1. kai eipen kurioV proV mwushn hdh oyei a poihsw tw faraw en gar ceiri krataia exapostelei autouV kai en bracioni uyhlw ekbalei autouV ek thV ghV autou

2. elalhsen de o qeoV proV mwushn kai eipen proV auton egw kurioV

3. kai wfqhn proV abraam kai isaak kai iakwb qeoV wn autwn kai to onoma mou kurioV ouk edhlwsa autoiV

4. kai esthsa thn diaqhkhn mou proV autouV wste dounai autoiV thn ghn twn cananaiwn thn ghn hn parwkhkasin en h kai parwkhsan ep' authV

5. kai egw eishkousa ton stenagmon twn uiwn israhl on oi aiguptioi katadoulountai autouV kai emnhsqhn thV diaqhkhV umwn

6. badize eipon toiV uioiV israhl legwn egw kurioV kai exaxw umaV apo thV dunasteiaV twn aiguptiwn kai rusomai umaV ek thV douleiaV kai lutrwsomai umaV en bracioni uyhlw kai krisei megalh

7. kai lhmyomai emautw umaV laon emoi kai esomai umwn qeoV kai gnwsesqe oti egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek thV katadunasteiaV twn aiguptiwn

8. kai eisaxw umaV eiV thn ghn eiV hn exeteina thn ceira mou dounai authn tw abraam kai isaak kai iakwb kai dwsw umin authn en klhrw egw kurioV

9. elalhsen de mwushV outwV toiV uioiV israhl kai ouk eishkousan mwush apo thV oligoyuciaV kai apo twn ergwn twn sklhrwn

10. eipen de kurioV proV mwushn legwn

11. eiselqe lalhson faraw basilei aiguptou ina exaposteilh touV uiouV israhl ek thV ghV autou

12. elalhsen de mwushV enanti kuriou legwn idou oi uioi israhl ouk eishkousan mou kai pwV eisakousetai mou faraw egw de alogoV eimi

13. eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn kai sunetaxen autoiV proV faraw basilea aiguptou wste exaposteilai touV uiouV israhl ek ghV aiguptou

14. kai outoi archgoi oikwn patriwn autwn uioi roubhn prwtotokou israhl enwc kai fallouV asrwn kai carmi auth h suggeneia roubhn

15. kai uioi sumewn iemouhl kai iamin kai awd kai iacin kai saar kai saoul o ek thV foinisshV autai ai patriai twn uiwn sumewn

16. kai tauta ta onomata twn uiwn leui kata suggeneiaV autwn gedswn kaaq kai merari kai ta eth thV zwhV leui ekaton triakonta epta

17. kai outoi uioi gedswn lobeni kai semei oikoi patriaV autwn

18. kai uioi kaaq ambram kai issaar cebrwn kai ozihl kai ta eth thV zwhV kaaq ekaton triakonta eth

19. kai uioi merari mooli kai omousi outoi oikoi patriwn leui kata suggeneiaV autwn

20. kai elaben ambram thn iwcabed qugatera tou adelfou tou patroV autou eautw eiV gunaika kai egennhsen autw ton te aarwn kai mwushn kai mariam thn adelfhn autwn ta de eth thV zwhV ambram ekaton triakonta duo eth

21. kai uioi issaar kore kai nafek kai zecri

22. kai uioi ozihl elisafan kai setri

23. elaben de aarwn thn elisabeq qugatera aminadab adelfhn naasswn autw gunaika kai eteken autw ton te nadab kai abioud kai eleazar kai iqamar

24. uioi de kore asir kai elkana kai abiasaf autai ai geneseiV kore

25. kai eleazar o tou aarwn elaben twn qugaterwn foutihl autw gunaika kai eteken autw ton fineeV autai ai arcai patriaV leuitwn kata geneseiV autwn

26. outoV aarwn kai mwushV oiV eipen autoiV o qeoV exagagein touV uiouV israhl ek ghV aiguptou sun dunamei autwn

27. outoi eisin oi dialegomenoi proV faraw basilea aiguptou kai exhgagon touV uiouV israhl ex aiguptou autoV aarwn kai mwushV

28. h hmera elalhsen kurioV mwush en gh aiguptw

29. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn egw kurioV lalhson proV faraw basilea aiguptou osa egw legw proV se

30. kai eipen mwushV enantion kuriou idou egw iscnofwnoV eimi kai pwV eisakousetai mou faraw

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina