1. kai allofuloi epolemhsan proV israhl kai efugon apo proswpou allofulwn kai epeson traumatiai en orei gelboue

2. kai katediwxan allofuloi opisw saoul kai opisw uiwn autou kai epataxan allofuloi ton iwnaqan kai ton aminadab kai ton melcisoue uiouV saoul

3. kai ebarunqh o polemoV epi saoul kai euron auton oi toxotai en toiV toxoiV kai ponoiV kai eponesen apo twn toxwn

4. kai eipen saoul tw aironti ta skeuh autou spasai thn romfaian sou kai ekkenthson me en auth mh elqwsin oi aperitmhtoi outoi kai empaixwsin moi kai ouk ebouleto o airwn ta skeuh autou oti efobeito sfodra kai elaben saoul thn romfaian kai epepesen ep' authn

5. kai eiden o airwn ta skeuh autou oti apeqanen saoul kai epesen kai ge autoV epi thn romfaian autou kai apeqanen

6. kai apeqanen saoul kai treiV uioi autou en th hmera ekeinh kai paV o oikoV autou epi to auto apeqanen

7. kai eiden paV anhr israhl o en tw aulwni oti efugen israhl kai oti apeqanen saoul kai oi uioi autou kai katelipon taV poleiV autwn kai efugon kai hlqon allofuloi kai katwkhsan en autaiV

8. kai egeneto th ecomenh kai hlqon allofuloi tou skuleuein touV traumatiaV kai euron ton saoul kai touV uiouV autou peptwkotaV en tw orei gelboue

9. kai exedusan auton kai elabon thn kefalhn autou kai ta skeuh autou kai apesteilan eiV ghn allofulwn kuklw tou euaggelisasqai toiV eidwloiV autwn kai tw law

10. kai eqhkan ta skeuh autou en oikw qeou autwn kai thn kefalhn autou eqhkan en oikw dagwn

11. kai hkousan panteV oi katoikounteV galaad apanta a epoihsan allofuloi tw saoul kai tw israhl

12. kai hgerqhsan ek galaad paV anhr dunatoV kai elabon to swma saoul kai to swma twn uiwn autou kai hnegkan auta eiV iabiV kai eqayan ta osta autwn upo thn drun en iabiV kai enhsteusan epta hmeraV

13. kai apeqanen saoul en taiV anomiaiV autou aiV hnomhsen tw kuriw kata ton logon kuriou dioti ouk efulaxen oti ephrwthsen saoul en tw eggastrimuqw tou zhthsai kai apekrinato autw samouhl o profhthV

14. kai ouk ezhthsen kurion kai apekteinen auton kai epestreyen thn basileian tw dauid uiw iessai

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina