1. kai hgagen me epi thn pulhn thn blepousan kata anatolaV kai exhgagen me

2. kai idou doxa qeou israhl hrceto kata thn odon thV pulhV thV blepoushV proV anatolaV kai fwnh thV parembolhV wV fwnh diplasiazontwn pollwn kai h gh exelampen wV feggoV apo thV doxhV kukloqen

3. kai h orasiV hn eidon kata thn orasin hn eidon ote eiseporeuomhn tou crisai thn polin kai h orasiV tou armatoV ou eidon kata thn orasin hn eidon epi tou potamou tou cobar kai piptw epi proswpon mou

4. kai doxa kuriou eishlqen eiV ton oikon kata thn odon thV pulhV thV blepoushV kata anatolaV

5. kai anelaben me pneuma kai eishgagen me eiV thn aulhn thn eswteran kai idou plhrhV doxhV kuriou o oikoV

6. kai esthn kai idou fwnh ek tou oikou lalountoV proV me kai o anhr eisthkei ecomenoV mou

7. kai eipen proV me ewrakaV uie anqrwpou ton topon tou qronou mou kai ton topon tou icnouV twn podwn mou en oiV kataskhnwsei to onoma mou en mesw oikou israhl ton aiwna kai ou bebhlwsousin ouketi oikoV israhl to onoma to agion mou autoi kai oi hgoumenoi autwn en th porneia autwn kai en toiV fonoiV twn hgoumenwn en mesw autwn

8. en tw tiqenai autouV to proquron mou en toiV proquroiV autwn kai taV fliaV mou ecomenaV twn fliwn autwn kai edwkan ton toicon mou wV sunecomenon emou kai autwn kai ebebhlwsan to onoma to agion mou en taiV anomiaiV autwn aiV epoioun kai exetriya autouV en qumw mou kai en fonw

9. kai nun apwsasqwsan thn porneian autwn kai touV fonouV twn hgoumenwn autwn ap' emou kai kataskhnwsw en mesw autwn ton aiwna

10. kai su uie anqrwpou deixon tw oikw israhl ton oikon kai kopasousin apo twn amartiwn autwn kai thn orasin autou kai thn diataxin autou

11. kai autoi lhmyontai thn kolasin autwn peri pantwn wn epoihsan kai diagrayeiV ton oikon kai taV exodouV autou kai thn upostasin autou kai panta ta prostagmata autou kai panta ta nomima autou gnwrieiV autoiV kai diagrayeiV enantion autwn kai fulaxontai panta ta dikaiwmata mou kai panta ta prostagmata mou kai poihsousin auta

12. kai thn diagrafhn tou oikou epi thV korufhV tou orouV panta ta oria autou kukloqen agia agiwn

13. kai tauta ta metra tou qusiasthriou en phcei tou phceoV kai palaisthV kolpwma baqoV epi phcun kai phcuV to euroV kai geisoV epi to ceiloV autou kukloqen spiqamhV kai touto to uyoV tou qusiasthriou

14. ek baqouV thV archV tou koilwmatoV autou proV to ilasthrion to mega to upokatwqen phcwn duo kai to euroV phceoV kai apo tou ilasthriou tou mikrou epi to ilasthrion to mega phceiV tessareV kai euroV phcuV

15. kai to arihl phcwn tessarwn kai apo tou arihl kai uperanw twn keratwn phcuV

16. kai to arihl phcwn dwdeka mhkouV epi phceiV dwdeka platouV tetragwnon epi ta tessara merh autou

17. kai to ilasthrion phcwn deka tessarwn to mhkoV epi phceiV deka tessaraV to euroV epi tessara merh autou kai to geisoV autw kukloqen kukloumenon autw hmisu phceoV kai to kuklwma autou phcuV kukloqen kai oi klimakthreV autou bleponteV kat' anatolaV

18. kai eipen proV me uie anqrwpou tade legei kurioV o qeoV israhl tauta ta prostagmata tou qusiasthriou en hmera poihsewV autou tou anaferein ep' autou olokautwmata kai prosceein proV auto aima

19. kai dwseiV toiV iereusi toiV leuitaiV toiV ek tou spermatoV saddouk toiV eggizousi proV me legei kurioV o qeoV tou leitourgein moi moscon ek bown peri amartiaV

20. kai lhmyontai ek tou aimatoV autou kai epiqhsousin epi ta tessara kerata tou qusiasthriou kai epi taV tessaraV gwniaV tou ilasthriou kai epi thn basin kuklw kai exilasontai auto

21. kai lhmyontai ton moscon ton peri amartiaV kai katakauqhsetai en tw apokecwrismenw tou oikou exwqen twn agiwn

22. kai th hmera th deutera lhmyontai erifouV duo aigwn amwmouV uper amartiaV kai exilasontai to qusiasthrion kaqoti exilasanto en tw moscw

23. kai meta to suntelesai se ton exilasmon prosoisousi moscon ek bown amwmon kai krion ek probatwn amwmon

24. kai prosoisete enantion kuriou kai epirriyousin oi iereiV ep' auta ala kai anoisousin auta olokautwmata tw kuriw

25. epta hmeraV poihseiV erifon uper amartiaV kaq' hmeran kai moscon ek bown kai krion ek probatwn amwma poihsousin

26. epta hmeraV kai exilasontai to qusiasthrion kai kaqariousin auto kai plhsousin ceiraV autwn

27. kai estai apo thV hmeraV thV ogdohV kai epekeina poihsousin oi iereiV epi to qusiasthrion ta olokautwmata umwn kai ta tou swthriou umwn kai prosdexomai umaV legei kurioV

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina