1. eipen de kurioV proV mwushn legwn

2. agiason moi pan prwtotokon prwtogeneV dianoigon pasan mhtran en toiV uioiV israhl apo anqrwpou ewV kthnouV emoi estin

3. eipen de mwushV proV ton laon mnhmoneuete thn hmeran tauthn en h exhlqate ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV en gar ceiri krataia exhgagen umaV kurioV enteuqen kai ou brwqhsetai zumh

4. en gar th shmeron umeiV ekporeuesqe en mhni twn newn

5. kai estai hnika ean eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai euaiwn kai gergesaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn hn wmosen toiV patrasin sou dounai soi ghn reousan gala kai meli kai poihseiV thn latreian tauthn en tw mhni toutw

6. ex hmeraV edesqe azuma th de hmera th ebdomh eorth kuriou

7. azuma edesqe taV epta hmeraV ouk ofqhsetai soi zumwton oude estai soi zumh en pasin toiV orioiV sou

8. kai anaggeleiV tw uiw sou en th hmera ekeinh legwn dia touto epoihsen kurioV o qeoV moi wV exeporeuomhn ex aiguptou

9. kai estai soi shmeion epi thV ceiroV sou kai mnhmosunon pro ofqalmwn sou opwV an genhtai o nomoV kuriou en tw stomati sou en gar ceiri krataia exhgagen se kurioV o qeoV ex aiguptou

10. kai fulaxesqe ton nomon touton kata kairouV wrwn af' hmerwn eiV hmeraV

11. kai estai wV an eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn twn cananaiwn on tropon wmosen toiV patrasin sou kai dwsei soi authn

12. kai afeleiV pan dianoigon mhtran ta arsenika tw kuriw pan dianoigon mhtran ek twn boukoliwn h en toiV kthnesin sou osa ean genhtai soi ta arsenika agiaseiV tw kuriw

13. pan dianoigon mhtran onou allaxeiV probatw ean de mh allaxhV lutrwsh auto pan prwtotokon anqrwpou twn uiwn sou lutrwsh

14. ean de erwthsh se o uioV sou meta tauta legwn ti touto kai ereiV autw oti en ceiri krataia exhgagen hmaV kurioV ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV

15. hnika de esklhrunen faraw exaposteilai hmaV apekteinen pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokwn anqrwpwn ewV prwtotokwn kthnwn dia touto egw quw tw kuriw pan dianoigon mhtran ta arsenika kai pan prwtotokon twn uiwn mou lutrwsomai

16. kai estai eiV shmeion epi thV ceiroV sou kai asaleuton pro ofqalmwn sou en gar ceiri krataia exhgagen se kurioV ex aiguptou

17. wV de exapesteilen faraw ton laon ouc wdhghsen autouV o qeoV odon ghV fulistiim oti egguV hn eipen gar o qeoV mhpote metamelhsh tw law idonti polemon kai apostreyh eiV aigupton

18. kai ekuklwsen o qeoV ton laon odon thn eiV thn erhmon eiV thn eruqran qalassan pempth de genea anebhsan oi uioi israhl ek ghV aiguptou

19. kai elaben mwushV ta osta iwshf meq' eautou orkw gar wrkisen iwshf touV uiouV israhl legwn episkoph episkeyetai umaV kurioV kai sunanoisete mou ta osta enteuqen meq' umwn

20. exaranteV de oi uioi israhl ek sokcwq estratopedeusan en oqom para thn erhmon

21. o de qeoV hgeito autwn hmeraV men en stulw nefelhV deixai autoiV thn odon thn de nukta en stulw puroV

22. ouk exelipen o stuloV thV nefelhV hmeraV kai o stuloV tou puroV nuktoV enantion pantoV tou laou

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina