1. eipen de kurioV proV mwushn legwn eiselqe proV faraw egw gar esklhruna autou thn kardian kai twn qerapontwn autou ina exhV epelqh ta shmeia tauta ep' autouV

2. opwV dihghshsqe eiV ta wta twn teknwn umwn kai toiV teknoiV twn teknwn umwn osa empepaica toiV aiguptioiV kai ta shmeia mou a epoihsa en autoiV kai gnwsesqe oti egw kurioV

3. eishlqen de mwushV kai aarwn enantion faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV twn ebraiwn ewV tinoV ou boulei entraphnai me exaposteilon ton laon mou ina latreuswsin moi

4. ean de mh qelhV su exaposteilai ton laon mou idou egw epagw tauthn thn wran aurion akrida pollhn epi panta ta oria sou

5. kai kaluyei thn oyin thV ghV kai ou dunhsh katidein thn ghn kai katedetai pan to perisson thV ghV to kataleifqen o katelipen umin h calaza kai katedetai pan xulon to fuomenon umin epi thV ghV

6. kai plhsqhsontai sou ai oikiai kai ai oikiai twn qerapontwn sou kai pasai ai oikiai en pash gh twn aiguptiwn a oudepote ewrakasin oi patereV sou oude oi propappoi autwn af' hV hmeraV gegonasin epi thV ghV ewV thV hmeraV tauthV kai ekklinaV mwushV exhlqen apo faraw

7. kai legousin oi qeraponteV faraw proV auton ewV tinoV estai touto hmin skwlon exaposteilon touV anqrwpouV opwV latreuswsin tw qew autwn h eidenai boulei oti apolwlen aiguptoV

8. kai apestreyan ton te mwushn kai aarwn proV faraw kai eipen autoiV poreuesqe kai latreusate tw qew umwn tineV de kai tineV eisin oi poreuomenoi

9. kai legei mwushV sun toiV neaniskoiV kai presbuteroiV poreusomeqa sun toiV uioiV kai qugatrasin kai probatoiV kai bousin hmwn estin gar eorth kuriou tou qeou hmwn

10. kai eipen proV autouV estw outwV kurioV meq' umwn kaqoti apostellw umaV mh kai thn aposkeuhn umwn idete oti ponhria prokeitai umin

11. mh outwV poreuesqwsan de oi andreV kai latreusate tw qew touto gar autoi zhteite exebalon de autouV apo proswpou faraw

12. eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira epi ghn aiguptou kai anabhtw akriV epi thn ghn kai katedetai pasan botanhn thV ghV kai panta ton karpon twn xulwn on upelipeto h calaza

13. kai ephren mwushV thn rabdon eiV ton ouranon kai kurioV ephgagen anemon noton epi thn ghn olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta to prwi egenhqh kai o anemoV o notoV anelaben thn akrida

14. kai anhgagen authn epi pasan ghn aiguptou kai katepausen epi panta ta oria aiguptou pollh sfodra protera authV ou gegonen toiauth akriV kai meta tauta ouk estai outwV

15. kai ekaluyen thn oyin thV ghV kai efqarh h gh kai katefagen pasan botanhn thV ghV kai panta ton karpon twn xulwn oV upeleifqh apo thV calazhV ouc upeleifqh clwron ouden en toiV xuloiV kai en pash botanh tou pediou en pash gh aiguptou

16. katespeuden de faraw kalesai mwushn kai aarwn legwn hmarthka enantion kuriou tou qeou umwn kai eiV umaV

17. prosdexasqe oun mou thn amartian eti nun kai proseuxasqe proV kurion ton qeon umwn kai perieletw ap' emou ton qanaton touton

18. exhlqen de mwushV apo faraw kai huxato proV ton qeon

19. kai metebalen kurioV anemon apo qalasshV sfodron kai anelaben thn akrida kai enebalen authn eiV thn eruqran qalassan kai ouc upeleifqh akriV mia en pash gh aiguptou

20. kai esklhrunen kurioV thn kardian faraw kai ouk exapesteilen touV uiouV israhl

21. eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira sou eiV ton ouranon kai genhqhtw skotoV epi ghn aiguptou yhlafhton skotoV

22. exeteinen de mwushV thn ceira eiV ton ouranon kai egeneto skotoV gnofoV quella epi pasan ghn aiguptou treiV hmeraV

23. kai ouk eiden oudeiV ton adelfon autou treiV hmeraV kai ouk exanesth oudeiV ek thV koithV autou treiV hmeraV pasi de toiV uioiV israhl hn fwV en pasin oiV kateginonto

24. kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn legwn badizete latreusate kuriw tw qew umwn plhn twn probatwn kai twn bown upolipesqe kai h aposkeuh umwn apotrecetw meq' umwn

25. kai eipen mwushV alla kai su dwseiV hmin olokautwmata kai qusiaV a poihsomen kuriw tw qew hmwn

26. kai ta kthnh hmwn poreusetai meq' hmwn kai ouc upoleiyomeqa oplhn ap' autwn gar lhmyomeqa latreusai kuriw tw qew hmwn hmeiV de ouk oidamen ti latreuswmen kuriw tw qew hmwn ewV tou elqein hmaV ekei

27. esklhrunen de kurioV thn kardian faraw kai ouk eboulhqh exaposteilai autouV

28. kai legei faraw apelqe ap' emou prosece seautw eti prosqeinai idein mou to proswpon h d' an hmera ofqhV moi apoqanh

29. legei de mwushV eirhkaV ouketi ofqhsomai soi eiV proswpon

“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina