1. kai egeneto en tw pemptw kai eikostw etei thV aicmalwsiaV hmwn en tw prwtw mhni dekath tou mhnoV en tw tessareskaidekatw etei meta to alwnai thn polin en th hmera ekeinh egeneto ep' eme ceir kuriou kai hgagen me

2. en orasei qeou eiV thn ghn tou israhl kai eqhken me ep' orouV uyhlou sfodra kai ep' autou wsei oikodomh polewV apenanti

3. kai eishgagen me ekei kai idou anhr kai h orasiV autou hn wsei orasiV calkou stilbontoV kai en th ceiri autou hn spartion oikodomwn kai kalamoV metrou kai autoV eisthkei epi thV pulhV

4. kai eipen proV me o anhr ewrakaV uie anqrwpou en toiV ofqalmoiV sou ide kai en toiV wsin sou akoue kai taxon eiV thn kardian sou panta osa egw deiknuw soi dioti eneka tou deixai soi eiselhluqaV wde kai deixeiV panta osa su oraV tw oikw tou israhl

5. kai idou periboloV exwqen tou oikou kuklw kai en th ceiri tou androV kalamoV to metron phcwn ex en phcei kai palaisthV kai diemetrhsen to proteicisma platoV ison tw kalamw kai to uyoV autou ison tw kalamw

6. kai eishlqen eiV thn pulhn thn blepousan kata anatolaV en epta anabaqmoiV kai diemetrhsen to ailam thV pulhV ison tw kalamw

7. kai to qee ison tw kalamw to mhkoV kai ison tw kalamw to platoV kai to ailam ana meson tou qaihlaqa phcwn ex kai to qee to deuteron ison tw kalamw to platoV kai ison tw kalamw to mhkoV kai to ailam phcewn pente

8. kai to qee to triton ison tw kalamw to platoV kai ison tw kalamw to mhkoV

9. kai to ailam tou pulwnoV plhsion tou ailam thV pulhV phcwn oktw kai ta aileu phcwn duo kai to ailam thV pulhV eswqen

10. kai ta qee thV pulhV qee katenanti treiV enqen kai treiV enqen kai metron en toiV trisin kai metron en toiV ailam enqen kai enqen

11. kai diemetrhsen to platoV thV quraV tou pulwnoV phcwn deka kai to euroV tou pulwnoV phcwn deka triwn

12. kai phcuV episunagomenoV epi proswpon twn qeim enqen kai enqen kai to qee phcwn ex enqen kai phcwn ex enqen

13. kai diemetrhsen thn pulhn apo tou toicou tou qee epi ton toicon tou qee platoV phceiV eikosi pente auth pulh epi pulhn

14. kai to aiqrion tou ailam thV pulhV exhkonta phceiV eikosi qeim thV pulhV kuklw

15. kai to aiqrion thV pulhV exwqen eiV to aiqrion ailam thV pulhV eswqen phcwn penthkonta

16. kai qurideV kruptai epi ta qeim kai epi ta ailam eswqen thV pulhV thV aulhV kukloqen kai wsautwV toiV ailam qurideV kuklw eswqen kai epi to ailam foinikeV enqen kai enqen

17. kai eishgagen me eiV thn aulhn thn eswteran kai idou pastoforia kai peristula kuklw thV aulhV triakonta pastoforia en toiV peristuloiV

18. kai ai stoai kata nwtou twn pulwn kata to mhkoV twn pulwn to peristulon to upokatw

19. kai diemetrhsen to platoV thV aulhV apo tou aiqriou thV pulhV thV exwteraV eswqen epi to aiqrion thV pulhV thV blepoushV exw phceiV ekaton thV blepoushV kat' anatolaV kai eishgagen me epi borran

20. kai idou pulh blepousa proV borran th aulh th exwtera kai diemetrhsen authn to te mhkoV authV kai to platoV

21. kai ta qee treiV enqen kai treiV enqen kai ta aileu kai ta ailammw kai touV foinikaV authV kai egeneto kata ta metra thV pulhV thV blepoushV kata anatolaV phcwn penthkonta to mhkoV authV kai phcwn eikosi pente to euroV authV

22. kai ai qurideV authV kai ta ailammw kai oi foinikeV authV kaqwV h pulh h blepousa kata anatolaV kai en epta klimakthrsin anebainon ep' authn kai ta ailammw eswqen

23. kai pulh th aulh th eswtera blepousa epi pulhn tou borra on tropon thV pulhV thV blepoushV kata anatolaV kai diemetrhsen thn aulhn apo pulhV epi pulhn phceiV ekaton

24. kai hgagen me kata noton kai idou pulh blepousa proV noton kai diemetrhsen authn kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kata ta metra tauta

25. kai ai qurideV authV kai ta ailammw kukloqen kaqwV ai qurideV tou ailam phcwn penthkonta to mhkoV authV kai phcwn eikosi pente to euroV authV

26. kai epta klimakthreV auth kai ailammw eswqen kai foinikeV auth eiV enqen kai eiV enqen epi ta aileu

27. kai pulh katenanti pulhV thV aulhV thV eswteraV proV noton kai diemetrhsen thn aulhn apo pulhV epi pulhn phceiV ekaton to euroV proV noton

28. kai eishgagen me eiV thn aulhn thn eswteran thV pulhV thV proV noton kai diemetrhsen thn pulhn kata ta metra tauta

29. kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kata ta metra tauta kai qurideV auth kai tw ailammw kuklw phceiV penthkonta to mhkoV authV kai to euroV phceiV eikosi pente

31. kai ailammw eiV thn aulhn thn exwteran kai foinikeV tw aileu kai oktw klimakthreV

32. kai eishgagen me eiV thn pulhn thn blepousan kata anatolaV kai diemetrhsen authn kata ta metra tauta

33. kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kata ta metra tauta kai qurideV auth kai tw ailammw kuklw phceiV penthkonta mhkoV authV kai euroV phceiV eikosi pente

34. kai ailammw eiV thn aulhn thn eswteran kai foinikeV epi tou aileu enqen kai enqen kai oktw klimakthreV auth

35. kai eishgagen me eiV thn pulhn thn proV borran kai diemetrhsen kata ta metra tauta

36. kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kai qurideV auth kuklw kai tw ailammw authV phceiV penthkonta mhkoV authV kai euroV phceiV eikosi pente

37. kai ta ailammw eiV thn aulhn thn exwteran kai foinikeV tw aileu enqen kai enqen kai oktw klimakthreV auth

38. ta pastoforia authV kai ta qurwmata authV kai ta ailammw authV epi thV pulhV

39. thV deuteraV ekrusiV opwV sfazwsin en auth ta uper amartiaV kai uper agnoiaV

40. kai kata nwtou tou roakoV twn olokautwmatwn thV blepoushV proV borran duo trapezai proV anatolaV kai kata nwtou thV deuteraV kai tou ailam thV pulhV duo trapezai kata anatolaV

41. tessareV enqen kai tessareV enqen kata nwtou thV pulhV ep' autaV sfaxousi ta qumata katenanti twn oktw trapezwn twn qumatwn

42. kai tessareV trapezai twn olokautwmatwn liqinai lelaxeumenai phceoV kai hmisouV to platoV kai phcewn duo kai hmisouV to mhkoV kai epi phcun to uyoV ep' autaV epiqhsousin ta skeuh en oiV sfazousin ekei ta olokautwmata kai ta qumata

43. kai palaisthn exousin geisoV lelaxeumenon eswqen kuklw kai epi taV trapezaV epanwqen stegaV tou kaluptesqai apo tou uetou kai apo thV xhrasiaV

44. kai eishgagen me eiV thn aulhn thn eswteran kai idou duo exedrai en th aulh th eswtera mia kata nwtou thV pulhV thV blepoushV proV borran ferousa proV noton kai mia kata nwtou thV pulhV thV proV noton blepoushV de proV borran

45. kai eipen proV me h exedra auth h blepousa proV noton toiV iereusi toiV fulassousi thn fulakhn tou oikou

46. kai h exedra h blepousa proV borran toiV iereusi toiV fulassousi thn fulakhn tou qusiasthriou ekeinoi eisin oi uioi saddouk oi eggizonteV ek tou leui proV kurion leitourgein autw

47. kai diemetrhsen thn aulhn mhkoV phcewn ekaton kai euroV phcewn ekaton epi ta tessara merh authV kai to qusiasthrion apenanti tou oikou

48. kai eishgagen me eiV to ailam tou oikou kai diemetrhsen to ail tou ailam phcwn pente to platoV enqen kai phcwn pente enqen kai to euroV tou qurwmatoV phcwn deka tessarwn kai epwmideV thV quraV tou ailam phcwn triwn enqen kai phcwn triwn enqen

49. kai to mhkoV tou ailam phcwn eikosi kai to euroV phcwn dwdeka kai epi deka anabaqmwn anebainon ep' auto kai stuloi hsan epi to ailam eiV enqen kai eiV enqen

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina