1. kai hkousen pascwr uioV emmhr o iereuV kai outoV hn kaqestamenoV hgoumenoV oikou kuriou tou ieremiou profhteuontoV touV logouV toutouV

2. kai epataxen auton kai enebalen auton eiV ton katarrakthn oV hn en pulh oikou apotetagmenou tou uperwou oV hn en oikw kuriou

3. kai exhgagen pascwr ton ieremian ek tou katarraktou kai eipen autw ieremiaV ouci pascwr ekalesen kurioV to onoma sou all' h metoikon

4. dioti tade legei kurioV idou egw didwmi se eiV metoikian sun pasi toiV filoiV sou kai pesountai en macaira ecqrwn autwn kai oi ofqalmoi sou oyontai kai se kai panta ioudan dwsw eiV ceiraV basilewV babulwnoV kai metoikiousin autouV kai katakoyousin autouV en macairaiV

5. kai dwsw thn pasan iscun thV polewV tauthV kai pantaV touV ponouV authV kai pantaV touV qhsaurouV tou basilewV iouda eiV ceiraV ecqrwn autou kai axousin autouV eiV babulwna

6. kai su kai panteV oi katoikounteV en tw oikw sou poreusesqe en aicmalwsia kai en babulwni apoqanh kai ekei tafhsh su kai panteV oi filoi sou oiV eprofhteusaV autoiV yeudh

7. hpathsaV me kurie kai hpathqhn ekrathsaV kai hdunasqhV egenomhn eiV gelwta pasan hmeran dietelesa mukthrizomenoV

8. oti pikrw logw mou gelasomai aqesian kai talaipwrian epikalesomai oti egenhqh logoV kuriou eiV oneidismon emoi kai eiV cleuasmon pasan hmeran mou

9. kai eipa ou mh onomasw to onoma kuriou kai ou mh lalhsw eti epi tw onomati autou kai egeneto wV pur kaiomenon flegon en toiV osteoiV mou kai pareimai pantoqen kai ou dunamai ferein

10. oti hkousa yogon pollwn sunaqroizomenwn kukloqen episusthte kai episustwmen autw panteV andreV filoi autou thrhsate thn epinoian autou ei apathqhsetai kai dunhsomeqa autw kai lhmyomeqa thn ekdikhsin hmwn ex autou

11. kai kurioV met' emou kaqwV machthV iscuwn dia touto ediwxan kai nohsai ouk hdunanto hscunqhsan sfodra oti ouk enohsan atimiaV autwn ai di' aiwnoV ouk epilhsqhsontai

12. kurie dokimazwn dikaia suniwn nefrouV kai kardiaV idoimi thn para sou ekdikhsin en autoiV oti proV se apekaluya ta apologhmata mou

13. asate tw kuriw ainesate autw oti exeilato yuchn penhtoV ek ceiroV ponhreuomenwn

14. epikataratoV h hmera en h etecqhn en auth h hmera en h eteken me h mhthr mou mh estw epeukth

15. epikataratoV o anqrwpoV o euaggelisamenoV tw patri mou legwn etecqh soi arsen eufrainomenoV

16. estw o anqrwpoV ekeinoV wV ai poleiV aV katestreyen kurioV en qumw kai ou metemelhqh akousatw kraughV to prwi kai alalagmou meshmbriaV

17. oti ouk apekteinen me en mhtra mhtroV kai egeneto moi h mhthr mou tafoV mou kai h mhtra sullhmyewV aiwniaV

18. ina ti touto exhlqon ek mhtraV tou blepein kopouV kai ponouV kai dietelesan en aiscunh ai hmerai mou

“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina