1. kai proselqousai ai qugatereV salpaad uiou ofer uiou galaad uiou macir tou dhmou manassh twn uiwn iwshf kai tauta ta onomata autwn mala kai noua kai egla kai melca kai qersa

2. kai stasai enanti mwush kai enanti eleazar tou ierewV kai enanti twn arcontwn kai enanti pashV sunagwghV epi thV quraV thV skhnhV tou marturiou legousin

3. o pathr hmwn apeqanen en th erhmw kai autoV ouk hn en mesw thV sunagwghV thV episustashV enanti kuriou en th sunagwgh kore oti dia amartian autou apeqanen kai uioi ouk egenonto autw

4. mh exaleifqhtw to onoma tou patroV hmwn ek mesou tou dhmou autou oti ouk estin autw uioV dote hmin katascesin en mesw adelfwn patroV hmwn

5. kai proshgagen mwushV thn krisin autwn enanti kuriou

6. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

7. orqwV qugatereV salpaad lelalhkasin doma dwseiV autaiV katascesin klhronomiaV en mesw adelfwn patroV autwn kai periqhseiV ton klhron tou patroV autwn autaiV

8. kai toiV uioiV israhl lalhseiV legwn anqrwpoV ean apoqanh kai uioV mh h autw periqhsete thn klhronomian autou th qugatri autou

9. ean de mh h qugathr autw dwsete thn klhronomian tw adelfw autou

10. ean de mh wsin autw adelfoi dwsete thn klhronomian tw adelfw tou patroV autou

11. ean de mh wsin adelfoi tou patroV autou dwsete thn klhronomian tw oikeiw tw eggista autou ek thV fulhV autou klhronomhsei ta autou kai estai touto toiV uioiV israhl dikaiwma krisewV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

12. kai eipen kurioV proV mwushn anabhqi eiV to oroV to en tw peran touto oroV nabau kai ide thn ghn canaan hn egw didwmi toiV uioiV israhl en katascesei

13. kai oyei authn kai prosteqhsh proV ton laon sou kai su kaqa proseteqh aarwn o adelfoV sou en wr tw orei

14. dioti parebhte to rhma mou en th erhmw sin en tw antipiptein thn sunagwghn agiasai me ouc hgiasate me epi tw udati enanti autwn touto estin udwr antilogiaV kadhV en th erhmw sin

15. kai eipen mwushV proV kurion

16. episkeyasqw kurioV o qeoV twn pneumatwn kai pashV sarkoV anqrwpon epi thV sunagwghV tauthV

17. ostiV exeleusetai pro proswpou autwn kai ostiV eiseleusetai pro proswpou autwn kai ostiV exaxei autouV kai ostiV eisaxei autouV kai ouk estai h sunagwgh kuriou wsei probata oiV ouk estin poimhn

18. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn labe proV seauton ton ihsoun uion nauh anqrwpon oV ecei pneuma en eautw kai epiqhseiV taV ceiraV sou ep' auton

19. kai sthseiV auton enanti eleazar tou ierewV kai entelh autw enanti pashV sunagwghV kai entelh peri autou enantion autwn

20. kai dwseiV thV doxhV sou ep' auton opwV an eisakouswsin autou oi uioi israhl

21. kai enanti eleazar tou ierewV sthsetai kai eperwthsousin auton thn krisin twn dhlwn enanti kuriou epi tw stomati autou exeleusontai kai epi tw stomati autou eiseleusontai autoV kai oi uioi israhl omoqumadon kai pasa h sunagwgh

22. kai epoihsen mwushV kaqa eneteilato autw kurioV kai labwn ton ihsoun esthsen auton enantion eleazar tou ierewV kai enanti pashV sunagwghV

23. kai epeqhken taV ceiraV autou ep' auton kai sunesthsen auton kaqaper sunetaxen kurioV tw mwush

“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina