1. kai twbit egrayen proseuchn eiV agalliasin kai eipen

2. euloghtoV o qeoV o zwn eiV touV aiwnaV kai h basileia autou oti autoV mastigoi kai elea katagei eiV adhn kai anagei kai ouk estin oV ekfeuxetai thn ceira autou

3. exomologeisqe autw oi uioi israhl enwpion twn eqnwn oti autoV diespeiren hmaV en autoiV

4. ekei upodeixate thn megalwsunhn autou uyoute auton enwpion pantoV zwntoV kaqoti autoV kurioV hmwn kai qeoV autoV pathr hmwn eiV pantaV touV aiwnaV

5. kai mastigwsei hmaV en taiV adikiaiV hmwn kai palin elehsei kai sunaxei hmaV ek pantwn twn eqnwn ou ean skorpisqhte en autoiV

6. ean epistreyhte proV auton en olh kardia umwn kai en olh th yuch poihsai enwpion autou alhqeian tote epistreyei proV umaV kai ou mh kruyh to proswpon autou af' umwn

7. kai qeasasqe a poihsei meq' umwn kai exomologhsasqe autw en olw tw stomati umwn kai euloghsate ton kurion thV dikaiosunhV kai uywsate ton basilea twn aiwnwn

8. egw en th gh thV aicmalwsiaV mou exomologoumai autw kai deiknuw thn iscun kai thn megalwsunhn autou eqnei amartwlwn epistreyate amartwloi kai poihsate dikaiosunhn enwpion autou tiV ginwskei ei qelhsei umaV kai poihsei elehmosunhn umin

9. ton qeon mou uyw kai h yuch mou ton basilea tou ouranou kai agalliasetai thn megalwsunhn autou

10. legetwsan panteV kai exomologeisqwsan autw en ierosolumoiV ierosoluma poliV agia mastigwsei epi ta erga twn uiwn sou kai palin elehsei touV uiouV twn dikaiwn

11. exomologou tw kuriw agaqwV kai eulogei ton basilea twn aiwnwn ina palin h skhnh autou oikodomhqh soi meta caraV

12. kai eufranai en soi touV aicmalwtouV kai agaphsai en soi touV talaipwrouV eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV

13. eqnh polla makroqen hxei proV to onoma kuriou tou qeou dwra en cersin econteV kai dwra tw basilei tou ouranou geneai genewn dwsousin soi agalliama

14. epikataratoi panteV oi misounteV se euloghmenoi esontai panteV oi agapwnteV se eiV ton aiwna

15. carhqi kai agalliasai epi toiV uioiV twn dikaiwn oti sunacqhsontai kai euloghsousin ton kurion twn dikaiwn w makarioi oi agapwnteV se carhsontai epi th eirhnh sou

16. makarioi osoi eluphqhsan epi pasaiV taiV mastixin sou oti epi soi carhsontai qeasamenoi pasan thn doxan sou kai eufranqhsontai eiV ton aiwna h yuch mou eulogeitw ton qeon ton basilea ton megan

17. oti oikodomhqhsetai ierousalhm sapfeirw kai smaragdw kai liqw entimw ta teich sou kai oi purgoi kai oi promacwneV en crusiw kaqarw kai ai plateiai ierousalhm bhrullw kai anqraki kai liqw ek soufir yhfologhqhsontai

18. kai erousin pasai ai rumai authV allhlouia kai ainesousin legonteV euloghtoV o qeoV oV uywsen pantaV touV aiwnaV

“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina