1. edeixen moi kurioV duo kalaqouV sukwn keimenouV kata proswpon naou kuriou meta to apoikisai naboucodonosor basilea babulwnoV ton ieconian uion iwakim basilea iouda kai touV arcontaV kai touV tecnitaV kai touV desmwtaV kai touV plousiouV ex ierousalhm kai hgagen autouV eiV babulwna

2. o kalaqoV o eiV sukwn crhstwn sfodra wV ta suka ta proima kai o kalaqoV o eteroV sukwn ponhrwn sfodra a ou brwqhsetai apo ponhriaV autwn

3. kai eipen kurioV proV me ti su oraV ieremia kai eipa suka ta crhsta crhsta lian kai ta ponhra ponhra lian a ou brwqhsetai apo ponhriaV autwn

4. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

5. tade legei kurioV o qeoV israhl wV ta suka ta crhsta tauta outwV epignwsomai touV apoikisqentaV iouda ouV exapestalka ek tou topou toutou eiV ghn caldaiwn eiV agaqa

6. kai sthriw touV ofqalmouV mou ep' autouV eiV agaqa kai apokatasthsw autouV eiV thn ghn tauthn eiV agaqa kai anoikodomhsw autouV kai ou mh kaqelw kai katafuteusw autouV kai ou mh ektilw

7. kai dwsw autoiV kardian tou eidenai autouV eme oti egw eimi kurioV kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon oti epistrafhsontai ep' eme ex olhV thV kardiaV autwn

8. kai wV ta suka ta ponhra a ou brwqhsetai apo ponhriaV autwn tade legei kurioV outwV paradwsw ton sedekian basilea iouda kai touV megistanaV autou kai to kataloipon ierousalhm touV upoleleimmenouV en th gh tauth kai touV katoikountaV en aiguptw

9. kai dwsw autouV eiV diaskorpismon eiV pasaV taV basileiaV thV ghV kai esontai eiV oneidismon kai eiV parabolhn kai eiV misoV kai eiV kataran en panti topw ou exwsa autouV ekei

10. kai apostelw eiV autouV ton limon kai ton qanaton kai thn macairan ewV an eklipwsin apo thV ghV hV edwka autoiV

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina