1. tauta eipwn o ihsouV exhlqen sun toiV maqhtaiV autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpoV eiV on eishlqen autoV kai oi maqhtai autou

2. hdei de kai ioudaV o paradidouV auton ton topon oti pollakiV sunhcqh o ihsouV ekei meta twn maqhtwn autou

3. o oun ioudaV labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretaV ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn

4. ihsouV oun eidwV panta ta ercomena ep auton exelqwn eipen autoiV tina zhteite

5. apekriqhsan autw ihsoun ton nazwraion legei autoiV o ihsouV egw eimi eisthkei de kai ioudaV o paradidouV auton met autwn

6. wV oun eipen autoiV oti egw eimi aphlqon eiV ta opisw kai epeson camai

7. palin oun autouV ephrwthsen tina zhteite oi de eipon ihsoun ton nazwraion

8. apekriqh o ihsouV eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutouV upagein

9. ina plhrwqh o logoV on eipen oti ouV dedwkaV moi ouk apwlesa ex autwn oudena

10. simwn oun petroV ecwn macairan eilkusen authn kai epaisen ton tou arcierewV doulon kai apekoyen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malcoV

11. eipen oun o ihsouV tw petrw bale thn macairan sou eiV thn qhkhn to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto

12. h oun speira kai o ciliarcoV kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton ihsoun kai edhsan auton

13. kai aphgagon auton proV annan prwton hn gar penqeroV tou kaiafa oV hn arciereuV tou eniautou ekeinou

14. hn de kaiafaV o sumbouleusaV toiV ioudaioiV oti sumferei ena anqrwpon apolesqai uper tou laou

15. hkolouqei de tw ihsou simwn petroV kai o alloV maqhthV o de maqhthV ekeinoV hn gnwstoV tw arcierei kai suneishlqen tw ihsou eiV thn aulhn tou arcierewV

16. o de petroV eisthkei proV th qura exw exhlqen oun o maqhthV o alloV oV hn gnwstoV tw arcierei kai eipen th qurwrw kai eishgagen ton petron

17. legei oun h paidiskh h qurwroV tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anqrwpou toutou legei ekeinoV ouk eimi

18. eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkoteV oti yucoV hn kai eqermainonto hn de met autwn o petroV estwV kai qermainomenoV

19. o oun arciereuV hrwthsen ton ihsoun peri twn maqhtwn autou kai peri thV didachV autou

20. apekriqh autw o ihsouV egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en th sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden

21. ti me eperwtaV eperwthson touV akhkootaV ti elalhsa autoiV ide outoi oidasin a eipon egw

22. tauta de autou eipontoV eiV twn uphretwn paresthkwV edwken rapisma tw ihsou eipwn outwV apokrinh tw arcierei

23. apekriqh autw o ihsouV ei kakwV elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalwV ti me dereiV

24. apesteilen auton o annaV dedemenon proV kaiafan ton arcierea

25. hn de simwn petroV estwV kai qermainomenoV eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato ekeinoV kai eipen ouk eimi

26. legei eiV ek twn doulwn tou arcierewV suggenhV wn ou apekoyen petroV to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou

27. palin oun hrnhsato o petroV kai euqewV alektwr efwnhsen

28. agousin oun ton ihsoun apo tou kaiafa eiV to praitwrion hn de prwia kai autoi ouk eishlqon eiV to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsin to pasca

29. exhlqen oun o pilatoV proV autouV kai eipen tina kathgorian ferete kata tou anqrwpou toutou

30. apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outoV kakopoioV ouk an soi paredwkamen auton

31. eipen oun autoiV o pilatoV labete auton umeiV kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena

32. ina o logoV tou ihsou plhrwqh on eipen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

33. eishlqen oun eiV to praitwrion palin o pilatoV kai efwnhsen ton ihsoun kai eipen autw su ei o basileuV twn ioudaiwn

34. apekriqh autw o ihsouV af eautou su touto legeiV h alloi soi eipon peri emou

35. apekriqh o pilatoV mhti egw ioudaioV eimi to eqnoV to son kai oi arciereiV paredwkan se emoi ti epoihsaV

36. apekriqh o ihsouV h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw toiV ioudaioiV nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen

37. eipen oun autw o pilatoV oukoun basileuV ei su apekriqh o ihsouV su legeiV oti basileuV eimi egw egw eiV touto gegennhmai kai eiV touto elhluqa eiV ton kosmon ina marturhsw th alhqeia paV o wn ek thV alhqeiaV akouei mou thV fwnhV

38. legei autw o pilatoV ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqen proV touV ioudaiouV kai legei autoiV egw oudemian aitian euriskw en autw

39. estin de sunhqeia umin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn

40. ekraugasan oun palin panteV legonteV mh touton alla ton barabban hn de o barabbaV lhsthV

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina