1. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

2. anqrwpoV ecomenoV autou kata tagma kata shmeaV kat' oikouV patriwn autwn parembaletwsan oi uioi israhl enantioi kuklw thV skhnhV tou marturiou parembalousin oi uioi israhl

3. kai oi paremballonteV prwtoi kat' anatolaV tagma parembolhV iouda sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn iouda naasswn uioV aminadab

4. dunamiV autou oi epeskemmenoi tessareV kai ebdomhkonta ciliadeV kai exakosioi

5. kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV issacar kai o arcwn twn uiwn issacar naqanahl uioV swgar

6. dunamiV autou oi epeskemmenoi tessareV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

7. kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV zaboulwn kai o arcwn twn uiwn zaboulwn eliab uioV cailwn

8. dunamiV autou oi epeskemmenoi epta kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

9. panteV oi epeskemmenoi ek thV parembolhV iouda ekaton ogdohkonta ciliadeV kai exakiscilioi kai tetrakosioi sun dunamei autwn prwtoi exarousin

10. tagma parembolhV roubhn proV liba sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn roubhn elisour uioV sediour

11. dunamiV autou oi epeskemmenoi ex kai tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

12. kai oi paremballonteV ecomenoi autou fulhV sumewn kai o arcwn twn uiwn sumewn salamihl uioV sourisadai

13. dunamiV autou oi epeskemmenoi ennea kai penthkonta ciliadeV kai triakosioi

14. kai oi paremballonteV ecomenoi autou fulhV gad kai o arcwn twn uiwn gad elisaf uioV ragouhl

15. dunamiV autou oi epeskemmenoi pente kai tessarakonta ciliadeV kai exakosioi kai penthkonta

16. panteV oi epeskemmenoi thV parembolhV roubhn ekaton penthkonta mia ciliadeV kai tetrakosioi kai penthkonta sun dunamei autwn deuteroi exarousin

17. kai arqhsetai h skhnh tou marturiou kai h parembolh twn leuitwn meson twn parembolwn wV kai paremballousin outwV kai exarousin ekastoV ecomenoV kaq' hgemonian

18. tagma parembolhV efraim para qalassan sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn efraim elisama uioV emioud

19. dunamiV autou oi epeskemmenoi tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

20. kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV manassh kai o arcwn twn uiwn manassh gamalihl uioV fadassour

21. dunamiV autou oi epeskemmenoi duo kai triakonta ciliadeV kai diakosioi

22. kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV beniamin kai o arcwn twn uiwn beniamin abidan uioV gadewni

23. dunamiV autou oi epeskemmenoi pente kai triakonta ciliadeV kai tetrakosioi

24. panteV oi epeskemmenoi thV parembolhV efraim ekaton ciliadeV kai oktakiscilioi kai ekaton sun dunamei autwn tritoi exarousin

25. tagma parembolhV dan proV borran sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn dan aciezer uioV amisadai

26. dunamiV autou oi epeskemmenoi duo kai exhkonta ciliadeV kai eptakosioi

27. kai oi paremballonteV ecomenoi autou fulhV ashr kai o arcwn twn uiwn ashr fagaihl uioV ecran

28. dunamiV autou oi epeskemmenoi mia kai tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

29. kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV nefqali kai o arcwn twn uiwn nefqali acire uioV ainan

30. dunamiV autou oi epeskemmenoi treiV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

31. panteV oi epeskemmenoi thV parembolhV dan ekaton kai penthkonta epta ciliadeV kai exakosioi escatoi exarousin kata tagma autwn

32. auth h episkeyiV twn uiwn israhl kat' oikouV patriwn autwn pasa h episkeyiV twn parembolwn sun taiV dunamesin autwn exakosiai ciliadeV kai triscilioi pentakosioi penthkonta

33. oi de leuitai ou sunepeskephsan en autoiV kaqa eneteilato kurioV tw mwush

34. kai epoihsan oi uioi israhl panta osa sunetaxen kurioV tw mwush outwV parenebalon kata tagma autwn kai outwV exhron ekastoV ecomenoi kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina