1. kai twbit o pathr autou elogizeto ekasthV hmeraV kai wV eplhrwqhsan ai hmerai thV poreiaV kai ouk hrconto

2. eipen mhpote kathscuntai h mhpote apeqanen gabahl kai oudeiV didwsin autw to argurion

3. kai elupeito lian

4. eipen de autw h gunh apwleto to paidion dioti kecroniken kai hrxato qrhnein auton kai eipen

5. ou melei moi teknon oti afhka se to fwV twn ofqalmwn mou

6. kai twbit legei auth siga mh logon ece ugiainei

7. kai eipen autw siga mh plana me apwleto to paidion mou kai eporeueto kaq' hmeran eiV thn odon exw oiaV aphlqen hmeraV te arton ouk hsqien taV de nuktaV ou dielimpanen qrhnousa twbian ton uion authV ewV ou sunetelesqhsan ai deka tessareV hmerai tou gamou aV wmosen ragouhl poihsai auton ekei

8. eipen de twbiaV tw ragouhl exaposteilon me oti o pathr mou kai h mhthr mou ouketi elpizousin oyesqai me

9. eipen de autw o penqeroV autou meinon par' emoi kagw exapostelw proV ton patera sou kai dhlwsousin autw ta kata se kai twbiaV legei ouci alla exaposteilon me proV ton patera mou

10. anastaV de ragouhl edwken autw sarran thn gunaika autou kai ta hmisu twn uparcontwn swmata kai kthnh kai argurion

11. kai euloghsaV autouV exapesteilen legwn euodwsei umaV tekna o qeoV tou ouranou pro tou me apoqanein

12. kai eipen th qugatri autou tima touV penqerouV sou autoi nun goneiV sou eisin akousaimi sou akohn kalhn kai efilhsen authn

13. kai edna eipen proV twbian adelfe agaphte apokatasthsai se o kurioV tou ouranou kai dwh moi idein sou paidia ek sarraV thV qugatroV mou ina eufranqw enwpion tou kuriou kai idou paratiqemai soi thn qugatera mou en parakataqhkh mh luphshV authn

14. meta tauta eporeueto twbiaV eulogwn ton qeon oti euodwsen thn odon autou kai kateulogei ragouhl kai ednan thn gunaika autou

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina