1. kai eipen kurioV proV mwushn poreuou anabhqi enteuqen su kai o laoV sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou eiV thn ghn hn wmosa tw abraam kai isaak kai iakwb legwn tw spermati umwn dwsw authn

2. kai sunapostelw ton aggelon mou pro proswpou sou kai ekbalei ton amorraion kai cettaion kai ferezaion kai gergesaion kai euaion kai iebousaion

3. kai eisaxw se eiV ghn reousan gala kai meli ou gar mh sunanabw meta sou dia to laon sklhrotrachlon se einai ina mh exanalwsw se en th odw

4. kai akousaV o laoV to rhma to ponhron touto katepenqhsan en penqikoiV

5. kai eipen kurioV toiV uioiV israhl umeiV laoV sklhrotrachloV orate mh plhghn allhn epaxw egw ef' umaV kai exanalwsw umaV nun oun afelesqe taV stolaV twn doxwn umwn kai ton kosmon kai deixw soi a poihsw soi

6. kai perieilanto oi uioi israhl ton kosmon autwn kai thn peristolhn apo tou orouV tou cwrhb

7. kai labwn mwushV thn skhnhn autou ephxen exw thV parembolhV makran apo thV parembolhV kai eklhqh skhnh marturiou kai egeneto paV o zhtwn kurion exeporeueto eiV thn skhnhn exw thV parembolhV

8. hnika d' an eiseporeueto mwushV eiV thn skhnhn exw thV parembolhV eisthkei paV o laoV skopeuonteV ekastoV para taV quraV thV skhnhV autou kai katenoousan apiontoV mwush ewV tou eiselqein auton eiV thn skhnhn

9. wV d' an eishlqen mwushV eiV thn skhnhn katebainen o stuloV thV nefelhV kai istato epi thn quran thV skhnhV kai elalei mwush

10. kai ewra paV o laoV ton stulon thV nefelhV estwta epi thV quraV thV skhnhV kai stanteV paV o laoV prosekunhsan ekastoV apo thV quraV thV skhnhV autou

11. kai elalhsen kurioV proV mwushn enwpioV enwpiw wV ei tiV lalhsei proV ton eautou filon kai apelueto eiV thn parembolhn o de qerapwn ihsouV uioV nauh neoV ouk exeporeueto ek thV skhnhV

12. kai eipen mwushV proV kurion idou su moi legeiV anagage ton laon touton su de ouk edhlwsaV moi on sunaposteleiV met' emou su de moi eipaV oida se para pantaV kai carin eceiV par' emoi

13. ei oun eurhka carin enantion sou emfanison moi seauton gnwstwV idw se opwV an w eurhkwV carin enantion sou kai ina gnw oti laoV sou to eqnoV to mega touto

14. kai legei autoV proporeusomai sou kai katapausw se

15. kai legei proV auton ei mh autoV su poreuh mh me anagaghV enteuqen

16. kai pwV gnwston estai alhqwV oti eurhka carin para soi egw te kai o laoV sou all' h sumporeuomenou sou meq' hmwn kai endoxasqhsomai egw te kai o laoV sou para panta ta eqnh osa epi thV ghV estin

17. kai eipen kurioV proV mwushn kai touton soi ton logon on eirhkaV poihsw eurhkaV gar carin enwpion mou kai oida se para pantaV

18. kai legei deixon moi thn seautou doxan

19. kai eipen egw pareleusomai proteroV sou th doxh mou kai kalesw epi tw onomati mou kurioV enantion sou kai elehsw on an elew kai oiktirhsw on an oiktirw

20. kai eipen ou dunhsh idein mou to proswpon ou gar mh idh anqrwpoV to proswpon mou kai zhsetai

21. kai eipen kurioV idou topoV par' emoi sthsh epi thV petraV

22. hnika d' an parelqh mou h doxa kai qhsw se eiV ophn thV petraV kai skepasw th ceiri mou epi se ewV an parelqw

23. kai afelw thn ceira kai tote oyh ta opisw mou to de proswpon mou ouk ofqhsetai soi

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina