1. kai egenhqh wV meta mhna kai anebh naaV o ammanithV kai paremballei epi iabiV galaad kai eipon panteV oi andreV iabiV proV naaV ton ammanithn diaqou hmin diaqhkhn kai douleusomen soi

2. kai eipen proV autouV naaV o ammanithV en tauth diaqhsomai umin diaqhkhn en tw exoruxai umwn panta ofqalmon dexion kai qhsomai oneidoV epi israhl

3. kai legousin autw oi andreV iabiV aneV hmin epta hmeraV kai aposteloumen aggelouV eiV pan orion israhl ean mh h o swzwn hmaV exeleusomeqa proV umaV

4. kai ercontai oi aggeloi eiV gabaa proV saoul kai lalousin touV logouV eiV ta wta tou laou kai hran paV o laoV thn fwnhn autwn kai eklausan

5. kai idou saoul hrceto meta to prwi ex agrou kai eipen saoul ti oti klaiei o laoV kai dihgountai autw ta rhmata twn uiwn iabiV

6. kai efhlato pneuma kuriou epi saoul wV hkousen ta rhmata tauta kai equmwqh ep' autouV orgh autou sfodra

7. kai elaben duo boaV kai emelisen autaV kai apesteilen eiV pan orion israhl en ceiri aggelwn legwn oV ouk estin ekporeuomenoV opisw saoul kai opisw samouhl kata tade poihsousin toiV bousin autou kai ephlqen ekstasiV kuriou epi ton laon israhl kai ebohsan wV anhr eiV

8. kai episkeptetai autouV abiezek en bama pan andra israhl exakosiaV ciliadaV kai andraV iouda ebdomhkonta ciliadaV

9. kai eipen toiV aggeloiV toiV ercomenoiV tade ereite toiV andrasin iabiV aurion umin h swthria diaqermanantoV tou hliou kai hlqon oi aggeloi eiV thn polin kai apaggellousin toiV andrasin iabiV kai eufranqhsan

10. kai eipan oi andreV iabiV proV naaV ton ammanithn aurion exeleusomeqa proV umaV kai poihsete hmin to agaqon enwpion umwn

11. kai egenhqh meta thn aurion kai eqeto saoul ton laon eiV treiV arcaV kai eisporeuontai meson thV parembolhV en fulakh th prwinh kai etupton touV uiouV ammwn ewV dieqermanqh h hmera kai egenhqhsan oi upoleleimmenoi diesparhsan kai ouc upeleifqhsan en autoiV duo kata to auto

12. kai eipen o laoV proV samouhl tiV o eipaV oti saoul ou basileusei hmwn paradoV touV andraV kai qanatwsomen autouV

13. kai eipen saoul ouk apoqaneitai oudeiV en th hmera tauth oti shmeron kurioV epoihsen swthrian en israhl

14. kai eipen samouhl proV ton laon legwn poreuqwmen eiV galgala kai egkainiswmen ekei thn basileian

15. kai eporeuqh paV o laoV eiV galgala kai ecrisen samouhl ekei ton saoul eiV basilea enwpion kuriou en galgaloiV kai equsen ekei qusiaV kai eirhnikaV enwpion kuriou kai eufranqh samouhl kai paV israhl wste lian

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina