1. kai exekklhsiasen dauid pantaV touV arcontaV israhl arcontaV twn kritwn kai touV arcontaV twn efhmeriwn twn peri to swma tou basilewV kai arcontaV twn ciliadwn kai twn ekatontadwn kai touV gazofulakaV kai touV epi twn uparcontwn autou kai touV dunastaV kai touV machtaV thV stratiaV en ierousalhm

2. kai esth dauid en mesw thV ekklhsiaV kai eipen akousate mou adelfoi kai laoV mou emoi egeneto epi kardian oikodomhsai oikon anapausewV thV kibwtou diaqhkhV kuriou kai stasin podwn kuriou hmwn kai htoimasa ta eiV thn kataskhnwsin epithdeia

3. kai o qeoV eipen ouk oikodomhseiV emoi oikon tou eponomasai to onoma mou ep' autw oti anqrwpoV polemisthV ei su kai aimata execeaV

4. kai exelexato kurioV o qeoV israhl en emoi apo pantoV oikou patroV mou einai basilea epi israhl eiV ton aiwna kai en iouda hretiken to basileion kai ex oikou iouda ton oikon tou patroV mou kai en toiV uioiV tou patroV mou en emoi hqelhsen tou genesqai me basilea epi tw panti israhl

5. kai apo pantwn twn uiwn mou oti pollouV uiouV edwken moi kurioV exelexato en salwmwn tw uiw mou kaqisai auton epi qronou basileiaV kuriou epi ton israhl

6. kai eipen moi o qeoV salwmwn o uioV sou oikodomhsei ton oikon mou kai thn aulhn mou oti hretika en autw einai mou uion kagw esomai autw eiV patera

7. kai katorqwsw thn basileian autou ewV aiwnoV ean iscush tou fulaxasqai taV entolaV mou kai ta krimata mou wV h hmera auth

8. kai nun kata proswpon pashV ekklhsiaV kuriou kai en wsin qeou hmwn fulaxasqe kai zhthsate pasaV taV entolaV kuriou tou qeou hmwn ina klhronomhshte thn ghn thn agaqhn kai kataklhronomhshte toiV uioiV umwn meq' umaV ewV aiwnoV

9. kai nun salwmwn uie mou gnwqi ton qeon twn paterwn sou kai douleue autw en kardia teleia kai yuch qeloush oti pasaV kardiaV etazei kurioV kai pan enqumhma gignwskei ean zhthshV auton eureqhsetai soi kai ean kataleiyhV auton kataleiyei se eiV teloV

10. ide toinun oti kurioV hretiken se oikodomhsai autw oikon eiV agiasma iscue kai poiei

11. kai edwken dauid salwmwn tw uiw autou to paradeigma tou naou kai twn oikwn autou kai twn zakcw autou kai twn uperwwn kai twn apoqhkwn twn eswterwn kai tou oikou tou exilasmou

12. kai to paradeigma o eicen en pneumati autou twn aulwn oikou kuriou kai pantwn twn pastoforiwn twn kuklw twn eiV taV apoqhkaV oikou kuriou kai twn apoqhkwn twn agiwn

13. kai twn katalumatwn twn efhmeriwn twn ierewn kai twn leuitwn eiV pasan ergasian leitourgiaV oikou kuriou kai twn apoqhkwn twn leitourghsimwn skeuwn thV latreiaV oikou kuriou

14. kai ton staqmon thV olkhV autwn twn te cruswn kai argurwn

15. lucniwn thn olkhn edwken autw kai twn lucnwn

16. edwken autw omoiwV ton staqmon twn trapezwn thV proqesewV ekasthV trapezhV crushV kai wsautwV twn argurwn

17. kai twn kreagrwn kai spondeiwn kai twn fialwn twn cruswn kai ton staqmon twn cruswn kai twn argurwn keffoure ekastou staqmou

18. kai ton tou qusiasthriou twn qumiamatwn ek crusiou dokimou staqmon upedeixen autw kai to paradeigma tou armatoV twn ceroubin twn diapepetasmenwn taiV pteruxin kai skiazontwn epi thV kibwtou diaqhkhV kuriou

19. panta en grafh ceiroV kuriou edwken dauid salwmwn kata thn perigenhqeisan autw sunesin thV katergasiaV tou paradeigmatoV

20. kai eipen dauid salwmwn tw uiw autou iscue kai andrizou kai poiei mh fobou mhde ptohqhV oti kurioV o qeoV mou meta sou ouk anhsei se kai ou mh se egkataliph ewV tou suntelesai se pasan ergasian leitourgiaV oikou kuriou

21. kai idou ai efhmeriai twn ierewn kai twn leuitwn eiV pasan leitourgian oikou tou qeou kai meta sou en pash pragmateia kai paV proqumoV en sofia kata pasan tecnhn kai oi arconteV kai paV o laoV eiV pantaV touV logouV sou

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina