1. kai eipen kurioV proV me ean sth mwushV kai samouhl pro proswpou mou ouk estin h yuch mou proV autouV exaposteilon ton laon touton kai exelqetwsan

2. kai estai ean eipwsin proV se pou exeleusomeqa kai ereiV proV autouV tade legei kurioV osoi eiV qanaton eiV qanaton kai osoi eiV macairan eiV macairan kai osoi eiV limon eiV limon kai osoi eiV aicmalwsian eiV aicmalwsian

3. kai ekdikhsw ep' autouV tessara eidh legei kurioV thn macairan eiV sfaghn kai touV kunaV eiV diaspasmon kai ta qhria thV ghV kai ta peteina tou ouranou eiV brwsin kai eiV diafqoran

4. kai paradwsw autouV eiV anagkaV pasaiV taiV basileiaiV thV ghV dia manassh uion ezekiou basilea iouda peri pantwn wn epoihsen en ierousalhm

5. tiV feisetai epi soi ierousalhm kai tiV deiliasei epi soi h tiV anakamyei eiV eirhnhn soi

6. su apestrafhV me legei kurioV opisw poreush kai ektenw thn ceira mou kai diafqerw se kai ouketi anhsw autouV

7. kai diasperw autouV en diaspora en pulaiV laou mou hteknwqhsan apwlesan ton laon mou dia taV kakiaV autwn

8. eplhqunqhsan chrai autwn uper thn ammon thV qalasshV ephgagon epi mhtera neaniskou talaipwrian en meshmbria eperriya ep' authn exaifnhV tromon kai spoudhn

9. ekenwqh h tiktousa epta apekakhsen h yuch authV epedu o hlioV auth eti mesoushV thV hmeraV kathscunqh kai wneidisqh touV kataloipouV autwn eiV macairan dwsw enantion twn ecqrwn autwn

10. oimmoi egw mhter wV tina me etekeV andra dikazomenon kai diakrinomenon pash th gh oute wfelhsa oute wfelhsen me oudeiV h iscuV mou exelipen en toiV katarwmenoiV me

11. genoito despota kateuqunontwn autwn ei mh paresthn soi en kairw twn kakwn autwn kai en kairw qliyewV autwn eiV agaqa proV ton ecqron

12. ei gnwsqhsetai sidhroV kai peribolaion calkoun

13. h iscuV sou kai touV qhsaurouV sou eiV pronomhn dwsw antallagma dia pasaV taV amartiaV sou kai en pasi toiV orioiV sou

14. kai katadoulwsw se kuklw toiV ecqroiV sou en th gh h ouk hdeiV oti pur ekkekautai ek tou qumou mou ef' umaV kauqhsetai

15. kurie mnhsqhti mou kai episkeyai me kai aqwwson me apo twn katadiwkontwn me mh eiV makroqumian gnwqi wV elabon peri sou oneidismon

16. upo twn aqetountwn touV logouV sou sunteleson autouV kai estai o logoV sou emoi eiV eufrosunhn kai caran kardiaV mou oti epikeklhtai to onoma sou ep' emoi kurie pantokratwr

17. ouk ekaqisa en sunedriw autwn paizontwn alla eulaboumhn apo proswpou ceiroV sou kata monaV ekaqhmhn oti pikriaV eneplhsqhn

18. ina ti oi lupounteV me katiscuousin mou h plhgh mou sterea poqen iaqhsomai ginomenh egenhqh moi wV udwr yeudeV ouk econ pistin

19. dia touto tade legei kurioV ean epistreyhV kai apokatasthsw se kai pro proswpou mou sthsh kai ean exagaghV timion apo anaxiou wV stoma mou esh kai anastreyousin autoi proV se kai su ouk anastreyeiV proV autouV

20. kai dwsw se tw law toutw wV teicoV ocuron calkoun kai polemhsousin proV se kai ou mh dunwntai proV se dioti meta sou eimi tou swzein se

21. kai exaireisqai se ek ceiroV ponhrwn kai lutrwsomai se ek ceiroV loimwn

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina