1. en taiV hmeraiV autou anebh naboucodonosor basileuV babulwnoV kai egenhqh autw iwakim douloV tria eth kai epestreyen kai hqethsen en autw

2. kai apesteilen autw touV monozwnouV twn caldaiwn kai touV monozwnouV suriaV kai touV monozwnouV mwab kai touV monozwnouV uiwn ammwn kai exapesteilen autouV en th gh iouda tou katiscusai kata ton logon kuriou on elalhsen en ceiri twn doulwn autou twn profhtwn

3. plhn epi ton qumon kuriou hn en tw iouda aposthsai auton apo proswpou autou en amartiaiV manassh kata panta osa epoihsen

4. kai ge aima aqwon execeen kai eplhsen thn ierousalhm aimatoV aqwou kai ouk hqelhsen kurioV ilasqhnai

5. kai ta loipa twn logwn iwakim kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

6. kai ekoimhqh iwakim meta twn paterwn autou kai ebasileusen iwakim uioV autou ant' autou

7. kai ou proseqeto eti basileuV aiguptou exelqein ek thV ghV autou oti elaben basileuV babulwnoV apo tou ceimarrou aiguptou ewV tou potamou eufratou panta osa hn tou basilewV aiguptou

8. uioV oktwkaideka etwn iwakim en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou nesqa qugathr ellanaqan ex ierousalhm

9. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsen o pathr autou

10. en tw kairw ekeinw anebh naboucodonosor basileuV babulwnoV eiV ierousalhm kai hlqen h poliV en perioch

11. kai eishlqen naboucodonosor basileuV babulwnoV eiV thn polin kai oi paideV autou epoliorkoun ep' authn

12. kai exhlqen iwakim basileuV iouda epi basilea babulwnoV autoV kai oi paideV autou kai h mhthr autou kai oi arconteV autou kai oi eunoucoi autou kai elaben auton basileuV babulwnoV en etei ogdow thV basileiaV autou

13. kai exhnegken ekeiqen pantaV touV qhsaurouV oikou kuriou kai touV qhsaurouV oikou tou basilewV kai sunekoyen panta ta skeuh ta crusa a epoihsen salwmwn basileuV israhl en tw naw kuriou kata to rhma kuriou

14. kai apwkisen thn ierousalhm kai pantaV touV arcontaV kai touV dunatouV iscui aicmalwsiaV deka ciliadaV aicmalwtisaV kai pan tektona kai ton sugkleionta kai ouc upeleifqh plhn oi ptwcoi thV ghV

15. kai apwkisen ton iwakim eiV babulwna kai thn mhtera tou basilewV kai taV gunaikaV tou basilewV kai touV eunoucouV autou kai touV iscurouV thV ghV aphgagen apoikesian ex ierousalhm eiV babulwna

16. kai pantaV touV andraV thV dunamewV eptakisciliouV kai ton tektona kai ton sugkleionta ciliouV panteV dunatoi poiounteV polemon kai hgagen autouV basileuV babulwnoV metoikesian eiV babulwna

17. kai ebasileusen basileuV babulwnoV ton maqqanian uion autou ant' autou kai epeqhken to onoma autou sedekia

18. uioV eikosi kai enoV eniautou sedekiaV en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou amital qugathr ieremiou

19. kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kata panta osa epoihsen iwakim

20. oti epi ton qumon kuriou hn epi ierousalhm kai en tw iouda ewV aperriyen autouV apo proswpou autou kai hqethsen sedekiaV en tw basilei babulwnoV

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina