1. kai proseqeto orgh kuriou ekkahnai en israhl kai epeseisen ton dauid en autoiV legwn badize ariqmhson ton israhl kai ton iouda

2. kai eipen o basileuV proV iwab arconta thV iscuoV ton met' autou dielqe dh pasaV fulaV israhl apo dan kai ewV bhrsabee kai episkeyai ton laon kai gnwsomai ton ariqmon tou laou

3. kai eipen iwab proV ton basilea kai prosqeih kurioV o qeoV sou proV ton laon wsper autouV kai wsper autouV ekatontaplasiona kai ofqalmoi tou kuriou mou tou basilewV orwnteV kai o kurioV mou o basileuV ina ti bouletai en tw logw toutw

4. kai uperiscusen o logoV tou basilewV proV iwab kai eiV touV arcontaV thV dunamewV kai exhlqen iwab kai oi arconteV thV iscuoV enwpion tou basilewV episkeyasqai ton laon israhl

5. kai diebhsan ton iordanhn kai parenebalon en arohr ek dexiwn thV polewV thV en mesw thV faraggoV gad kai eliezer

6. kai hlqon eiV thn galaad kai eiV ghn qabaswn h estin adasai kai paregenonto eiV danidan kai oudan kai ekuklwsan eiV sidwna

7. kai hlqan eiV mayar turou kai pasaV taV poleiV tou euaiou kai tou cananaiou kai hlqan kata noton iouda eiV bhrsabee

8. kai periwdeusan en pash th gh kai paregenonto apo telouV ennea mhnwn kai eikosi hmerwn eiV ierousalhm

9. kai edwken iwab ton ariqmon thV episkeyewV tou laou proV ton basilea kai egeneto israhl oktakosiai ciliadeV andrwn dunamewV spwmenwn romfaian kai anhr iouda pentakosiai ciliadeV andrwn machtwn

10. kai epataxen kardia dauid auton meta to ariqmhsai ton laon kai eipen dauid proV kurion hmarton sfodra o epoihsa nun kurie parabibason dh thn anomian tou doulou sou oti emwranqhn sfodra

11. kai anesth dauid to prwi kai logoV kuriou egeneto proV gad ton profhthn ton orwnta dauid legwn

12. poreuqhti kai lalhson proV dauid legwn tade legei kurioV tria egw eimi airw epi se kai eklexai seautw en ex autwn kai poihsw soi

13. kai eishlqen gad proV dauid kai anhggeilen autw kai eipen autw eklexai seautw genesqai ei elqh soi tria eth limoV en th gh sou h treiV mhnaV feugein se emprosqen twn ecqrwn sou kai esontai diwkonteV se h genesqai treiV hmeraV qanaton en th gh sou nun oun gnwqi kai ide ti apokriqw tw aposteilanti me rhma

14. kai eipen dauid proV gad stena moi pantoqen sfodra estin empesoumai dh en ceiri kuriou oti polloi oi oiktirmoi autou sfodra eiV de ceiraV anqrwpou ou mh empesw kai exelexato eautw dauid ton qanaton

15. kai hmerai qerismou purwn kai edwken kurioV en israhl qanaton apo prwiqen ewV wraV aristou kai hrxato h qrausiV en tw law kai apeqanen ek tou laou apo dan kai ewV bhrsabee ebdomhkonta ciliadeV andrwn

16. kai exeteinen o aggeloV tou qeou thn ceira autou eiV ierousalhm tou diafqeirai authn kai pareklhqh kurioV epi th kakia kai eipen tw aggelw tw diafqeironti en tw law polu nun aneV thn ceira sou kai o aggeloV kuriou hn para tw alw orna tou iebousaiou

17. kai eipen dauid proV kurion en tw idein auton ton aggelon tuptonta en tw law kai eipen idou egw eimi hdikhsa kai egw eimi o poimhn ekakopoihsa kai outoi ta probata ti epoihsan genesqw dh h ceir sou en emoi kai en tw oikw tou patroV mou

18. kai hlqen gad proV dauid en th hmera ekeinh kai eipen autw anabhqi kai sthson tw kuriw qusiasthrion en tw alwni orna tou iebousaiou

19. kai anebh dauid kata ton logon gad kaq' on tropon eneteilato autw kurioV

20. kai diekuyen orna kai eiden ton basilea kai touV paidaV autou paraporeuomenouV epanw autou kai exhlqen orna kai prosekunhsen tw basilei epi proswpon autou epi thn ghn

21. kai eipen orna ti oti hlqen o kurioV mou o basileuV proV ton doulon autou kai eipen dauid kthsasqai para sou ton alwna tou oikodomhsai qusiasthrion tw kuriw kai susceqh h qrausiV epanw tou laou

22. kai eipen orna proV dauid labetw kai anenegketw o kurioV mou o basileuV tw kuriw to agaqon en ofqalmoiV autou idou oi boeV eiV olokautwma kai oi trocoi kai ta skeuh twn bown eiV xula

23. ta panta edwken orna tw basilei kai eipen orna proV ton basilea kurioV o qeoV sou euloghsai se

24. kai eipen o basileuV proV orna ouci oti alla ktwmenoV kthsomai para sou en allagmati kai ouk anoisw tw kuriw qew mou olokautwma dwrean kai ekthsato dauid ton alwna kai touV boaV en arguriw siklwn penthkonta

25. kai wkodomhsen ekei dauid qusiasthrion kuriw kai anhnegken olokautwseiV kai eirhnikaV kai proseqhken salwmwn epi to qusiasthrion ep' escatw oti mikron hn en prwtoiV kai ephkousen kurioV th gh kai sunesceqh h qrausiV epanwqen israhl .

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina