1. logoV kuriou on elalhsen epi babulwna

2. anaggeilate en toiV eqnesin kai akousta poihsate kai mh kruyhte eipate ealwken babulwn kathscunqh bhloV h aptohtoV h trufera paredoqh marwdac

3. oti anebh ep' authn eqnoV apo borra outoV qhsei thn ghn authV eiV afanismon kai ouk estai o katoikwn en auth apo anqrwpou kai ewV kthnouV

4. en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw hxousin oi uioi israhl autoi kai oi uioi iouda epi to auto badizonteV kai klaionteV poreusontai ton kurion qeon autwn zhtounteV

5. ewV siwn erwthsousin thn odon wde gar to proswpon autwn dwsousin kai hxousin kai katafeuxontai proV kurion ton qeon diaqhkh gar aiwnioV ouk epilhsqhsetai

6. probata apolwlota egenhqh o laoV mou oi poimeneV autwn exwsan autouV epi ta orh apeplanhsan autouV ex orouV epi bounon wconto epelaqonto koithV autwn

7. panteV oi euriskonteV autouV katanaliskon autouV oi ecqroi autwn eipan mh anwmen autouV anq' wn hmarton tw kuriw nomh dikaiosunhV tw sunagagonti touV pateraV autwn

8. apallotriwqhte ek mesou babulwnoV kai apo ghV caldaiwn kai exelqate kai genesqe wsper drakonteV kata proswpon probatwn

9. oti idou egw egeirw epi babulwna sunagwgaV eqnwn ek ghV borra kai parataxontai auth ekeiqen alwsetai wV boliV machtou sunetou ouk epistreyei kenh

10. kai estai h caldaia eiV pronomhn panteV oi pronomeuonteV authn emplhsqhsontai

11. oti hufrainesqe kai katekaucasqe diarpazonteV thn klhronomian mou dioti eskirtate wV boidia en botanh kai ekeratizete wV tauroi

12. hscunqh h mhthr umwn sfodra mhthr ep' agaqa escath eqnwn erhmoV

13. apo orghV kuriou ou katoikhqhsetai kai estai eiV afanismon pasa kai paV o diodeuwn dia babulwnoV skuqrwpasei kai suriousin epi pasan thn plhghn authV

14. parataxasqe epi babulwna kuklw panteV teinonteV toxon toxeusate ep' authn mh feishsqe epi toiV toxeumasin umwn

15. katakrothsate ep' authn pareluqhsan ai ceireV authV epesan ai epalxeiV authV kai kateskafh to teicoV authV oti ekdikhsiV para qeou estin ekdikeite ep' authn kaqwV epoihsen poihsate auth

16. exoleqreusate sperma ek babulwnoV kateconta drepanon en kairw qerismou apo proswpou macairaV ellhnikhV ekastoV eiV ton laon autou apostreyousin kai ekastoV eiV thn ghn autou feuxetai

17. probaton planwmenon israhl leonteV exwsan auton o prwtoV efagen auton basileuV assour kai outoV usteron ta osta autou basileuV babulwnoV

18. dia touto tade legei kurioV idou egw ekdikw epi ton basilea babulwnoV kai epi thn ghn autou kaqwV exedikhsa epi ton basilea assour

19. kai apokatasthsw ton israhl eiV thn nomhn autou kai nemhsetai en tw karmhlw kai en orei efraim kai en tw galaad kai plhsqhsetai h yuch autou

20. en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw zhthsousin thn adikian israhl kai ouc uparxei kai taV amartiaV iouda kai ou mh eureqwsin oti ilewV esomai toiV upoleleimmenoiV epi thV ghV legei kurioV

21. pikrwV epibhqi ep' authn kai epi touV katoikountaV ep' authn ekdikhson macaira kai afanison legei kurioV kai poiei kata panta osa entellomai soi

22. fwnh polemou kai suntribh megalh en gh caldaiwn

23. pwV suneklasqh kai sunetribh h sfura pashV thV ghV pwV egenhqh eiV afanismon babulwn en eqnesin

24. epiqhsontai soi kai alwsh w babulwn kai ou gnwsh eureqhV kai elhmfqhV oti tw kuriw antesthV

25. hnoixen kurioV ton qhsauron autou kai exhnegken ta skeuh orghV autou oti ergon tw kuriw qew en gh caldaiwn

26. oti elhluqasin oi kairoi authV anoixate taV apoqhkaV authV ereunhsate authn wV sphlaion kai exoleqreusate authn mh genesqw authV kataleimma

27. anaxhranate authV pantaV touV karpouV kai katabhtwsan eiV sfaghn ouai autoiV oti hkei h hmera autwn kai kairoV ekdikhsewV autwn

28. fwnh feugontwn kai anaswzomenwn ek ghV babulwnoV tou anaggeilai eiV siwn thn ekdikhsin para kuriou qeou hmwn

29. paraggeilate epi babulwna polloiV panti enteinonti toxon parembalete ep' authn kukloqen mh estw authV anaswzomenoV antapodote auth kata ta erga authV kata panta osa epoihsen poihsate auth oti proV ton kurion antesth qeon agion tou israhl

30. dia touto pesountai oi neaniskoi authV en taiV plateiaiV authV kai panteV oi andreV oi polemistai authV rifhsontai eipen kurioV

31. idou egw epi se thn ubristrian legei kurioV oti hkei h hmera sou kai o kairoV ekdikhsewV sou

32. kai asqenhsei h ubriV sou kai peseitai kai ouk estai o anistwn authn kai anayw pur en tw drumw authV kai katafagetai panta ta kuklw authV

33. tade legei kurioV katadedunasteuntai oi uioi israhl kai oi uioi iouda ama panteV oi aicmalwteusanteV autouV katedunasteusan autouV oti ouk hqelhsan exaposteilai autouV

34. kai o lutroumenoV autouV iscuroV kurioV pantokratwr onoma autw krisin krinei proV touV antidikouV autou opwV exarh thn ghn kai paroxunei toiV katoikousi babulwna

35. macairan epi touV caldaiouV kai epi touV katoikountaV babulwna kai epi touV megistanaV authV kai epi touV sunetouV authV

36. macairan epi touV machtaV authV kai paraluqhsontai

37. macairan epi touV ippouV autwn kai epi ta armata autwn macairan epi touV machtaV autwn kai epi ton summikton ton en mesw authV kai esontai wsei gunaikeV macairan epi touV qhsaurouV authV kai diaskorpisqhsontai

38. epi tw udati authV epepoiqei kai kataiscunqhsontai oti gh twn gluptwn estin kai en taiV nhsoiV ou katekaucwnto

39. dia touto katoikhsousin indalmata en taiV nhsoiV kai katoikhsousin en auth qugatereV seirhnwn ou mh katoikhqh ouketi eiV ton aiwna

40. kaqwV katestreyen o qeoV sodoma kai gomorra kai taV omorousaV autaiV eipen kurioV ou mh katoikhsh ekei anqrwpoV kai ou mh paroikhsh ekei uioV anqrwpou

41. idou laoV ercetai apo borra kai eqnoV mega kai basileiV polloi exegerqhsontai ap' escatou thV ghV

42. toxon kai egceiridion econteV itamoV estin kai ou mh elehsh fwnh autwn wV qalassa hchsei ef' ippoiV ippasontai pareskeuasmenoi wsper pur eiV polemon proV se qugater babulwnoV

43. hkousen basileuV babulwnoV thn akohn autwn kai pareluqhsan ai ceireV autou qliyiV katekrathsen autou wdineV wV tiktoushV

44. idou wsper lewn anabhsetai apo tou iordanou eiV topon aiqam oti tacewV ekdiwxw autouV ap' authV kai panta neaniskon ep' authn episthsw oti tiV wsper egw kai tiV antisthsetai moi kai tiV outoV poimhn oV sthsetai kata proswpon mou

45. dia touto akousate thn boulhn kuriou hn bebouleutai epi babulwna kai logismouV autou ouV elogisato epi touV katoikountaV caldaiouV ean mh diafqarh ta arnia twn probatwn autwn ean mh afanisqh nomh ap' autwn

46. oti apo fwnhV alwsewV babulwnoV seisqhsetai h gh kai kraugh en eqnesin akousqhsetai .

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina