1. kai epoihsen beselehl kai eliab kai paV sofoV th dianoia w edoqh sofia kai episthmh en autoiV sunienai poiein panta ta erga kata ta agia kaqhkonta kata panta osa sunetaxen kurioV

2. kai ekalesen mwushV beselehl kai eliab kai pantaV touV econtaV thn sofian w edwken o qeoV episthmhn en th kardia kai pantaV touV ekousiwV boulomenouV prosporeuesqai proV ta erga wste suntelein auta

3. kai elabon para mwush panta ta afairemata a hnegkan oi uioi israhl eiV panta ta erga tou agiou poiein auta kai autoi prosedeconto eti ta prosferomena para twn ferontwn to prwi prwi

4. kai pareginonto panteV oi sofoi oi poiounteV ta erga tou agiou ekastoV kata to autou ergon o autoi hrgazonto

5. kai eipan proV mwushn oti plhqoV ferei o laoV para ta erga osa sunetaxen kurioV poihsai

6. kai prosetaxen mwushV kai ekhruxen en th parembolh legwn anhr kai gunh mhketi ergazesqwsan eiV taV aparcaV tou agiou kai ekwluqh o laoV eti prosferein

7. kai ta erga hn autoiV ikana eiV thn kataskeuhn poihsai kai proskatelipon

8. kai epoihsen paV sofoV en toiV ergazomenoiV taV stolaV twn agiwn ai eisin aarwn tw ierei kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

9. kai epoihsan thn epwmida ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV

10. kai etmhqh ta petala tou crusiou triceV wste sunufanai sun th uakinqw kai th porfura kai sun tw kokkinw tw dianenhsmenw kai sun th bussw th keklwsmenh ergon ufanton

11. epoihsan auto epwmidaV sunecousaV ex amfoterwn twn merwn

12. ergon ufanton eiV allhla sumpeplegmenon kaq' eauto ex autou epoihsan kata thn autou poihsin ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

13. kai epoihsan amfoterouV touV liqouV thV smaragdou sumpeporphmenouV kai perisesialwmenouV crusiw geglummenouV kai ekkekolammenouV ekkolamma sfragidoV ek twn onomatwn twn uiwn israhl

14. kai epeqhken autouV epi touV wmouV thV epwmidoV liqouV mnhmosunou twn uiwn israhl kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

15. kai epoihsan logeion ergon ufanton poikilia kata to ergon thV epwmidoV ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV

16. tetragwnon diploun epoihsan to logeion spiqamhV to mhkoV kai spiqamhV to euroV diploun

17. kai sunufanqh en autw ufasma kataliqon tetrasticon sticoV liqwn sardion kai topazion kai smaragdoV o sticoV o eiV

18. kai o sticoV o deuteroV anqrax kai sapfeiroV kai iaspiV

19. kai o sticoV o tritoV ligurion kai acathV kai amequstoV

20. kai o sticoV o tetartoV crusoliqoV kai bhrullion kai onucion perikekuklwmena crusiw kai sundedemena crusiw

21. kai oi liqoi hsan ek twn onomatwn twn uiwn israhl dwdeka ek twn onomatwn autwn eggegrammena eiV sfragidaV ekastoV ek tou eautou onomatoV eiV taV dwdeka fulaV

22. kai epoihsan epi to logeion krossouV sumpeplegmenouV ergon emplokiou ek crusiou kaqarou

23. kai epoihsan duo aspidiskaV crusaV kai duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan touV duo daktuliouV touV crusouV ep' amfoteraV taV arcaV tou logeiou

24. kai epeqhkan ta emplokia ek crusiou epi touV daktuliouV ep' amfoterwn twn merwn tou logeiou

25. kai eiV taV duo sumbolaV ta duo emplokia kai epeqhkan epi taV duo aspidiskaV kai epeqhkan epi touV wmouV thV epwmidoV ex enantiaV kata proswpon

26. kai epoihsan duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan epi ta duo pterugia ep' akrou tou logeiou epi to akron tou opisqiou thV epwmidoV eswqen

27. kai epoihsan duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan ep' amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV katwqen autou kata proswpon kata thn sumbolhn anwqen thV sunufhV thV epwmidoV

28. kai sunesfigxen to logeion apo twn daktuliwn twn ep' autou eiV touV daktuliouV thV epwmidoV sunecomenouV ek thV uakinqou sumpeplegmenouV eiV to ufasma thV epwmidoV ina mh calatai to logeion apo thV epwmidoV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

29. kai epoihsan ton upoduthn upo thn epwmida ergon ufanton olon uakinqinon

30. to de peristomion tou upodutou en tw mesw diufasmenon sumplekton wan econ kuklw to peristomion adialuton

31. kai epoihsan epi tou lwmatoV tou upodutou katwqen wV exanqoushV roaV roiskouV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV

32. kai epoihsan kwdwnaV crusouV kai epeqhkan touV kwdwnaV epi to lwma tou upodutou kuklw ana meson twn roiskwn

33. kwdwn crusouV kai roiskoV epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw eiV to leitourgein kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

34. kai epoihsan citwnaV bussinouV ergon ufanton aarwn kai toiV uioiV autou

35. kai taV kidareiV ek bussou kai thn mitran ek bussou kai ta periskelh ek bussou keklwsmenhV

36. kai taV zwnaV autwn ek bussou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou ergon poikiltou on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

37. kai epoihsan to petalon to crusoun aforisma tou agiou crusiou kaqarou kai egrayen ep' autou grammata ektetupwmena sfragidoV agiasma kuriw

38. kai epeqhkan ep' auto lwma uakinqinon wste epikeisqai epi thn mitran anwqen on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina