6. kai sunelaben eti kai eteken qugatera kai eipen autw kaleson to onoma authV ouk-hlehmenh dioti ou mh prosqhsw eti elehsai ton oikon tou israhl all' h antitassomenoV antitaxomai autoiV

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina