1. kai toiV uioiV issacar qwla kai foua kai iasoub kai semerwn tessareV

2. kai uioi qwla ozi kai rafaia kai ierihl kai iemou kai iebasam kai samouhl arconteV oikwn patriwn autwn tw qwla iscuroi dunamei kata geneseiV autwn o ariqmoV autwn en hmeraiV dauid eikosi kai duo ciliadeV kai exakosioi

3. kai uioi ozi iezria kai uioi iezria micahl kai obdia kai iwhl kai iesia pente arconteV panteV

4. kai ep' autwn kata geneseiV autwn kat' oikouV patrikouV autwn iscuroi parataxasqai eiV polemon triakonta kai ex ciliadeV oti eplhqunan gunaikaV kai uiouV

5. kai adelfoi autwn eiV pasaV patriaV issacar iscuroi dunamei ogdohkonta kai epta ciliadeV o ariqmoV autwn twn pantwn

6. beniamin bale kai bacir kai iadihl treiV

7. kai uioi bale asebwn kai ozi kai ozihl kai ierimwq kai ouri pente arconteV oikwn patrikwn iscuroi dunamei kai o ariqmoV autwn eikosi kai duo ciliadeV kai triakonta tessareV

8. kai uioi bacir zamariaV kai iwaV kai eliezer kai eliqenan kai amaria kai ierimwq kai abiou kai anaqwq kai gemeeq panteV outoi uioi bacir

9. kai o ariqmoV autwn kata geneseiV autwn arconteV oikwn patriwn autwn iscuroi dunamei eikosi ciliadeV kai diakosioi

10. kai uioi iadihl balaan kai uioi balaan iaouV kai beniamin kai awq kai canana kai zaiqan kai ramessai kai acisaar

11. panteV outoi uioi iadihl arconteV twn patriwn iscuroi dunamei eptakaideka ciliadeV kai diakosioi ekporeuomenoi dunamei tou polemein

12. kai sapfin kai apfin kai uioi rawm uioV autou aer

13. uioi nefqali iasihl kai gwni kai issihr kai salwm uioi balaa

14. uioi manassh aserihl on eteken h pallakh autou h sura eteken ton macir patera galaad

15. kai macir elaben gunaika tw amfin kai mamfin kai onoma adelfhV autou mowca kai onoma tw deuterw salpaad kai egennhqhsan tw salpaad qugatereV

16. kai eteken mowca gunh macir uion kai ekalesen to onoma autou fareV kai onoma adelfou autou soroV uioV autou oulam

17. kai uioi oulam badan outoi uioi galaad uiou macir uiou manassh

18. kai adelfh autou h maleceq eteken ton isadek kai ton abiezer kai ton maela

19. kai hsan uioi semira iaaim kai sucem kai lakei kai aniam

20. kai uioi efraim swqala kai barad uioV autou kai qaaq uioV autou eleada uioV autou nomee uioV autou

21. zabed uioV autou swqele uioV autou kai ezer kai elead kai apekteinan autouV andreV geq oi tecqenteV en th gh oti katebhsan labein ta kthnh autwn

22. kai epenqhsen efraim pathr autwn hmeraV pollaV kai hlqon adelfoi autou tou parakalesai auton

23. kai eishlqen proV thn gunaika autou kai elaben en gastri kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou baraga oti en kakoiV egeneto en oikw mou

24. kai en ekeinoiV toiV kataloipoiV kai wkodomhsen baiqwrwn thn katw kai thn anw kai uioi ozan sehra

25. kai rafh uioi autou rasef kai qale uioi autou qaen uioV autou

26. tw laadan uiw autou amioud uioV autou elisama uioV autou

27. noum uioV autou ihsoue uioV autou

28. kai katascesiV autwn kai katoikia autwn baiqhl kai ai kwmai authV kat' anatolaV naaran proV dusmaiV gazer kai ai kwmai authV kai sucem kai ai kwmai authV ewV gaian kai ai kwmai authV

29. kai ewV oriwn uiwn manassh baiqsaan kai ai kwmai authV qaanac kai ai kwmai authV kai balad kai ai kwmai authV mageddw kai ai kwmai authV dwr kai ai kwmai authV en tautaiV katwkhsan oi uioi iwshf uiou israhl

30. uioi ashr iemna kai isoua kai isoui kai beriga kai sore adelfh autwn

31. kai uioi beriga caber kai melcihl outoV pathr berzaiq

32. kai caber egennhsen ton iafalht kai ton samhr kai ton cwqam kai thn swla adelfhn autwn

33. kai uioi iafalht feshci bamahl kai asiq outoi uioi iafalht

34. kai uioi semmhr aciouraoga kai oba kai aram

35. kai banhelam adelfoi autou swfa kai imana kai sellhV kai amal

36. uioi swfa couci arnafar kai soual kai bari kai imarh

37. sobal kai wd kai semma kai salisa kai ieqran kai behra

38. kai uioi ieqer ifina kai fasfa kai ara

39. kai uioi wla orec anihl kai rasia

40. panteV outoi uioi ashr panteV arconteV patriwn eklektoi iscuroi dunamei arconteV hgoumenoi ariqmoV autwn eiV parataxin tou polemein ariqmoV autwn andreV eikosi ex ciliadeV

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina