1. kai elaben paV o laoV thV ghV ton ozian kai autoV deka kai ex etwn kai ebasileusan auton anti tou patroV autou amasiou

2. autoV wkodomhsen thn ailaq autoV epestreyen authn tw iouda meta to koimhqhnai ton basilea meta twn paterwn autou

3. uioV deka ex etwn ebasileusen oziaV kai penthkonta kai duo eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou calia apo ierousalhm

4. kai epoihsen to euqeV enwpion kuriou kata panta osa epoihsen amasiaV o pathr autou

5. kai hn ekzhtwn ton kurion en taiV hmeraiV zacariou tou suniontoV en fobw kuriou kai en taiV hmeraiV autou ezhthsen ton kurion kai euodwsen autw kurioV

6. kai exhlqen kai epolemhsen proV touV allofulouV kai katespasen ta teich geq kai ta teich iabnh kai ta teich azwtou kai wkodomhsen poleiV azwtou kai en toiV allofuloiV

7. kai katiscusen auton kurioV epi touV allofulouV kai epi touV arabaV touV katoikountaV epi thV petraV kai epi touV minaiouV

8. kai edwkan oi minaioi dwra tw ozia kai hn to onoma autou ewV eisodou aiguptou oti katiscusen ewV anw

9. kai wkodomhsen oziaV purgouV en ierousalhm kai epi thn pulhn thV gwniaV kai epi thn pulhn thV faraggoV kai epi twn gwniwn kai katiscusen

10. kai wkodomhsen purgouV en th erhmw kai elatomhsen lakkouV pollouV oti kthnh polla uphrcen autw en sefhla kai en th pedinh kai ampelourgoi en th oreinh kai en tw karmhlw oti filogewrgoV hn

11. kai egeneto tw ozia dunameiV poiousai polemon kai ekporeuomenai eiV parataxin eiV ariqmon kai o ariqmoV autwn dia ceiroV iihl tou grammatewV kai maasaiou tou kritou dia ceiroV ananiou tou diadocou tou basilewV

12. paV o ariqmoV twn patriarcwn twn dunatwn eiV polemon discilioi exakosioi

13. kai met' autwn dunamiV polemikh triakosiai ciliadeV kai eptakiscilioi pentakosioi outoi oi poiounteV polemon en dunamei iscuoV bohqhsai tw basilei epi touV upenantiouV

14. kai htoimazen autoiV oziaV pash th dunamei qureouV kai dorata kai perikefalaiaV kai qwrakaV kai toxa kai sfendonaV eiV liqouV

15. kai epoihsen en ierousalhm mhcanaV memhcaneumenaV logistou tou einai epi twn purgwn kai epi twn gwniwn ballein belesin kai liqoiV megaloiV kai hkousqh h kataskeuh autwn ewV porrw oti eqaumastwqh tou bohqhqhnai ewV ou katiscusen

16. kai wV katiscusen uywqh h kardia autou tou katafqeirai kai hdikhsen en kuriw qew autou kai eishlqen eiV ton naon kuriou qumiasai epi to qusiasthrion twn qumiamatwn

17. kai eishlqen opisw autou azariaV o iereuV kai met' autou iereiV tou kuriou ogdohkonta uioi dunatoi

18. kai esthsan epi ozian ton basilea kai eipan autw ou soi ozia qumiasai tw kuriw all' h toiV iereusin uioiV aarwn toiV hgiasmenoiV qumiasai exelqe ek tou agiasmatoV oti apesthV apo kuriou kai ouk estai soi touto eiV doxan para kuriou qeou

19. kai equmwqh oziaV kai en th ceiri autou to qumiathrion tou qumiasai en tw naw kai en tw qumwqhnai auton proV touV iereiV kai h lepra aneteilen en tw metwpw autou enantion twn ierewn en oikw kuriou epanw tou qusiasthriou twn qumiamatwn

20. kai epestreyen ep' auton o iereuV o prwtoV kai oi iereiV kai idou autoV leproV en tw metwpw kai katespeusan auton ekeiqen kai gar autoV espeusen exelqein oti hlegxen auton kurioV

21. kai hn oziaV o basileuV leproV ewV hmeraV thV teleuthV autou kai en oikw affouswq ekaqhto leproV oti apescisqh apo oikou kuriou kai iwaqam o uioV autou epi thV basileiaV autou krinwn ton laon thV ghV

22. kai oi loipoi logoi oziou oi prwtoi kai oi escatoi gegrammenoi upo iessiou tou profhtou

23. kai ekoimhqh oziaV meta twn paterwn autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en tw pediw thV tafhV twn basilewn oti eipan oti leproV estin kai ebasileusen iwaqam uioV autou ant' autou

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina