1. wsper drosoV en amhtw kai wsper uetoV en qerei outwV ouk estin afroni timh

2. wsper ornea petatai kai strouqoi outwV ara mataia ouk epeleusetai oudeni

3. wsper mastix ippw kai kentron onw outwV rabdoV eqnei paranomw

4. mh apokrinou afroni proV thn ekeinou afrosunhn ina mh omoioV genh autw

5. alla apokrinou afroni kata thn afrosunhn autou ina mh fainhtai sofoV par' eautw

6. ek twn eautou podwn oneidoV pietai o aposteilaV di' aggelou afronoV logon

7. afelou poreian skelwn kai paroimian ek stomatoV afronwn

8. oV apodesmeuei liqon en sfendonh omoioV estin tw didonti afroni doxan

9. akanqai fuontai en ceiri tou mequsou douleia de en ceiri twn afronwn

10. polla ceimazetai pasa sarx afronwn suntribetai gar h ekstasiV autwn

11. wsper kuwn otan epelqh epi ton eautou emeton kai mishtoV genhtai outwV afrwn th eautou kakia anastreyaV epi thn eautou amartian [11a] estin aiscunh epagousa amartian kai estin aiscunh doxa kai cariV

12. eidon andra doxanta par' eautw sofon einai elpida mentoi escen mallon afrwn autou

13. legei oknhroV apostellomenoV eiV odon lewn en taiV odoiV

14. wsper qura strefetai epi tou strofiggoV outwV oknhroV epi thV klinhV autou

15. kruyaV oknhroV thn ceira en tw kolpw autou ou dunhsetai epenegkein epi to stoma

16. sofwteroV eautw oknhroV fainetai tou en plhsmonh apokomizontoV aggelian

17. wsper o kratwn kerkou kunoV outwV o proestwV allotriaV krisewV

18. wsper oi iwmenoi proballousin logouV eiV anqrwpouV o de apanthsaV tw logw prwtoV uposkelisqhsetai

19. outwV panteV oi enedreuonteV touV eautwn filouV otan de fwraqwsin legousin oti paizwn epraxa

20. en polloiV xuloiV qallei pur opou de ouk estin diqumoV hsucazei mach

21. escara anqraxin kai xula puri anhr de loidoroV eiV tarachn machV

22. logoi kerkwpwn malakoi outoi de tuptousin eiV tamieia splagcnwn

23. argurion didomenon meta dolou wsper ostrakon hghteon ceilh leia kardian kaluptei luphran

24. ceilesin panta epineuei apoklaiomenoV ecqroV en de th kardia tektainetai dolouV

25. ean sou dehtai o ecqroV megalh th fwnh mh peisqhV epta gar eisin ponhriai en th yuch autou

26. o kruptwn ecqran sunisthsin dolon ekkaluptei de taV eautou amartiaV eugnwstoV en sunedrioiV

27. o orusswn boqron tw plhsion empeseitai eiV auton o de kuliwn liqon ef' eauton kuliei

28. glwssa yeudhV misei alhqeian stoma de astegon poiei akatastasiaV

“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina