1. ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti oi patereV hmwn panteV upo thn nefelhn hsan kai panteV dia thV qalasshV dihlqon

2. kai panteV eiV ton mwshn ebaptisanto en th nefelh kai en th qalassh

3. kai panteV to auto brwma pneumatikon efagon

4. kai panteV to auto poma pneumatikon epion epinon gar ek pneumatikhV akolouqoushV petraV h de petra hn o cristoV

5. all ouk en toiV pleiosin autwn eudokhsen o qeoV katestrwqhsan gar en th erhmw

6. tauta de tupoi hmwn egenhqhsan eiV to mh einai hmaV epiqumhtaV kakwn kaqwV kakeinoi epequmhsan

7. mhde eidwlolatrai ginesqe kaqwV tineV autwn wV gegraptai ekaqisen o laoV fagein kai piein kai anesthsan paizein

8. mhde porneuwmen kaqwV tineV autwn eporneusan kai epeson en mia hmera eikositreiV ciliadeV

9. mhde ekpeirazwmen ton criston kaqwV kai tineV autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwlonto

10. mhde gogguzete kaqwV kai tineV autwn egoggusan kai apwlonto upo tou oloqreutou

11. tauta de panta tupoi sunebainon ekeinoiV egrafh de proV nouqesian hmwn eiV ouV ta telh twn aiwnwn kathnthsen

12. wste o dokwn estanai blepetw mh pesh

13. peirasmoV umaV ouk eilhfen ei mh anqrwpinoV pistoV de o qeoV oV ouk easei umaV peirasqhnai uper o dunasqe alla poihsei sun tw peirasmw kai thn ekbasin tou dunasqai umaV upenegkein

14. dioper agaphtoi mou feugete apo thV eidwlolatreiaV

15. wV fronimoiV legw krinate umeiV o fhmi

16. to pothrion thV eulogiaV o eulogoumen ouci koinwnia tou aimatoV tou cristou estin ton arton on klwmen ouci koinwnia tou swmatoV tou cristou estin

17. oti eiV artoV en swma oi polloi esmen oi gar panteV ek tou enoV artou metecomen

18. blepete ton israhl kata sarka ouci oi esqionteV taV qusiaV koinwnoi tou qusiasthriou eisin

19. ti oun fhmi oti eidwlon ti estin h oti eidwloquton ti estin

20. all oti a quei ta eqnh daimonioiV quei kai ou qew ou qelw de umaV koinwnouV twn daimoniwn ginesqai

21. ou dunasqe pothrion kuriou pinein kai pothrion daimoniwn ou dunasqe trapezhV kuriou metecein kai trapezhV daimoniwn

22. h parazhloumen ton kurion mh iscuroteroi autou esmen

23. panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ou panta oikodomei

24. mhdeiV to eautou zhteitw alla to tou eterou ekastoV

25. pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin

26. tou gar kuriou h gh kai to plhrwma authV

27. ei de tiV kalei umaV twn apistwn kai qelete poreuesqai pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin

28. ean de tiV umin eiph touto eidwloquton estin mh esqiete di ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin tou gar kuriou h gh kai to plhrwma authV

29. suneidhsin de legw ouci thn eautou alla thn tou eterou ina ti gar h eleuqeria mou krinetai upo allhV suneidhsewV

30. ei de egw cariti metecw ti blasfhmoumai uper ou egw eucaristw

31. eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta eiV doxan qeou poieite

32. aproskopoi ginesqe kai ioudaioiV kai ellhsin kai th ekklhsia tou qeou

33. kaqwV kagw panta pasin areskw mh zhtwn to emautou sumferon alla to twn pollwn ina swqwsin

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina