1. kai emnhsqh o qeoV tou nwe kai pantwn twn qhriwn kai pantwn twn kthnwn kai pantwn twn peteinwn kai pantwn twn erpetwn osa hn met' autou en th kibwtw kai ephgagen o qeoV pneuma epi thn ghn kai ekopasen to udwr

2. kai epekalufqhsan ai phgai thV abussou kai oi katarraktai tou ouranou kai sunesceqh o uetoV apo tou ouranou

3. kai enedidou to udwr poreuomenon apo thV ghV enedidou kai hlattonouto to udwr meta penthkonta kai ekaton hmeraV

4. kai ekaqisen h kibwtoV en mhni tw ebdomw ebdomh kai eikadi tou mhnoV epi ta orh ta ararat

5. to de udwr poreuomenon hlattonouto ewV tou dekatou mhnoV en de tw endekatw mhni th prwth tou mhnoV wfqhsan ai kefalai twn orewn

6. kai egeneto meta tessarakonta hmeraV hnewxen nwe thn qurida thV kibwtou hn epoihsen

7. kai apesteilen ton koraka tou idein ei kekopaken to udwr kai exelqwn ouc upestreyen ewV tou xhranqhnai to udwr apo thV ghV

8. kai apesteilen thn peristeran opisw autou idein ei kekopaken to udwr apo proswpou thV ghV

9. kai ouc eurousa h peristera anapausin toiV posin authV upestreyen proV auton eiV thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashV thV ghV kai ekteinaV thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn proV eauton eiV thn kibwton

10. kai episcwn eti hmeraV epta eteraV palin exapesteilen thn peristeran ek thV kibwtou

11. kai anestreyen proV auton h peristera to proV esperan kai eicen fullon elaiaV karfoV en tw stomati authV kai egnw nwe oti kekopaken to udwr apo thV ghV

12. kai episcwn eti hmeraV epta eteraV palin exapesteilen thn peristeran kai ou proseqeto tou epistreyai proV auton eti

13. kai egeneto en tw eni kai exakosiostw etei en th zwh tou nwe tou prwtou mhnoV mia tou mhnoV exelipen to udwr apo thV ghV kai apekaluyen nwe thn steghn thV kibwtou hn epoihsen kai eiden oti exelipen to udwr apo proswpou thV ghV

14. en de tw mhni tw deuterw ebdomh kai eikadi tou mhnoV exhranqh h gh

15. kai eipen kurioV o qeoV tw nwe legwn

16. exelqe ek thV kibwtou su kai h gunh sou kai oi uioi sou kai ai gunaikeV twn uiwn sou meta sou

17. kai panta ta qhria osa estin meta sou kai pasa sarx apo peteinwn ewV kthnwn kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV exagage meta seautou kai auxanesqe kai plhqunesqe epi thV ghV

18. kai exhlqen nwe kai h gunh autou kai oi uioi autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met' autou

19. kai panta ta qhria kai panta ta kthnh kai pan peteinon kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV kata genoV autwn exhlqosan ek thV kibwtou

20. kai wkodomhsen nwe qusiasthrion tw qew kai elaben apo pantwn twn kthnwn twn kaqarwn kai apo pantwn twn peteinwn twn kaqarwn kai anhnegken olokarpwseiV epi to qusiasthrion

21. kai wsfranqh kurioV o qeoV osmhn euwdiaV kai eipen kurioV o qeoV dianohqeiV ou prosqhsw eti tou katarasasqai thn ghn dia ta erga twn anqrwpwn oti egkeitai h dianoia tou anqrwpou epimelwV epi ta ponhra ek neothtoV ou prosqhsw oun eti pataxai pasan sarka zwsan kaqwV epoihsa

22. pasaV taV hmeraV thV ghV sperma kai qerismoV yucoV kai kauma qeroV kai ear hmeran kai nukta ou katapausousin

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina