1. kai egeneto en tw anagein kurion ton hliou en susseismw wV eiV ton ouranon kai eporeuqh hliou kai elisaie ek galgalwn

2. kai eipen hliou proV elisaie kaqou dh entauqa oti kurioV apestalken me ewV baiqhl kai eipen elisaie zh kurioV kai zh h yuch sou ei kataleiyw se kai hlqon eiV baiqhl

3. kai hlqon oi uioi twn profhtwn oi en baiqhl proV elisaie kai eipon proV auton ei egnwV oti kurioV shmeron lambanei ton kurion sou epanwqen thV kefalhV sou kai eipen kagw egnwka siwpate

4. kai eipen hliou proV elisaie kaqou dh entauqa oti kurioV apestalken me eiV iericw kai eipen elisaie zh kurioV kai zh h yuch sou ei egkataleiyw se kai hlqon eiV iericw

5. kai hggisan oi uioi twn profhtwn oi en iericw proV elisaie kai eipan proV auton ei egnwV oti shmeron lambanei kurioV ton kurion sou epanwqen thV kefalhV sou kai eipen kai ge egw egnwn siwpate

6. kai eipen autw hliou kaqou dh wde oti kurioV apestalken me ewV tou iordanou kai eipen elisaie zh kurioV kai zh h yuch sou ei egkataleiyw se kai eporeuqhsan amfoteroi

7. kai penthkonta andreV uioi twn profhtwn kai esthsan ex enantiaV makroqen kai amfoteroi esthsan epi tou iordanou

8. kai elaben hliou thn mhlwthn autou kai eilhsen kai epataxen to udwr kai dihreqh to udwr enqa kai enqa kai diebhsan amfoteroi en erhmw

9. kai egeneto en tw diabhnai autouV kai hliou eipen proV elisaie aithsai ti poihsw soi prin h analhmfqhnai me apo sou kai eipen elisaie genhqhtw dh dipla en pneumati sou ep' eme

10. kai eipen hliou esklhrunaV tou aithsasqai ean idhV me analambanomenon apo sou kai estai soi outwV kai ean mh ou mh genhtai

11. kai egeneto autwn poreuomenwn eporeuonto kai elaloun kai idou arma puroV kai ippoi puroV kai diesteilan ana meson amfoterwn kai anelhmfqh hliou en susseismw wV eiV ton ouranon

12. kai elisaie ewra kai eboa pater pater arma israhl kai ippeuV autou kai ouk eiden auton eti kai epelabeto twn imatiwn autou kai dierrhxen auta eiV duo rhgmata

13. kai uywsen thn mhlwthn hliou h epesen epanwqen elisaie kai epestreyen elisaie kai esth epi tou ceilouV tou iordanou

14. kai elaben thn mhlwthn hliou h epesen epanwqen autou kai epataxen to udwr kai ou diesth kai eipen pou o qeoV hliou affw kai epataxen ta udata kai dierraghsan enqa kai enqa kai diebh elisaie

15. kai eidon auton oi uioi twn profhtwn oi en iericw ex enantiaV kai eipon epanapepautai to pneuma hliou epi elisaie kai hlqon eiV sunanthn autou kai prosekunhsan autw epi thn ghn

16. kai eipon proV auton idou dh meta twn paidwn sou penthkonta andreV uioi dunamewV poreuqenteV dh zhthsatwsan ton kurion sou mhpote hren auton pneuma kuriou kai erriyen auton en tw iordanh h ef' en twn orewn h ef' ena twn bounwn kai eipen elisaie ouk aposteleite

17. kai parebiasanto auton ewV otou hscuneto kai eipen aposteilate kai apesteilan penthkonta andraV kai ezhthsan treiV hmeraV kai ouc euron auton

18. kai anestreyan proV auton kai autoV ekaqhto en iericw kai eipen elisaie ouk eipon proV umaV mh poreuqhte

19. kai eipon oi andreV thV polewV proV elisaie idou h katoikhsiV thV polewV agaqh kaqwV o kurioV blepei kai ta udata ponhra kai h gh ateknoumenh

20. kai eipen elisaie labete moi udriskhn kainhn kai qete ekei ala kai elabon proV auton

21. kai exhlqen elisaie eiV thn diexodon twn udatwn kai erriyen ekei ala kai eipen tade legei kurioV iamai ta udata tauta ouk estai eti ekeiqen qanatoV kai ateknoumenh

22. kai iaqhsan ta udata ewV thV hmeraV tauthV kata to rhma elisaie o elalhsen

23. kai anebh ekeiqen eiV baiqhl kai anabainontoV autou en th odw kai paidaria mikra exhlqon ek thV polewV kai katepaizon autou kai eipon autw anabaine falakre anabaine

24. kai exeneusen opisw autwn kai eiden auta kai kathrasato autoiV en onomati kuriou kai idou exhlqon duo arkoi ek tou drumou kai anerrhxan ex autwn tessarakonta kai duo paidaV

25. kai eporeuqh ekeiqen eiV to oroV to karmhlion kai ekeiqen epestreyen eiV samareian

“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina