1. kai goqolia h mhthr ocoziou eiden oti apeqanon oi uioi authV kai apwlesen pan to sperma thV basileiaV

2. kai elaben iwsabee qugathr tou basilewV iwram adelfh ocoziou ton iwaV uion adelfou authV kai ekleyen auton ek mesou twn uiwn tou basilewV twn qanatoumenwn auton kai thn trofon autou en tw tamieiw twn klinwn kai ekruyen auton apo proswpou goqoliaV kai ouk eqanatwqh

3. kai hn met' authV en oikw kuriou krubomenoV ex eth kai goqolia basileuousa epi thV ghV

4. kai en tw etei tw ebdomw apesteilen iwdae o iereuV kai elaben touV ekatontarcouV ton corri kai ton rasim kai aphgagen autouV proV auton eiV oikon kuriou kai dieqeto autoiV diaqhkhn kuriou kai wrkisen autouV enwpion kuriou kai edeixen autoiV iwdae ton uion tou basilewV

5. kai eneteilato autoiV legwn outoV o logoV on poihsete to triton ex umwn eiselqetw to sabbaton kai fulaxete fulakhn oikou tou basilewV en tw pulwni

6. kai to triton en th pulh twn odwn kai to triton thV pulhV opisw twn paratrecontwn kai fulaxete thn fulakhn tou oikou

7. kai duo ceireV en umin paV o ekporeuomenoV to sabbaton kai fulaxousin thn fulakhn oikou kuriou proV ton basilea

8. kai kuklwsate epi ton basilea kuklw anhr kai to skeuoV autou en ceiri autou kai o eisporeuomenoV eiV ta sadhrwq apoqaneitai kai egeneto meta tou basilewV en tw ekporeuesqai auton kai en tw eisporeuesqai auton

9. kai epoihsan oi ekatontarcoi panta osa eneteilato iwdae o sunetoV kai elaben anhr touV andraV autou touV eisporeuomenouV to sabbaton meta twn ekporeuomenwn to sabbaton kai eishlqen proV iwdae ton ierea

10. kai edwken o iereuV toiV ekatontarcaiV touV seiromastaV kai touV trissouV tou basilewV dauid touV en oikw kuriou

11. kai esthsan oi paratreconteV anhr kai to skeuoV autou en th ceiri autou apo thV wmiaV tou oikou thV dexiaV ewV thV wmiaV tou oikou thV euwnumou tou qusiasthriou kai tou oikou epi ton basilea kuklw

12. kai exapesteilen ton uion tou basilewV kai edwken ep' auton to nezer kai to marturion kai ebasileusen auton kai ecrisen auton kai ekrothsan th ceiri kai eipan zhtw o basileuV

13. kai hkousen goqolia thn fwnhn twn trecontwn tou laou kai eishlqen proV ton laon eiV oikon kuriou

14. kai eiden kai idou o basileuV eisthkei epi tou stulou kata to krima kai oi wdoi kai ai salpiggeV proV ton basilea kai paV o laoV thV ghV cairwn kai salpizwn en salpigxin kai dierrhxen goqolia ta imatia eauthV kai ebohsen sundesmoV sundesmoV

15. kai eneteilato iwdae o iereuV toiV ekatontarcaiV toiV episkopoiV thV dunamewV kai eipen proV autouV exagagete authn eswqen twn sadhrwq kai o eisporeuomenoV opisw authV qanatw qanatwqhsetai romfaia oti eipen o iereuV kai mh apoqanh en oikw kuriou

16. kai epeqhkan auth ceiraV kai eishlqen odon eisodou twn ippwn oikou tou basilewV kai apeqanen ekei

17. kai dieqeto iwdae diaqhkhn ana meson kuriou kai ana meson tou basilewV kai ana meson tou laou tou einai eiV laon tw kuriw kai ana meson tou basilewV kai ana meson tou laou

18. kai eishlqen paV o laoV thV ghV eiV oikon tou baal kai katespasan auton kai ta qusiasthria autou kai taV eikonaV autou sunetriyan agaqwV kai ton matqan ton ierea tou baal apekteinan kata proswpon twn qusiasthriwn kai eqhken o iereuV episkopouV eiV ton oikon kuriou

19. kai elaben touV ekatontarcouV kai ton corri kai ton rasim kai panta ton laon thV ghV kai kathgagon ton basilea ex oikou kuriou kai eishlqen odon pulhV twn paratrecontwn oikou tou basilewV kai ekaqisan auton epi tou qronou twn basilewn

20. kai ecarh paV o laoV thV ghV kai h poliV hsucasen kai thn goqolian eqanatwsan en romfaia en oikw tou basilewV

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina