1. kai epestreyen me kata thn odon thV pulhV twn agiwn thV exwteraV thV blepoushV kat' anatolaV kai auth hn kekleismenh

2. kai eipen kurioV proV me h pulh auth kekleismenh estai ouk anoicqhsetai kai oudeiV mh dielqh di' authV oti kurioV o qeoV tou israhl eiseleusetai di' authV kai estai kekleismenh

3. dioti o hgoumenoV outoV kaqhsetai en auth tou fagein arton enantion kuriou kata thn odon ailam thV pulhV eiseleusetai kai kata thn odon autou exeleusetai

4. kai eishgagen me kata thn odon thV pulhV thV proV borran katenanti tou oikou kai eidon kai idou plhrhV doxhV o oikoV kuriou kai piptw epi proswpon mou

5. kai eipen kurioV proV me uie anqrwpou taxon eiV thn kardian sou kai ide toiV ofqalmoiV sou kai toiV wsin sou akoue panta osa egw lalw meta sou kata panta ta prostagmata oikou kuriou kai kata panta ta nomima autou kai taxeiV thn kardian sou eiV thn eisodon tou oikou kata pasaV taV exodouV autou en pasi toiV agioiV

6. kai ereiV proV ton oikon ton parapikrainonta proV ton oikon tou israhl tade legei kurioV o qeoV ikanousqw umin apo paswn twn anomiwn umwn oikoV israhl

7. tou eisagagein umaV uiouV allogeneiV aperitmhtouV kardia kai aperitmhtouV sarki tou ginesqai en toiV agioiV mou kai ebebhloun auta en tw prosferein umaV artouV stear kai aima kai parebainete thn diaqhkhn mou en pasaiV taiV anomiaiV umwn

8. kai dietaxate tou fulassein fulakaV en toiV agioiV mou

9. dia touto tade legei kurioV o qeoV paV uioV allogenhV aperitmhtoV kardia kai aperitmhtoV sarki ouk eiseleusetai eiV ta agia mou en pasin uioiV allogenwn twn ontwn en mesw oikou israhl

10. all' h oi leuitai oitineV afhlanto ap' emou en tw planasqai ton israhl ap' emou katopisqen twn enqumhmatwn autwn kai lhmyontai adikian autwn

11. kai esontai en toiV agioiV mou leitourgounteV qurwroi epi twn pulwn tou oikou kai leitourgounteV tw oikw outoi sfaxousin ta olokautwmata kai taV qusiaV tw law kai outoi sthsontai enantion tou laou tou leitourgein autoiV

12. anq' wn eleitourgoun autoiV pro proswpou twn eidwlwn autwn kai egeneto tw oikw israhl eiV kolasin adikiaV eneka toutou hra thn ceira mou ep' autouV legei kurioV o qeoV

13. kai ouk eggiousi proV me tou ierateuein moi oude tou prosagein proV ta agia uiwn tou israhl oude proV ta agia twn agiwn mou kai lhmyontai atimian autwn en th planhsei h eplanhqhsan

14. kai katataxousin autouV fulassein fulakaV tou oikou eiV panta ta erga autou kai eiV panta osa an poihswsin

15. oi iereiV oi leuitai oi uioi tou saddouk oitineV efulaxanto taV fulakaV twn agiwn mou en tw planasqai oikon israhl ap' emou outoi prosaxousin proV me tou leitourgein moi kai sthsontai pro proswpou mou tou prosferein moi qusian stear kai aima legei kurioV o qeoV

16. outoi eiseleusontai eiV ta agia mou kai outoi proseleusontai proV thn trapezan mou tou leitourgein moi kai fulaxousin taV fulakaV mou

17. kai estai en tw eisporeuesqai autouV taV pulaV thV aulhV thV eswteraV stolaV linaV endusontai kai ouk endusontai erea en tw leitourgein autouV apo thV pulhV thV eswteraV aulhV

18. kai kidareiV linaV exousin epi taiV kefalaiV autwn kai periskelh lina exousin epi taV osfuaV autwn kai ou perizwsontai bia

19. kai en tw ekporeuesqai autouV eiV thn aulhn thn exwteran proV ton laon ekdusontai taV stolaV autwn en aiV autoi leitourgousin en autaiV kai qhsousin autaV en taiV exedraiV twn agiwn kai endusontai stolaV eteraV kai ou mh agiaswsin ton laon en taiV stolaiV autwn

20. kai taV kefalaV autwn ou xurhsontai kai taV komaV autwn ou yilwsousin kaluptonteV kaluyousin taV kefalaV autwn

21. kai oinon ou mh piwsin paV iereuV en tw eisporeuesqai autouV eiV thn aulhn thn eswteran

22. kai chran kai ekbeblhmenhn ou lhmyontai eautoiV eiV gunaika all' h parqenon ek tou spermatoV israhl kai chra ean genhtai ex ierewV lhmyontai

23. kai ton laon mou didaxousin ana meson agiou kai bebhlou kai ana meson akaqartou kai kaqarou gnwriousin autoiV

24. kai epi krisin aimatoV outoi episthsontai tou diakrinein ta dikaiwmata mou dikaiwsousin kai ta krimata mou krinousin kai ta nomima mou kai ta prostagmata mou en pasaiV taiV eortaiV mou fulaxontai kai ta sabbata mou agiasousin

25. kai epi yuchn anqrwpou ouk eiseleusontai tou mianqhnai all' h epi patri kai epi mhtri kai epi uiw kai epi qugatri kai epi adelfw kai epi adelfh autou h ou gegonen andri mianqhsetai

26. kai meta to kaqarisqhnai auton epta hmeraV exariqmhsei autw

27. kai h an hmera eisporeuwntai eiV thn aulhn thn eswteran tou leitourgein en tw agiw prosoisousin ilasmon legei kurioV o qeoV

28. kai estai autoiV eiV klhronomian egw klhronomia autoiV kai katascesiV autoiV ou doqhsetai en toiV uioiV israhl oti egw katascesiV autwn

29. kai taV qusiaV kai ta uper amartiaV kai ta uper agnoiaV outoi fagontai kai pan aforisma en tw israhl autoiV estai

30. aparcai pantwn kai ta prwtotoka pantwn kai ta afairemata panta ek pantwn twn aparcwn umwn toiV iereusin estai kai ta prwtogenhmata umwn dwsete tw ierei tou qeinai eulogiaV umwn epi touV oikouV umwn

31. kai pan qnhsimaion kai qhrialwton ek twn peteinwn kai ek twn kthnwn ou fagontai oi iereiV

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina