1. meta tauta aphlqen o ihsouV peran thV qalasshV thV galilaiaV thV tiberiadoV

2. kai hkolouqei autw ocloV poluV oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn

3. anhlqen de eiV to oroV o ihsouV kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou

4. hn de egguV to pasca h eorth twn ioudaiwn

5. eparaV oun o ihsouV touV ofqalmouV kai qeasamenoV oti poluV ocloV ercetai proV auton legei proV ton filippon poqen agorasomen artouV ina fagwsin outoi

6. touto de elegen peirazwn auton autoV gar hdei ti emellen poiein

7. apekriqh autw filippoV diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autoiV ina ekastoV autwn bracu ti labh

8. legei autw eiV ek twn maqhtwn autou andreaV o adelfoV simwnoV petrou

9. estin paidarion en wde o ecei pente artouV kriqinouV kai duo oyaria alla tauta ti estin eiV tosoutouV

10. eipen de o ihsouV poihsate touV anqrwpouV anapesein hn de cortoV poluV en tw topw anepeson oun oi andreV ton ariqmon wsei pentakiscilioi

11. elaben de touV artouV o ihsouV kai eucaristhsaV diedwken toiV maqhtaiV oi de maqhtai toiV anakeimenoiV omoiwV kai ek twn oyariwn oson hqelon

12. wV de eneplhsqhsan legei toiV maqhtaiV autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai

13. sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinouV klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseusen toiV bebrwkosin

14. oi oun anqrwpoi idonteV o epoihsen shmeion o ihsouV elegon oti outoV estin alhqwV o profhthV o ercomenoV eiV ton kosmon

15. ihsouV oun gnouV oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhsen palin eiV to oroV autoV monoV

16. wV de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan

17. kai embanteV eiV to ploion hrconto peran thV qalasshV eiV kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei proV autouV o ihsouV

18. h te qalassa anemou megalou pneontoV dihgeireto

19. elhlakoteV oun wV stadiouV eikosipente h triakonta qewrousin ton ihsoun peripatounta epi thV qalasshV kai egguV tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan

20. o de legei autoiV egw eimi mh fobeisqe

21. hqelon oun labein auton eiV to ploion kai euqewV to ploion egeneto epi thV ghV eiV hn uphgon

22. th epaurion o ocloV o esthkwV peran thV qalasshV idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eiV o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqen toiV maqhtaiV autou o ihsouV eiV to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon

23. alla de hlqen ploiaria ek tiberiadoV egguV tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantoV tou kuriou

24. ote oun eiden o ocloV oti ihsouV ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan kai autoi eiV ta ploia kai hlqon eiV kapernaoum zhtounteV ton ihsoun

25. kai euronteV auton peran thV qalasshV eipon autw rabbi pote wde gegonaV

26. apekriqh autoiV o ihsouV kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte

27. ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eiV zwhn aiwnion hn o uioV tou anqrwpou umin dwsei touton gar o pathr esfragisen o qeoV

28. eipon oun proV auton ti poioumen ina ergazwmeqa ta erga tou qeou

29. apekriqh o ihsouV kai eipen autoiV touto estin to ergon tou qeou ina pisteushte eiV on apesteilen ekeinoV

30. eipon oun autw ti oun poieiV su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh

31. oi patereV hmwn to manna efagon en th erhmw kaqwV estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autoiV fagein

32. eipen oun autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin ou mwshV dedwken umin ton arton ek tou ouranou all o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alhqinon

33. o gar artoV tou qeou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwhn didouV tw kosmw

34. eipon oun proV auton kurie pantote doV hmin ton arton touton

35. eipen de autoiV o ihsouV egw eimi o artoV thV zwhV o ercomenoV proV me ou mh peinash kai o pisteuwn eiV eme ou mh diyhsh pwpote

36. all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete

37. pan o didwsin moi o pathr proV eme hxei kai ton ercomenon proV me ou mh ekbalw exw

38. oti katabebhka ek tou ouranou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoV me

39. touto de estin to qelhma tou pemyantoV me patroV ina pan o dedwken moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto en th escath hmera

40. touto de estin to qelhma tou pemyantoV me ina paV o qewrwn ton uion kai pisteuwn eiV auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera

41. egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artoV o katabaV ek tou ouranou

42. kai elegon ouc outoV estin ihsouV o uioV iwshf ou hmeiV oidamen ton patera kai thn mhtera pwV oun legei outoV oti ek tou ouranou katabebhka

43. apekriqh oun o ihsouV kai eipen autoiV mh gogguzete met allhlwn

44. oudeiV dunatai elqein proV me ean mh o pathr o pemyaV me elkush auton kai egw anasthsw auton th escath hmera

45. estin gegrammenon en toiV profhtaiV kai esontai panteV didaktoi tou qeou paV oun o akousaV para tou patroV kai maqwn ercetai proV me

46. ouc oti ton patera tiV ewraken ei mh o wn para tou qeou outoV ewraken ton patera

47. amhn amhn legw umin o pisteuwn eiV eme ecei zwhn aiwnion

48. egw eimi o artoV thV zwhV

49. oi patereV umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon

50. outoV estin o artoV o ek tou ouranou katabainwn ina tiV ex autou fagh kai mh apoqanh

51. egw eimi o artoV o zwn o ek tou ouranou katabaV ean tiV fagh ek toutou tou artou zhsetai eiV ton aiwna kai o artoV de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper thV tou kosmou zwhV

52. emaconto oun proV allhlouV oi ioudaioi legonteV pwV dunatai outoV hmin dounai thn sarka fagein

53. eipen oun autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anqrwpou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautoiV

54. o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th escath hmera

55. h gar sarx mou alhqwV estin brwsiV kai to aima mou alhqwV estin posiV

56. o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw

57. kaqwV apesteilen me o zwn pathr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinoV zhsetai di eme

58. outoV estin o artoV o ek tou ouranou katabaV ou kaqwV efagon oi patereV umwn to manna kai apeqanon o trwgwn touton ton arton zhsetai eiV ton aiwna

59. tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum

60. polloi oun akousanteV ek twn maqhtwn autou eipon sklhroV estin outoV o logoV tiV dunatai autou akouein

61. eidwV de o ihsouV en eautw oti gogguzousin peri toutou oi maqhtai autou eipen autoiV touto umaV skandalizei

62. ean oun qewrhte ton uion tou anqrwpou anabainonta opou hn to proteron

63. to pneuma estin to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pneuma estin kai zwh estin

64. all eisin ex umwn tineV oi ou pisteuousin hdei gar ex archV o ihsouV tineV eisin oi mh pisteuonteV kai tiV estin o paradwswn auton

65. kai elegen dia touto eirhka umin oti oudeiV dunatai elqein proV me ean mh h dedomenon autw ek tou patroV mou

66. ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou eiV ta opisw kai ouketi met autou periepatoun

67. eipen oun o ihsouV toiV dwdeka mh kai umeiV qelete upagein

68. apekriqh oun autw simwn petroV kurie proV tina apeleusomeqa rhmata zwhV aiwniou eceiV

69. kai hmeiV pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

70. apekriqh autoiV o ihsouV ouk egw umaV touV dwdeka exelexamhn kai ex umwn eiV diaboloV estin

71. elegen de ton ioudan simwnoV iskariwthn outoV gar hmellen auton paradidonai eiV wn ek twn dwdeka

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina