1. en tw cronw ekeinw eipen kurioV esomai eiV qeon tw genei israhl kai autoi esontai moi eiV laon

2. outwV eipen kurioV euron qermon en erhmw meta olwlotwn en macaira badisate kai mh oleshte ton israhl

3. kurioV porrwqen wfqh autw agaphsin aiwnian hgaphsa se dia touto eilkusa se eiV oiktirhma

4. eti oikodomhsw se kai oikodomhqhsh parqenoV israhl eti lhmyh tumpanon sou kai exeleush meta sunagwghV paizontwn

5. eti futeusate ampelwnaV en oresin samareiaV futeusate kai ainesate

6. oti estin hmera klhsewV apologoumenwn en oresin efraim anasthte kai anabhte eiV siwn proV kurion ton qeon hmwn

7. oti outwV eipen kurioV tw iakwb eufranqhte kai cremetisate epi kefalhn eqnwn akousta poihsate kai ainesate eipate eswsen kurioV ton laon autou to kataloipon tou israhl

8. idou egw agw autouV apo borra kai sunaxw autouV ap' escatou thV ghV en eorth fasek kai teknopoihsh oclon polun kai apostreyousin wde

9. en klauqmw exhlqon kai en paraklhsei anaxw autouV aulizwn epi diwrugaV udatwn en odw orqh kai ou mh planhqwsin en auth oti egenomhn tw israhl eiV patera kai efraim prwtotokoV mou estin

10. akousate logon kuriou eqnh kai anaggeilate eiV nhsouV taV makroteron eipate o likmhsaV ton israhl sunaxei auton kai fulaxei auton wV o boskwn to poimnion autou

11. oti elutrwsato kurioV ton iakwb exeilato auton ek ceiroV sterewterwn autou

12. kai hxousin kai eufranqhsontai en tw orei siwn kai hxousin ep' agaqa kuriou epi ghn sitou kai oinou kai karpwn kai kthnwn kai probatwn kai estai h yuch autwn wsper xulon egkarpon kai ou peinasousin eti

13. tote carhsontai parqenoi en sunagwgh neaniskwn kai presbutai carhsontai kai streyw to penqoV autwn eiV carmonhn kai poihsw autouV eufrainomenouV

14. megalunw kai mequsw thn yuchn twn ierewn uiwn leui kai o laoV mou twn agaqwn mou emplhsqhsetai

15. outwV eipen kurioV fwnh en rama hkousqh qrhnou kai klauqmou kai odurmou rachl apoklaiomenh ouk hqelen pausasqai epi toiV uioiV authV oti ouk eisin

16. outwV eipen kurioV dialipetw h fwnh sou apo klauqmou kai oi ofqalmoi sou apo dakruwn sou oti estin misqoV toiV soiV ergoiV kai epistreyousin ek ghV ecqrwn

17. monimon toiV soiV teknoiV

18. akohn hkousa efraim oduromenou epaideusaV me kai epaideuqhn egw wsper moscoV ouk edidacqhn epistreyon me kai epistreyw oti su kurioV o qeoV mou

19. oti usteron aicmalwsiaV mou metenohsa kai usteron tou gnwnai me estenaxa ef' hmeraV aiscunhV kai upedeixa soi oti elabon oneidismon ek neothtoV mou

20. uioV agaphtoV efraim emoi paidion entrufwn oti anq' wn oi logoi mou en autw mneia mnhsqhsomai autou dia touto espeusa ep' autw elewn elehsw auton fhsin kurioV

21. sthson seauthn siwn poihson timwrian doV kardian sou eiV touV wmouV odon hn eporeuqhV apostrafhti parqenoV israhl apostrafhti eiV taV poleiV sou penqousa

22. ewV pote apostreyeiV qugathr htimwmenh oti ektisen kurioV swthrian eiV katafuteusin kainhn en swthria perieleusontai anqrwpoi

23. outwV eipen kurioV eti erousin ton logon touton en gh iouda kai en polesin autou otan apostreyw thn aicmalwsian autou euloghmenoV kurioV epi dikaion oroV to agion autou

24. kai enoikounteV en taiV polesin iouda kai en pash th gh autou ama gewrgw kai arqhsetai en poimniw

25. oti emequsa pasan yuchn diywsan kai pasan yuchn peinwsan eneplhsa

26. dia touto exhgerqhn kai eidon kai o upnoV mou hduV moi egenhqh

27. dia touto idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai sperw ton israhl kai ton ioudan sperma anqrwpou kai sperma kthnouV

28. kai estai wsper egrhgoroun ep' autouV kaqairein kai kakoun outwV grhgorhsw ep' autouV tou oikodomein kai katafuteuein fhsin kurioV

29. en taiV hmeraiV ekeinaiV ou mh eipwsin oi patereV efagon omfaka kai oi odonteV twn teknwn hmwdiasan

30. all' h ekastoV en th eautou amartia apoqaneitai kai tou fagontoV ton omfaka aimwdiasousin oi odonteV autou

31. idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai diaqhsomai tw oikw israhl kai tw oikw iouda diaqhkhn kainhn

32. ou kata thn diaqhkhn hn dieqemhn toiV patrasin autwn en hmera epilabomenou mou thV ceiroV autwn exagagein autouV ek ghV aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou kai egw hmelhsa autwn fhsin kurioV

33. oti auth h diaqhkh hn diaqhsomai tw oikw israhl meta taV hmeraV ekeinaV fhsin kurioV didouV dwsw nomouV mou eiV thn dianoian autwn kai epi kardiaV autwn grayw autouV kai esomai autoiV eiV qeon kai autoi esontai moi eiV laon

34. kai ou mh didaxwsin ekastoV ton polithn autou kai ekastoV ton adelfon autou legwn gnwqi ton kurion oti panteV eidhsousin me apo mikrou autwn kai ewV megalou autwn oti ilewV esomai taiV adikiaiV autwn kai twn amartiwn autwn ou mh mnhsqw eti

35. ean uywqh o ouranoV eiV to metewron fhsin kurioV kai ean tapeinwqh to edafoV thV ghV katw kai egw ouk apodokimw to genoV israhl fhsin kurioV peri pantwn wn epoihsan

36. outwV eipen kurioV o douV ton hlion eiV fwV thV hmeraV selhnhn kai asteraV eiV fwV thV nuktoV kai kraughn en qalassh kai ebombhsen ta kumata authV kurioV pantokratwr onoma autw

37. ean pauswntai oi nomoi outoi apo proswpou mou fhsin kurioV kai to genoV israhl pausetai genesqai eqnoV kata proswpon mou pasaV taV hmeraV

38. idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai oikodomhqhsetai poliV tw kuriw apo purgou anamehl ewV pulhV thV gwniaV

39. kai exeleusetai h diametrhsiV authV apenanti autwn ewV bounwn garhb kai perikuklwqhsetai kuklw ex eklektwn liqwn

40. kai panteV asarhmwq ewV nacal kedrwn ewV gwniaV pulhV ippwn anatolhV agiasma tw kuriw kai ouketi ou mh ekliph kai ou mh kaqaireqh ewV tou aiwnoV

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina