1. kai su uie anqrwpou labe seautw romfaian oxeian uper xuron kourewV kthsh authn seautw kai epaxeiV authn epi thn kefalhn sou kai epi ton pwgwna sou kai lhmyh zugon staqmiwn kai diasthseiV autouV

2. to tetarton en puri anakauseiV en mesh th polei kata thn plhrwsin twn hmerwn tou sugkleismou kai lhmyh to tetarton kai katakauseiV auto en mesw authV kai to tetarton katakoyeiV en romfaia kuklw authV kai to tetarton diaskorpiseiV tw pneumati kai macairan ekkenwsw opisw autwn

3. kai lhmyh ekeiqen oligouV en ariqmw kai sumperilhmyh autouV th anabolh sou

4. kai ek toutwn lhmyh eti kai riyeiV autouV eiV meson tou puroV kai katakauseiV autouV en puri ex authV exeleusetai pur kai ereiV panti oikw israhl

5. tade legei kurioV auth h ierousalhm en mesw twn eqnwn teqeika authn kai taV kuklw authV cwraV

6. kai ereiV ta dikaiwmata mou th anomw ek twn eqnwn kai ta nomima mou ek twn cwrwn twn kuklw authV dioti ta dikaiwmata mou apwsanto kai en toiV nomimoiV mou ouk eporeuqhsan en autoiV

7. dia touto tade legei kurioV anq' wn h aformh umwn ek twn eqnwn twn kuklw umwn kai en toiV nomimoiV mou ouk eporeuqhte kai ta dikaiwmata mou ouk epoihsate all' oude kata ta dikaiwmata twn eqnwn twn kuklw umwn ou pepoihkate

8. dia touto tade legei kurioV idou egw epi se kai poihsw en mesw sou krima enwpion twn eqnwn

9. kai poihsw en soi a ou pepoihka kai a ou poihsw omoia autoiV eti kata panta ta bdelugmata sou

10. dia touto patereV fagontai tekna en mesw sou kai tekna fagontai pateraV kai poihsw en soi krimata kai diaskorpiw pantaV touV kataloipouV sou eiV panta anemon

11. dia touto zw egw legei kurioV ei mh anq' wn ta agia mou emianaV en pasin toiV bdelugmasin sou kagw apwsomai se ou feisetai mou o ofqalmoV kagw ouk elehsw

12. to tetarton sou en qanatw analwqhsetai kai to tetarton sou en limw suntelesqhsetai en mesw sou kai to tetarton sou eiV panta anemon skorpiw autouV kai to tetarton sou en romfaia pesountai kuklw sou kai macairan ekkenwsw opisw autwn

13. kai suntelesqhsetai o qumoV mou kai h orgh mou ep' autouV kai epignwsh dioti egw kurioV lelalhka en zhlw mou en tw suntelesai me thn orghn mou ep' autouV

14. kai qhsomai se eiV erhmon kai taV qugateraV sou kuklw sou enwpion pantoV diodeuontoV

15. kai esh stenakth kai dhlaisth en toiV eqnesin toiV kuklw sou en tw poihsai me en soi krimata en ekdikhsei qumou mou egw kurioV lelalhka

16. en tw exaposteilai me taV bolidaV mou tou limou ep' autouV kai esontai eiV ekleiyin kai suntriyw sthrigma artou sou

17. kai exapostelw epi se limon kai qhria ponhra kai timwrhsomai se kai qanatoV kai aima dieleusontai epi se kai romfaian epaxw epi se kukloqen egw kurioV lelalhka

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina