1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. kai su uie anqrwpou eipon tw arconti turou tade legei kurioV anq' wn uywqh sou h kardia kai eipaV qeoV eimi egw katoikian qeou katwkhka en kardia qalasshV su de ei anqrwpoV kai ou qeoV kai edwkaV thn kardian sou wV kardian qeou

3. mh sofwteroV ei su tou danihl sofoi ouk epaideusan se th episthmh autwn

4. mh en th episthmh sou h en th fronhsei sou epoihsaV seautw dunamin kai crusion kai argurion en toiV qhsauroiV sou

5. en th pollh episthmh sou kai emporia sou eplhqunaV dunamin sou uywqh h kardia sou en th dunamei sou

6. dia touto tade legei kurioV epeidh dedwkaV thn kardian sou wV kardian qeou

7. anti toutou idou egw epagw epi se allotriouV loimouV apo eqnwn kai ekkenwsousin taV macairaV autwn epi se kai epi to kalloV thV episthmhV sou kai strwsousin to kalloV sou eiV apwleian

8. kai katabibasousin se kai apoqanh qanatw traumatiwn en kardia qalasshV

9. mh legwn ereiV qeoV eimi egw enwpion twn anairountwn se su de ei anqrwpoV kai ou qeoV en plhqei

10. aperitmhtwn apolh en cersin allotriwn oti egw elalhsa legei kurioV

11. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

12. uie anqrwpou labe qrhnon epi ton arconta turou kai eipon autw tade legei kurioV kurioV su aposfragisma omoiwsewV kai stefanoV kallouV

13. en th trufh tou paradeisou tou qeou egenhqhV pan liqon crhston endedesai sardion kai topazion kai smaragdon kai anqraka kai sapfeiron kai iaspin kai argurion kai crusion kai ligurion kai acathn kai amequston kai crusoliqon kai bhrullion kai onucion kai crusiou eneplhsaV touV qhsaurouV sou kai taV apoqhkaV sou en soi af' hV hmeraV ektisqhV su

14. meta tou ceroub eqhka se en orei agiw qeou egenhqhV en mesw liqwn purinwn

15. egenhqhV amwmoV su en taiV hmeraiV sou af' hV hmeraV su ektisqhV ewV eureqh ta adikhmata en soi

16. apo plhqouV thV emporiaV sou eplhsaV ta tamieia sou anomiaV kai hmarteV kai etraumatisqhV apo orouV tou qeou kai hgagen se to ceroub ek mesou liqwn purinwn

17. uywqh h kardia sou epi tw kallei sou diefqarh h episthmh sou meta tou kallouV sou dia plhqoV amartiwn sou epi thn ghn erriya se enantion basilewn edwka se paradeigmatisqhnai

18. dia to plhqoV twn amartiwn sou kai twn adikiwn thV emporiaV sou ebebhlwsaV ta iera sou kai exaxw pur ek mesou sou touto katafagetai se kai dwsw se eiV spodon epi thV ghV sou enantion pantwn twn orwntwn se

19. kai panteV oi epistamenoi se en toiV eqnesin stugnasousin epi se apwleia egenou kai ouc uparxeiV eti eiV ton aiwna

20. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

21. uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi sidwna kai profhteuson ep' authn

22. kai eipon tade legei kurioV idou egw epi se sidwn kai endoxasqhsomai en soi kai gnwsh oti egw eimi kurioV en tw poihsai me en soi krimata kai agiasqhsomai en soi

23. aima kai qanatoV en taiV plateiaiV sou kai pesountai tetraumatismenoi en macairaiV en soi perikuklw sou kai gnwsontai dioti egw eimi kurioV

24. kai ouk esontai ouketi tw oikw tou israhl skoloy pikriaV kai akanqa odunhV apo pantwn twn perikuklw autwn twn atimasantwn autouV kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

25. tade legei kurioV kurioV kai sunaxw ton israhl ek twn eqnwn ou dieskorpisqhsan ekei kai agiasqhsomai en autoiV enwpion twn lawn kai twn eqnwn kai katoikhsousin epi thV ghV autwn hn dedwka tw doulw mou iakwb

26. kai katoikhsousin ep' authV en elpidi kai oikodomhsousin oikiaV kai futeusousin ampelwnaV kai katoikhsousin en elpidi otan poihsw krima en pasin toiV atimasasin autouV en toiV kuklw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kurioV o qeoV autwn kai o qeoV twn paterwn autwn

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina