1. kai proshlqon panteV oi hgemoneV thV dunamewV kai iwanan kai azariaV uioV maasaiou kai paV o laoV apo mikrou ewV megalou

2. proV ieremian ton profhthn kai eipan autw pesetw dh to eleoV hmwn kata proswpon sou kai proseuxai proV kurion ton qeon sou peri twn kataloipwn toutwn oti kateleifqhmen oligoi apo pollwn kaqwV oi ofqalmoi sou blepousin

3. kai anaggeilatw hmin kurioV o qeoV sou thn odon h poreusomeqa en auth kai logon on poihsomen

4. kai eipen autoiV ieremiaV hkousa idou egw proseuxomai proV kurion ton qeon hmwn kata touV logouV umwn kai estai o logoV on an apokriqhsetai kurioV anaggelw umin ou mh kruyw af' umwn rhma

5. kai autoi eipan tw ieremia estw kurioV en hmin eiV martura dikaion kai piston ei mh kata panta ton logon on an aposteilh se kurioV proV hmaV outwV poihsomen

6. kai ean agaqon kai ean kakon thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn ou hmeiV apostellomen se proV auton akousomeqa ina beltion hmin genhtai oti akousomeqa thV fwnhV kuriou tou qeou hmwn

7. kai egenhqh meta deka hmeraV egenhqh logoV kuriou proV ieremian

8. kai ekalesen ton iwanan kai touV hgemonaV thV dunamewV kai panta ton laon apo mikrou ewV megalou

9. kai eipen autoiV outwV eipen kurioV

10. ean kaqisanteV kaqishte en th gh tauth oikodomhsw umaV kai ou mh kaqelw kai futeusw umaV kai ou mh ektilw oti anapepaumai epi toiV kakoiV oiV epoihsa umin

11. mh fobhqhte apo proswpou basilewV babulwnoV ou umeiV fobeisqe apo proswpou autou mh fobhqhte fhsin kurioV oti meq' umwn egw eimi tou exaireisqai umaV kai swzein umaV ek ceiroV autou

12. kai dwsw umin eleoV kai elehsw umaV kai epistreyw umaV eiV thn ghn umwn

13. kai ei legete umeiV ou mh kaqiswmen en th gh tauth proV to mh akousai fwnhV kuriou

14. oti eiV ghn aiguptou eiseleusomeqa kai ou mh idwmen polemon kai fwnhn salpiggoV ou mh akouswmen kai en artoiV ou mh peinaswmen kai ekei oikhsomen

15. dia touto akousate logon kuriou outwV eipen kurioV ean umeiV dwte to proswpon umwn eiV aigupton kai eiselqhte ekei katoikein

16. kai estai h romfaia hn umeiV fobeisqe apo proswpou authV eurhsei umaV en gh aiguptou kai o limoV ou umeiV logon ecete apo proswpou autou katalhmyetai umaV opisw umwn en aiguptw kai ekei apoqaneisqe

17. kai esontai panteV oi anqrwpoi kai panteV oi allogeneiV oi qenteV to proswpon autwn eiV ghn aiguptou enoikein ekei ekleiyousin en th romfaia kai en tw limw kai ouk estai autwn ouqeiV swzomenoV apo twn kakwn wn egw epagw ep' autouV

18. oti outwV eipen kurioV kaqwV estaxen o qumoV mou epi touV katoikountaV ierousalhm outwV staxei o qumoV mou ef' umaV eiselqontwn umwn eiV aigupton kai esesqe eiV abaton kai upoceirioi kai eiV aran kai eiV oneidismon kai ou mh idhte ouketi ton topon touton

19. a elalhsen kurioV ef' umaV touV kataloipouV iouda mh eiselqhte eiV aigupton kai nun gnonteV gnwsesqe

20. oti eponhreusasqe en yucaiV umwn aposteilanteV me legonteV proseuxai peri hmwn proV kurion kai kata panta a ean lalhsh soi kurioV poihsomen

21. kai ouk hkousate thV fwnhV kuriou hV apesteilen me proV umaV

22. kai nun en romfaia kai en limw ekleiyete en tw topw ou umeiV boulesqe eiselqein katoikein ekei

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina