1. kai dauid presbuthV kai plhrhV hmerwn kai ebasileusen salwmwn ton uion autou ant' autou epi israhl

2. kai sunhgagen touV pantaV arcontaV israhl kai touV iereiV kai touV leuitaV

3. kai hriqmhqhsan oi leuitai apo triakontaetouV kai epanw kai egeneto o ariqmoV autwn kata kefalhn autwn eiV andraV triakonta kai oktw ciliadaV

4. apo toutwn ergodiwktai epi ta erga oikou kuriou eikosi tessareV ciliadeV kai grammateiV kai kritai exakiscilioi

5. kai tessareV ciliadeV pulwroi kai tessareV ciliadeV ainounteV tw kuriw en toiV organoiV oiV epoihsen tou ainein tw kuriw

6. kai dieilen autouV dauid efhmeriaV toiV uioiV leui tw gedswn kaaq merari

7. kai tw paroswm tw edan kai tw semei

8. uioi tw edan o arcwn iihl kai zeqom kai iwhl treiV

9. uioi semei salwmiq kai iihl kai aidan treiV outoi arconteV twn patriwn tw edan

10. kai toiV uioiV semei ieq kai ziza kai iwaV kai beria outoi uioi semei tessareV

11. kai hn ieq o arcwn kai ziza o deuteroV kai iwaV kai beria ouk eplhqunan uiouV kai egenonto eiV oikon patriaV eiV episkeyin mian

12. uioi kaaq ambram issaar cebrwn ozihl tessareV

13. uioi ambram aarwn kai mwushV kai diestalh aarwn tou agiasqhnai agia agiwn autoV kai oi uioi autou ewV aiwnoV tou qumian enantion tou kuriou leitourgein kai epeucesqai epi tw onomati autou ewV aiwnoV

14. kai mwushV anqrwpoV tou qeou uioi autou eklhqhsan eiV fulhn tou leui

15. uioi mwush ghrsam kai eliezer

16. uioi ghrsam soubahl o arcwn

17. kai hsan uioi tw eliezer raabia o arcwn kai ouk hsan tw eliezer uioi eteroi kai uioi raabia huxhqhsan eiV uyoV

18. uioi issaar salwmwq o arcwn

19. uioi cebrwn idoud o arcwn amadia o deuteroV ozihl o tritoV ikemiaV o tetartoV

20. uioi ozihl micaV o arcwn kai isia o deuteroV

21. uioi merari mooli kai mousi uioi mooli eleazar kai kiV

22. kai apeqanen eleazar kai ouk hsan autw uioi all' h qugatereV kai elabon autaV uioi kiV adelfoi autwn

23. uioi mousi mooli kai eder kai iarimwq treiV

24. outoi uioi leui kat' oikouV patriwn autwn arconteV twn patriwn autwn kata thn episkeyin autwn kata ton ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn poiounteV ta erga leitourgiaV oikou kuriou apo eikosaetouV kai epanw

25. oti eipen dauid katepausen kurioV o qeoV israhl tw law autou kai kateskhnwsen en ierousalhm ewV aiwnoV

26. kai oi leuitai ouk hsan aironteV thn skhnhn kai ta panta skeuh authV eiV thn leitourgian authV

27. oti en toiV logoiV dauid toiV escatoiV estin o ariqmoV uiwn leui apo eikosaetouV kai epanw

28. oti esthsen autouV epi ceira aarwn tou leitourgein en oikw kuriou epi taV aulaV kai epi ta pastoforia kai epi ton kaqarismon twn pantwn agiwn kai epi ta erga leitourgiaV oikou tou qeou

29. eiV touV artouV thV proqesewV eiV thn semidalin thV qusiaV kai eiV ta lagana ta azuma kai eiV thganon kai eiV thn pefuramenhn kai eiV pan metron

30. kai tou sthnai prwi tou ainein exomologeisqai tw kuriw kai outwV to esperaV

31. kai epi pantwn twn anaferomenwn olokautwmatwn tw kuriw en toiV sabbatoiV kai en taiV neomhniaiV kai en taiV eortaiV kata ariqmon kata thn krisin ep' autoiV dia pantoV tw kuriw

32. kai fulaxousin taV fulakaV skhnhV tou marturiou kai taV fulakaV uiwn aarwn adelfwn autwn tou leitourgein en oikw kuriou

“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina