1. kai egeneto wV katwkhsen dauid en oikw autou kai eipen dauid proV naqan ton profhthn idou egw katoikw en oikw kedrinw kai h kibwtoV diaqhkhV kuriou upokatw derrewn

2. kai eipen naqan proV dauid pan to en th yuch sou poiei oti o qeoV meta sou

3. kai egeneto en th nukti ekeinh kai egeneto logoV kuriou proV naqan legwn

4. poreuou kai eipon proV dauid ton paida mou outwV eipen kurioV ou su oikodomhseiV moi oikon tou katoikhsai me en autw

5. oti ou katwkhsa en oikw apo thV hmeraV hV anhgagon ton israhl ewV thV hmeraV tauthV kai hmhn en skhnh kai en katalumati

6. en pasin oiV dihlqon en panti israhl ei lalwn elalhsa proV mian fulhn israhl tou poimainein ton laon mou legwn oti ouk wkodomhkate moi oikon kedrinon

7. kai nun outwV ereiV tw doulw mou dauid tade legei kurioV pantokratwr elabon se ek thV mandraV exopisqen twn poimniwn tou einai eiV hgoumenon epi ton laon mou israhl

8. kai hmhn meta sou en pasin oiV eporeuqhV kai exwleqreusa pantaV touV ecqrouV sou apo proswpou sou kai epoihsa soi onoma kata to onoma twn megalwn twn epi thV ghV

9. kai qhsomai topon tw law mou israhl kai katafuteusw auton kai kataskhnwsei kaq' eauton kai ou merimnhsei eti kai ou prosqhsei adikia tou tapeinwsai auton kaqwV ap' archV

10. kai af' hmerwn wn etaxa kritaV epi ton laon mou israhl kai etapeinwsa apantaV touV ecqrouV sou kai auxhsw se kai oikon oikodomhsei soi kurioV

11. kai estai otan plhrwqwsin ai hmerai sou kai koimhqhsh meta twn paterwn sou kai anasthsw to sperma sou meta se oV estai ek thV koiliaV sou kai etoimasw thn basileian autou

12. autoV oikodomhsei moi oikon kai anorqwsw ton qronon autou ewV aiwnoV

13. egw esomai autw eiV patera kai autoV estai moi eiV uion kai to eleoV mou ouk aposthsw ap' autou wV apesthsa apo twn ontwn emprosqen sou

14. kai pistwsw auton en oikw mou kai en basileia autou ewV aiwnoV kai o qronoV autou estai anwrqwmenoV ewV aiwnoV

15. kata pantaV touV logouV toutouV kai kata pasan thn orasin tauthn outwV elalhsen naqan proV dauid

16. kai hlqen o basileuV dauid kai ekaqisen apenanti kuriou kai eipen tiV eimi egw kurie o qeoV kai tiV o oikoV mou oti hgaphsaV me ewV aiwnoV

17. kai esmikrunqh tauta enwpion sou o qeoV kai elalhsaV epi ton oikon tou paidoV sou ek makrwn kai epeideV me wV orasiV anqrwpou kai uywsaV me kurie o qeoV

18. ti prosqhsei eti dauid proV se tou doxasai kai su ton doulon sou oidaV

19. kai kata thn kardian sou epoihsaV thn pasan megalwsunhn

20. kurie ouk estin omoioV soi kai ouk estin plhn sou kata panta osa hkousamen en wsin hmwn

21. kai ouk estin wV o laoV sou israhl eqnoV eti epi thV ghV wV wdhghsen auton o qeoV tou lutrwsasqai eautw laon tou qesqai eautw onoma mega kai epifaneV tou ekbalein apo proswpou laou sou ouV elutrwsw ex aiguptou eqnh

22. kai edwkaV ton laon sou israhl seautw laon ewV aiwnoV kai su kurie autoiV eiV qeon

23. kai nun kurie o logoV sou on elalhsaV proV ton paida sou kai epi ton oikon autou pistwqhtw ewV aiwnoV

24. legontwn kurie kurie pantokratwr qeoV israhl kai o oikoV dauid paidoV sou anwrqwmenoV enantion sou

25. oti su kurie hnoixaV to ouV tou paidoV sou tou oikodomhsai autw oikon dia touto euren o paiV sou tou proseuxasqai kata proswpon sou

26. kai nun kurie su ei autoV o qeoV kai elalhsaV epi ton doulon sou ta agaqa tauta

27. kai nun hrxw tou euloghsai ton oikon tou paidoV sou tou einai eiV ton aiwna enantion sou oti su kurie euloghsaV kai euloghson eiV ton aiwna

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina