1. kai eidon kai idou epanw tou sterewmatoV tou uper kefalhV twn ceroubin wV liqoV sapfeirou omoiwma qronou ep' autwn

2. kai eipen proV ton andra ton endedukota thn stolhn eiselqe eiV to meson twn trocwn twn upokatw twn ceroubin kai plhson taV drakaV sou anqrakwn puroV ek mesou twn ceroubin kai diaskorpison epi thn polin kai eishlqen enwpion mou

3. kai ta ceroubin eisthkei ek dexiwn tou oikou en tw eisporeuesqai ton andra kai h nefelh eplhsen thn aulhn thn eswteran

4. kai aphren h doxa kuriou apo twn ceroubin eiV to aiqrion tou oikou kai eplhsen ton oikon h nefelh kai h aulh eplhsqh tou feggouV thV doxhV kuriou

5. kai fwnh twn pterugwn twn ceroubin hkoueto ewV thV aulhV thV exwteraV wV fwnh qeou saddai lalountoV

6. kai egeneto en tw entellesqai auton tw andri tw endedukoti thn stolhn thn agian legwn labe pur ek mesou twn trocwn ek mesou twn ceroubin kai eishlqen kai esth ecomenoV twn trocwn

7. kai exeteinen thn ceira autou eiV meson tou puroV tou ontoV en mesw twn ceroubin kai elaben kai edwken eiV taV ceiraV tou endedukotoV thn stolhn thn agian kai elaben kai exhlqen

8. kai eidon ta ceroubin omoiwma ceirwn anqrwpwn upokatwqen twn pterugwn autwn

9. kai eidon kai idou trocoi tessareV eisthkeisan ecomenoi twn ceroubin trocoV eiV ecomenoV ceroub enoV kai h oyiV twn trocwn wV oyiV liqou anqrakoV

10. kai h oyiV autwn omoiwma en toiV tessarsin on tropon otan h trocoV en mesw trocou

11. en tw poreuesqai auta eiV ta tessara merh autwn eporeuonto ouk epestrefon en tw poreuesqai auta oti eiV on an topon epebleyen h arch h mia eporeuonto kai ouk epestrefon en tw poreuesqai auta

12. kai oi nwtoi autwn kai ai ceireV autwn kai ai pterugeV autwn kai oi trocoi plhreiV ofqalmwn kukloqen toiV tessarsin trocoiV autwn

13. toiV de trocoiV toutoiV epeklhqh gelgel akouontoV mou

15. kai hran ta ceroubin touto to zwon o eidon epi tou potamou tou cobar

16. kai en tw poreuesqai ta ceroubin eporeuonto oi trocoi kai outoi ecomenoi autwn kai en tw exairein ta ceroubin taV pterugaV autwn tou metewrizesqai apo thV ghV ouk epestrefon oi trocoi autwn

17. en tw estanai auta eisthkeisan kai en tw metewrizesqai auta emetewrizonto met' autwn dioti pneuma zwhV en autoiV hn

18. kai exhlqen doxa kuriou apo tou oikou kai epebh epi ta ceroubin

19. kai anelabon ta ceroubin taV pterugaV autwn kai emetewrisqhsan apo thV ghV enwpion emou en tw exelqein auta kai oi trocoi ecomenoi autwn kai esthsan epi ta proqura thV pulhV oikou kuriou thV apenanti kai doxa qeou israhl hn ep' autwn uperanw

20. touto to zwon estin o eidon upokatw qeou israhl epi tou potamou tou cobar kai egnwn oti ceroubin estin

21. tessara proswpa tw eni kai oktw pterugeV tw eni kai omoiwma ceirwn anqrwpou upokatwqen twn pterugwn autwn

22. kai omoiwsiV twn proswpwn autwn tauta ta proswpa estin a eidon upokatw thV doxhV qeou israhl epi tou potamou tou cobar kai auta ekaston kata proswpon autwn eporeuonto

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina