1. kai apestreyen iwsafat basileuV iouda eiV ton oikon autou en eirhnh eiV ierousalhm

2. kai exhlqen eiV apanthsin autou iou o tou anani o profhthV kai eipen autw basileu iwsafat ei amartwlw su bohqeiV h misoumenw upo kuriou filiazeiV dia touto egeneto epi se orgh para kuriou

3. all' h logoi agaqoi hureqhsan en soi oti exhraV ta alsh apo thV ghV iouda kai kathuqunaV thn kardian sou ekzhthsai ton kurion

4. kai katwkhsen iwsafat en ierousalhm kai palin exhlqen eiV ton laon apo bhrsabee ewV orouV efraim kai epestreyen autouV epi kurion qeon twn paterwn autwn

5. kai katesthsen kritaV en pasaiV taiV polesin iouda taiV ocuraiV en polei kai polei

6. kai eipen toiV kritaiV idete ti umeiV poieite oti ouk anqrwpw umeiV krinete all' h tw kuriw kai meq' umwn logoi thV krisewV

7. kai nun genesqw foboV kuriou ef' umaV kai fulassete kai poihsete oti ouk estin meta kuriou qeou hmwn adikia oude qaumasai proswpon oude labein dwra

8. kai gar en ierousalhm katesthsen iwsafat twn ierewn kai twn leuitwn kai twn patriarcwn israhl eiV krisin kuriou kai krinein touV katoikountaV en ierousalhm

9. kai eneteilato proV autouV legwn outwV poihsete en fobw kuriou en alhqeia kai en plhrei kardia

10. paV anhr krisin thn elqousan ef' umaV twn adelfwn umwn twn katoikountwn en taiV polesin autwn ana meson aimatoV aima kai ana meson prostagmatoV kai entolhV kai dikaiwmata kai krimata kai diasteleisqe autoiV kai ouc amarthsontai tw kuriw kai ouk estai ef' umaV orgh kai epi touV adelfouV umwn outwV poihsete kai ouc amarthsesqe

11. kai idou amariaV o iereuV hgoumenoV ef' umaV eiV pan logon kuriou kai zabdiaV uioV ismahl o hgoumenoV eiV oikon iouda proV pan logon basilewV kai oi grammateiV kai oi leuitai pro proswpou umwn iscusate kai poihsate kai estai kurioV meta tou agaqou

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina