1. o logoV o genomenoV para kuriou proV ieremian legwn

2. anasthqi kai katabhqi eiV oikon tou keramewV kai ekei akoush touV logouV mou

3. kai katebhn eiV ton oikon tou keramewV kai idou autoV epoiei ergon epi twn liqwn

4. kai diepesen to aggeion o autoV epoiei en taiV cersin autou kai palin autoV epoihsen auto aggeion eteron kaqwV hresen enwpion autou tou poihsai

5. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

6. ei kaqwV o kerameuV outoV ou dunhsomai tou poihsai umaV oikoV israhl idou wV o phloV tou keramewV umeiV este en taiV cersin mou

7. peraV lalhsw epi eqnoV h epi basileian tou exarai autouV kai tou apolluein

8. kai epistrafh to eqnoV ekeino apo pantwn twn kakwn autwn kai metanohsw peri twn kakwn wn elogisamhn tou poihsai autoiV

9. kai peraV lalhsw epi eqnoV kai epi basileian tou anoikodomeisqai kai tou katafuteuesqai

10. kai poihswsin ta ponhra enantion mou tou mh akouein thV fwnhV mou kai metanohsw peri twn agaqwn wn elalhsa tou poihsai autoiV

11. kai nun eipon proV andraV iouda kai proV touV katoikountaV ierousalhm idou egw plassw ef' umaV kaka kai logizomai ef' umaV logismon apostrafhtw dh ekastoV apo odou autou thV ponhraV kai kalliona poihsete ta epithdeumata umwn

12. kai eipan andrioumeqa oti opisw twn apostrofwn hmwn poreusomeqa kai ekastoV ta aresta thV kardiaV autou thV ponhraV poihsomen

13. dia touto tade legei kurioV erwthsate dh en eqnesin tiV hkousen toiauta frikta a epoihsen sfodra parqenoV israhl

14. mh ekleiyousin apo petraV mastoi h ciwn apo tou libanou mh ekklinei udwr biaiwV anemw feromenon

15. oti epelaqonto mou o laoV mou eiV kenon equmiasan kai asqenhsousin en taiV odoiV autwn scoinouV aiwniouV tou epibhnai tribouV ouk econtaV odon eiV poreian

16. tou taxai thn ghn autwn eiV afanismon kai surigma aiwnion panteV oi diaporeuomenoi di' authV eksthsontai kai kinhsousin thn kefalhn autwn

17. wV anemon kauswna diasperw autouV kata proswpon ecqrwn autwn deixw autoiV hmeran apwleiaV autwn

18. kai eipan deute logiswmeqa epi ieremian logismon oti ouk apoleitai nomoV apo ierewV kai boulh apo sunetou kai logoV apo profhtou deute kai pataxwmen auton en glwssh kai akousomeqa pantaV touV logouV autou

19. eisakouson mou kurie kai eisakouson thV fwnhV tou dikaiwmatoV mou

20. ei antapodidotai anti agaqwn kaka oti sunelalhsan rhmata kata thV yuchV mou kai thn kolasin autwn ekruyan moi mnhsqhti esthkotoV mou kata proswpon sou tou lalhsai uper autwn agaqa tou apostreyai ton qumon sou ap' autwn

21. dia touto doV touV uiouV autwn eiV limon kai aqroison autouV eiV ceiraV macairaV genesqwsan ai gunaikeV autwn ateknoi kai chrai kai oi andreV autwn genesqwsan anhrhmenoi qanatw kai oi neaniskoi autwn peptwkoteV macaira en polemw

22. genhqhtw kraugh en taiV oikiaiV autwn epaxeiV ep' autouV lhstaV afnw oti eneceirhsan logon eiV sullhmyin mou kai pagidaV ekruyan ep' eme

23. kai su kurie egnwV apasan thn boulhn autwn ep' eme eiV qanaton mh aqwwshV taV adikiaV autwn kai taV amartiaV autwn apo proswpou sou mh exaleiyhV genesqw h asqeneia autwn enantion sou en kairw qumou sou poihson en autoiV

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina