1. kai eipon oi uioi twn profhtwn proV elisaie idou dh o topoV en w hmeiV oikoumen enwpion sou stenoV af' hmwn

2. poreuqwmen dh ewV tou iordanou kai labwmen ekeiqen anhr eiV dokon mian kai poihswmen eautoiV ekei tou oikein ekei kai eipen deute

3. kai eipen o eiV epieikewV deuro meta twn doulwn sou kai eipen egw poreusomai

4. kai eporeuqh met' autwn kai hlqon eiV ton iordanhn kai etemnon ta xula

5. kai idou o eiV kataballwn thn dokon kai to sidhrion exepesen eiV to udwr kai ebohsen w kurie kai auto kecrhmenon

6. kai eipen o anqrwpoV tou qeou pou epesen kai edeixen autw ton topon kai apeknisen xulon kai erriyen ekei kai epepolasen to sidhrion

7. kai eipen uywson sautw kai exeteinen thn ceira autou kai elaben auto

8. kai basileuV suriaV hn polemwn en israhl kai ebouleusato proV touV paidaV autou legwn eiV ton topon tonde tina elmwni parembalw

9. kai apesteilen elisaie proV ton basilea israhl legwn fulaxai mh parelqein en tw topw toutw oti ekei suria kekruptai

10. kai apesteilen o basileuV israhl eiV ton topon on eipen autw elisaie kai efulaxato ekeiqen ou mian oude duo

11. kai exekinhqh h yuch basilewV suriaV peri tou logou toutou kai ekalesen touV paidaV autou kai eipen proV autouV ouk anaggeleite moi tiV prodidwsin me basilei israhl

12. kai eipen eiV twn paidwn autou ouci kurie mou basileu oti elisaie o profhthV o en israhl anaggellei tw basilei israhl pantaV touV logouV ouV ean lalhshV en tw tamieiw tou koitwnoV sou

13. kai eipen deute idete pou outoV kai aposteilaV lhmyomai auton kai anhggeilan autw legonteV idou en dwqaim

14. kai apesteilen ekei ippon kai arma kai dunamin bareian kai hlqon nuktoV kai periekuklwsan thn polin

15. kai wrqrisen o leitourgoV elisaie anasthnai kai exhlqen kai idou dunamiV kuklousa thn polin kai ippoV kai arma kai eipen to paidarion proV auton w kurie pwV poihswmen

16. kai eipen elisaie mh fobou oti pleiouV oi meq' hmwn uper touV met' autwn

17. kai proseuxato elisaie kai eipen kurie dianoixon touV ofqalmouV tou paidariou kai idetw kai dihnoixen kurioV touV ofqalmouV autou kai eiden kai idou to oroV plhreV ippwn kai arma puroV perikuklw elisaie

18. kai katebhsan proV auton kai proshuxato elisaie proV kurion kai eipen pataxon dh touto to eqnoV aorasia kai epataxen autouV aorasia kata to rhma elisaie

19. kai eipen proV autouV elisaie ouc auth h poliV kai auth h odoV deute opisw mou kai apaxw umaV proV ton andra on zhteite kai aphgagen autouV eiV samareian

20. kai egeneto wV eishlqon eiV samareian kai eipen elisaie anoixon dh kurie touV ofqalmouV autwn kai idetwsan kai dihnoixen kurioV touV ofqalmouV autwn kai eidon kai idou hsan en mesw samareiaV

21. kai eipen o basileuV israhl wV eiden autouV ei pataxaV pataxw pater

22. kai eipen ou pataxeiV ei mh ouV hcmalwteusaV en romfaia sou kai toxw sou su tupteiV paraqeV artouV kai udwr enwpion autwn kai fagetwsan kai pietwsan kai apelqetwsan proV ton kurion autwn

23. kai pareqhken autoiV paraqesin megalhn kai efagon kai epion kai apesteilen autouV kai aphlqon proV ton kurion autwn kai ou proseqento eti monozwnoi suriaV tou elqein eiV ghn israhl

24. kai egeneto meta tauta kai hqroisen uioV ader basileuV suriaV pasan thn parembolhn autou kai anebh kai periekaqisen samareian

25. kai egeneto limoV megaV en samareia kai idou periekaqhnto ep' authn ewV ou egenhqh kefalh onou penthkonta siklwn arguriou kai tetarton tou kabou koprou peristerwn pente siklwn arguriou

26. kai hn o basileuV israhl diaporeuomenoV epi tou teicouV kai gunh ebohsen proV auton legousa swson kurie basileu

27. kai eipen auth mh se swsai kurioV poqen swsw se mh apo thV alwnoV h apo thV lhnou

28. kai eipen auth o basileuV ti estin soi kai eipen h gunh auth eipen proV me doV ton uion sou kai fagomeqa auton shmeron kai ton uion mou kai fagomeqa auton aurion

29. kai hyhsamen ton uion mou kai efagomen auton kai eipon proV authn th hmera th deutera doV ton uion sou kai fagwmen auton kai ekruyen ton uion authV

30. kai egeneto wV hkousen o basileuV israhl touV logouV thV gunaikoV dierrhxen ta imatia autou kai autoV dieporeueto epi tou teicouV kai eiden o laoV ton sakkon epi thV sarkoV autou eswqen

31. kai eipen tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih ei sthsetai h kefalh elisaie ep' autw shmeron

32. kai elisaie ekaqhto en tw oikw autou kai oi presbuteroi ekaqhnto met' autou kai apesteilen andra pro proswpou autou prin elqein ton aggelon proV auton kai autoV eipen proV touV presbuterouV ei oidate oti apesteilen o uioV tou foneutou outoV afelein thn kefalhn mou idete wV an elqh o aggeloV apokleisate thn quran kai paraqliyate auton en th qura ouci fwnh twn podwn tou kuriou autou katopisqen autou

33. eti autou lalountoV met' autwn kai idou aggeloV katebh proV auton kai eipen idou auth h kakia para kuriou ti upomeinw tw kuriw eti

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina