1. kai naiman o arcwn thV dunamewV suriaV hn anhr megaV enwpion tou kuriou autou kai teqaumasmenoV proswpw oti en autw edwken kurioV swthrian suria kai o anhr hn dunatoV iscui leleprwmenoV

2. kai suria exhlqon monozwnoi kai hcmalwteusan ek ghV israhl neanida mikran kai hn enwpion thV gunaikoV naiman

3. h de eipen th kuria authV ofelon o kurioV mou enwpion tou profhtou tou qeou tou en samareia tote aposunaxei auton apo thV lepraV autou

4. kai eishlqen kai aphggeilen tw kuriw eauthV kai eipen outwV kai outwV elalhsen h neaniV h ek ghV israhl

5. kai eipen basileuV suriaV proV naiman deuro eiselqe kai exapostelw biblion proV basilea israhl kai eporeuqh kai elaben en th ceiri autou deka talanta arguriou kai exakisciliouV crusouV kai deka allassomenaV stolaV

6. kai hnegken to biblion proV ton basilea israhl legwn kai nun wV an elqh to biblion touto proV se idou apesteila proV se naiman ton doulon mou kai aposunaxeiV auton apo thV lepraV autou

7. kai egeneto wV anegnw basileuV israhl to biblion dierrhxen ta imatia autou kai eipen mh qeoV egw tou qanatwsai kai zwopoihsai oti outoV apostellei proV me aposunaxai andra apo thV lepraV autou oti plhn gnwte dh kai idete oti profasizetai outoV me

8. kai egeneto wV hkousen elisaie oti dierrhxen o basileuV israhl ta imatia eautou kai apesteilen proV ton basilea israhl legwn ina ti dierrhxaV ta imatia sou elqetw dh proV me naiman kai gnwtw oti estin profhthV en israhl

9. kai hlqen naiman en ippw kai armati kai esth epi quraV oikou elisaie

10. kai apesteilen elisaie aggelon proV auton legwn poreuqeiV lousai eptakiV en tw iordanh kai epistreyei h sarx sou soi kai kaqarisqhsh

11. kai equmwqh naiman kai aphlqen kai eipen idou dh elegon oti exeleusetai proV me kai sthsetai kai epikalesetai en onomati qeou autou kai epiqhsei thn ceira autou epi ton topon kai aposunaxei to lepron

12. ouci agaqoV abana kai farfar potamoi damaskou uper iordanhn kai panta ta udata israhl ouci poreuqeiV lousomai en autoiV kai kaqarisqhsomai kai exeklinen kai aphlqen en qumw

13. kai hggisan oi paideV autou kai elalhsan proV auton megan logon elalhsen o profhthV proV se ouci poihseiV kai oti eipen proV se lousai kai kaqarisqhti

14. kai katebh naiman kai ebaptisato en tw iordanh eptaki kata to rhma elisaie kai epestreyen h sarx autou wV sarx paidariou mikrou kai ekaqarisqh

15. kai epestreyen proV elisaie autoV kai pasa h parembolh autou kai hlqen kai esth kai eipen idou dh egnwka oti ouk estin qeoV en pash th gh oti all' h en tw israhl kai nun labe thn eulogian para tou doulou sou

16. kai eipen elisaie zh kurioV w paresthn enwpion autou ei lhmyomai kai parebiasato auton labein kai hpeiqhsen

17. kai eipen naiman kai ei mh doqhtw dh tw doulw sou gomoV zeugouV hmionwn kai su moi dwseiV ek thV ghV thV purraV oti ou poihsei eti o douloV sou olokautwma kai qusiasma qeoiV eteroiV all' h tw kuriw monw

18. kai ilasetai kurioV tw doulw sou en tw eisporeuesqai ton kurion mou eiV oikon remman proskunhsai auton kai epanapausetai epi thV ceiroV mou kai proskunhsw en oikw remman en tw proskunein auton en oikw remman kai ilasetai dh kurioV tw doulw sou en tw logw toutw

19. kai eipen elisaie proV naiman deuro eiV eirhnhn kai aphlqen ap' autou eiV debraqa thV ghV

20. kai eipen giezi to paidarion elisaie idou efeisato o kurioV mou tou naiman tou surou toutou tou mh labein ek ceiroV autou a enhnocen zh kurioV oti ei mh dramoumai opisw autou kai lhmyomai par' autou ti

21. kai ediwxe giezi opisw tou naiman kai eiden auton naiman treconta opisw autou kai epestreyen apo tou armatoV eiV apanthn autou

22. kai eipen eirhnh o kurioV mou apesteilen me legwn idou nun hlqon proV me duo paidaria ex orouV efraim apo twn uiwn twn profhtwn doV dh autoiV talanton arguriou kai duo allassomenaV stolaV

23. kai eipen naiman labe ditalanton arguriou kai elaben en dusi qulakoiV kai duo allassomenaV stolaV kai edwken epi duo paidaria autou kai hran emprosqen autou

24. kai hlqon eiV to skoteinon kai elaben ek twn ceirwn autwn kai pareqeto en oikw kai exapesteilen touV andraV

25. kai autoV eishlqen kai pareisthkei proV ton kurion autou kai eipen proV auton elisaie poqen giezi kai eipen giezi ou peporeutai o douloV sou enqa kai enqa

26. kai eipen proV auton elisaie ouci h kardia mou eporeuqh meta sou ote epestreyen o anhr apo tou armatoV eiV sunanthn soi kai nun elabeV to argurion kai nun elabeV ta imatia kai lhmyh en autw khpouV kai elaiwnaV kai ampelwnaV kai probata kai boaV kai paidaV kai paidiskaV

27. kai h lepra naiman kollhqhsetai en soi kai en tw spermati sou eiV ton aiwna kai exhlqen ek proswpou autou leleprwmenoV wsei ciwn

“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina