1. kai auth h eulogia hn euloghsen mwushV anqrwpoV tou qeou touV uiouV israhl pro thV teleuthV autou

2. kai eipen kurioV ek sina hkei kai epefanen ek shir hmin kai katespeusen ex orouV faran sun muriasin kadhV ek dexiwn autou aggeloi met' autou

3. kai efeisato tou laou autou kai panteV oi hgiasmenoi upo taV ceiraV sou kai outoi upo se eisin kai edexato apo twn logwn autou

4. nomon on eneteilato hmin mwushV klhronomian sunagwgaiV iakwb

5. kai estai en tw hgaphmenw arcwn sunacqentwn arcontwn lawn ama fulaiV israhl

6. zhtw roubhn kai mh apoqanetw kai estw poluV en ariqmw

7. kai auth iouda eisakouson kurie fwnhV iouda kai eiV ton laon autou eiselqoisan ai ceireV autou diakrinousin autw kai bohqoV ek twn ecqrwn autou esh

8. kai tw leui eipen dote leui dhlouV autou kai alhqeian autou tw andri tw osiw on epeirasan auton en peira eloidorhsan auton epi udatoV antilogiaV

9. o legwn tw patri kai th mhtri ouc eoraka se kai touV adelfouV autou ouk epegnw kai touV uiouV autou apegnw efulaxen ta logia sou kai thn diaqhkhn sou diethrhsen

10. dhlwsousin ta dikaiwmata sou tw iakwb kai ton nomon sou tw israhl epiqhsousin qumiama en orgh sou dia pantoV epi to qusiasthrion sou

11. euloghson kurie thn iscun autou kai ta erga twn ceirwn autou dexai kataxon osfun ecqrwn epanesthkotwn autw kai oi misounteV auton mh anasthtwsan

12. kai tw beniamin eipen hgaphmenoV upo kuriou kataskhnwsei pepoiqwV kai o qeoV skiazei ep' autw pasaV taV hmeraV kai ana meson twn wmwn autou katepausen

13. kai tw iwshf eipen ap' eulogiaV kuriou h gh autou apo wrwn ouranou kai drosou kai apo abusswn phgwn katwqen

14. kai kaq' wran genhmatwn hliou tropwn kai apo sunodwn mhnwn

15. kai apo korufhV orewn archV kai apo korufhV bounwn aenawn

16. kai kaq' wran ghV plhrwsewV kai ta dekta tw ofqenti en tw batw elqoisan epi kefalhn iwshf kai epi korufhV doxasqeiV en adelfoiV

17. prwtotokoV taurou to kalloV autou kerata monokerwtoV ta kerata autou en autoiV eqnh keratiei ama ewV ep' akrou ghV autai muriadeV efraim kai autai ciliadeV manassh

18. kai tw zaboulwn eipen eufranqhti zaboulwn en exodia sou kai issacar en toiV skhnwmasin autou

19. eqnh exoleqreusousin kai epikalesesqe ekei kai qusete qusian dikaiosunhV oti ploutoV qalasshV qhlasei se kai emporia paralion katoikountwn

20. kai tw gad eipen euloghmenoV emplatunwn gad wV lewn anepausato suntriyaV braciona kai arconta

21. kai eiden aparchn autou oti ekei emerisqh gh arcontwn sunhgmenwn ama archgoiV lawn dikaiosunhn kurioV epoihsen kai krisin autou meta israhl

22. kai tw dan eipen dan skumnoV leontoV kai ekphdhsetai ek tou basan

23. kai tw nefqali eipen nefqali plhsmonh dektwn kai emplhsqhtw eulogian para kuriou qalassan kai liba klhronomhsei

24. kai tw ashr eipen euloghtoV apo teknwn ashr kai estai dektoV toiV adelfoiV autou bayei en elaiw ton poda autou

25. sidhroV kai calkoV to upodhma autou estai kai wV ai hmerai sou h iscuV sou

26. ouk estin wsper o qeoV tou hgaphmenou o epibainwn epi ton ouranon bohqoV sou kai o megaloprephV tou sterewmatoV

27. kai skepasiV qeou archV kai upo iscun bracionwn aenawn kai ekbalei apo proswpou sou ecqron legwn apoloio

28. kai kataskhnwsei israhl pepoiqwV monoV epi ghV iakwb epi sitw kai oinw kai o ouranoV autw sunnefhV drosw

29. makarioV su israhl tiV omoioV soi laoV swzomenoV upo kuriou uperaspiei o bohqoV sou kai h macaira kauchma sou kai yeusontai se oi ecqroi sou kai su epi ton trachlon autwn epibhsh

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina