1. uioV etwn epta iwaV en tw basileuein auton

2. en etei ebdomw tw iou ebasileusen iwaV kai tessarakonta eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou abia ek thV bhrsabee

3. kai epoihsen iwaV to euqeV enwpion kuriou pasaV taV hmeraV aV efwtisen auton iwdae o iereuV

4. plhn twn uyhlwn ou metestaqhsan kai ekei eti o laoV equsiazen kai equmiwn en toiV uyhloiV

5. kai eipen iwaV proV touV iereiV pan to argurion twn agiwn to eisodiazomenon en tw oikw kuriou argurion suntimhsewV anhr argurion labwn suntimhsewV pan argurion o ean anabh epi kardian androV enegkein en oikw kuriou

6. labetwsan eautoiV oi iereiV anhr apo thV prasewV autwn kai autoi krathsousin to bedek tou oikou eiV panta ou ean eureqh ekei bedek

7. kai egenhqh en tw eikostw kai tritw etei tw basilei iwaV ouk ekrataiwsan oi iereiV to bedek tou oikou

8. kai ekalesen iwaV o basileuV iwdae ton ierea kai touV iereiV kai eipen proV autouV ti oti ouk ekrataioute to bedek tou oikou kai nun mh labhte argurion apo twn prasewn umwn oti eiV to bedek tou oikou dwsete auto

9. kai sunefwnhsan oi iereiV tou mh labein argurion para tou laou kai tou mh eniscusai to bedek tou oikou

10. kai elaben iwdae o iereuV kibwton mian kai etrhsen trwglhn epi thV sanidoV authV kai edwken authn para iamibin en tw oikw androV oikou kuriou kai edwkan oi iereiV oi fulassonteV ton staqmon pan to argurion to eureqen en oikw kuriou

11. kai egeneto wV eidon oti polu to argurion en th kibwtw kai anebh o grammateuV tou basilewV kai o iereuV o megaV kai esfigxan kai hriqmhsan to argurion to eureqen en oikw kuriou

12. kai edwkan to argurion to etoimasqen epi ceiraV poiountwn ta erga twn episkopwn oikou kuriou kai exedosan toiV tektosin twn xulwn kai toiV oikodomoiV toiV poiousin en oikw kuriou

13. kai toiV teicistaiV kai toiV latomoiV twn liqwn tou kthsasqai xula kai liqouV latomhtouV tou katascein to bedek oikou kuriou eiV panta osa exwdiasqh epi ton oikon tou krataiwsai

14. plhn ou poihqhsetai oikw kuriou qurai argurai hloi fialai kai salpiggeV pan skeuoV crusoun kai skeuoV arguroun ek tou arguriou tou eisenecqentoV en oikw kuriou

15. oti toiV poiousin ta erga dwsousin auto kai ekrataiwsan en autw ton oikon kuriou

16. kai ouk exelogizonto touV andraV oiV edidoun to argurion epi ceiraV autwn dounai toiV poiousin ta erga oti en pistei autwn poiousin

17. argurion peri amartiaV kai argurion peri plhmmeleiaV o ti eishnecqh en oikw kuriou toiV iereusin egeneto

18. tote anebh azahl basileuV suriaV kai epolemhsen epi geq kai prokatelabeto authn kai etaxen azahl to proswpon autou anabhnai epi ierousalhm

19. kai elaben iwaV basileuV iouda panta ta agia osa hgiasen iwsafat kai iwram kai ocoziaV oi patereV autou kai basileiV iouda kai ta agia autou kai pan to crusion to eureqen en qhsauroiV oikou kuriou kai oikou tou basilewV kai apesteilen tw azahl basilei suriaV kai anebh apo ierousalhm

20. kai ta loipa twn logwn iwaV kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

21. kai anesthsan oi douloi autou kai edhsan panta sundesmon kai epataxan ton iwaV en oikw mallw tw en gaalla

22. kai iezicar uioV iemouaq kai iezebouq o uioV autou swmhr oi douloi autou epataxan auton kai apeqanen kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen amessiaV uioV autou ant' autou

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina