1. o logoV o genomenoV proV ieremian apasin toiV ioudaioiV toiV katoikousin en gh aiguptw kai toiV kaqhmenoiV en magdwlw kai en tafnaV kai en gh paqourhV legwn

2. outwV eipen kurioV o qeoV israhl umeiV ewrakate panta ta kaka a ephgagon epi ierousalhm kai epi taV poleiV iouda kai idou eisin erhmoi apo enoikwn

3. apo proswpou ponhriaV autwn hV epoihsan parapikranai me poreuqenteV qumian qeoiV eteroiV oiV ouk egnwte

4. kai apesteila proV umaV touV paidaV mou touV profhtaV orqrou kai apesteila legwn mh poihshte to pragma thV molunsewV tauthV hV emishsa

5. kai ouk hkousan mou kai ouk eklinan to ouV autwn apostreyai apo twn kakwn autwn proV to mh qumian qeoiV eteroiV

6. kai estaxen h orgh mou kai o qumoV mou kai exekauqh en polesin iouda kai exwqen ierousalhm kai egenhqhsan eiV erhmwsin kai eiV abaton wV h hmera auth

7. kai nun outwV eipen kurioV pantokratwr ina ti umeiV poieite kaka megala epi yucaiV umwn ekkoyai umwn anqrwpon kai gunaika nhpion kai qhlazonta ek mesou iouda proV to mh kataleifqhnai umwn mhdena

8. parapikranai me en toiV ergoiV twn ceirwn umwn qumian qeoiV eteroiV en gh aiguptw eiV hn eishlqate enoikein ekei ina ekkophte kai ina genhsqe eiV kataran kai eiV oneidismon en pasin toiV eqnesin thV ghV

9. mh epilelhsqe umeiV twn kakwn twn paterwn umwn kai twn kakwn twn basilewn iouda kai twn kakwn twn arcontwn umwn kai twn kakwn twn gunaikwn umwn wn epoihsan en gh iouda kai exwqen ierousalhm

10. kai ouk epausanto ewV thV hmeraV tauthV kai ouk anteiconto twn prostagmatwn mou wn edwka kata proswpon twn paterwn autwn

11. dia touto outwV eipen kurioV idou egw efisthmi to proswpon mou

12. tou apolesai pantaV touV kataloipouV touV en aiguptw kai pesountai en romfaia kai en limw ekleiyousin apo mikrou ewV megalou kai esontai eiV oneidismon kai eiV apwleian kai eiV kataran

13. kai episkeyomai epi touV kaqhmenouV en gh aiguptw wV epeskeyamhn epi ierousalhm en romfaia kai en limw kai en qanatw

14. kai ouk estai seswsmenoV ouqeiV twn epiloipwn iouda twn paroikountwn en gh aiguptw tou epistreyai eiV ghn iouda ef' hn autoi elpizousin taiV yucaiV autwn tou epistreyai ekei ou mh epistreywsin all' h anaseswsmenoi

15. kai apekriqhsan tw ieremia panteV oi andreV oi gnonteV oti qumiwsin ai gunaikeV autwn qeoiV eteroiV kai pasai ai gunaikeV sunagwgh megalh kai paV o laoV oi kaqhmenoi en gh aiguptw en paqourh legonteV

16. o logoV on elalhsaV proV hmaV tw onomati kuriou ouk akousomen sou

17. oti poiounteV poihsomen panta ton logon oV exeleusetai ek tou stomatoV hmwn qumian th basilissh tou ouranou kai spendein auth spondaV kaqa epoihsamen hmeiV kai oi patereV hmwn kai oi basileiV hmwn kai oi arconteV hmwn en polesin iouda kai exwqen ierousalhm kai eplhsqhmen artwn kai egenomeqa crhstoi kai kaka ouk eidomen

18. kai wV dielipomen qumiwnteV th basilissh tou ouranou hlattwqhmen panteV kai en romfaia kai en limw exelipomen

19. kai oti hmeiV qumiwmen th basilissh tou ouranou kai espeisamen auth spondaV mh aneu twn andrwn hmwn epoihsamen auth cauwnaV kai espeisamen spondaV auth

20. kai eipen ieremiaV panti tw law toiV dunatoiV kai taiV gunaixin kai panti tw law toiV apokriqeisin autw logouV legwn

21. ouci tou qumiamatoV ou equmiasate en taiV polesin iouda kai exwqen ierousalhm umeiV kai oi patereV umwn kai oi basileiV umwn kai oi arconteV umwn kai o laoV thV ghV emnhsqh kurioV kai anebh epi thn kardian autou

22. kai ouk hdunato kurioV eti ferein apo proswpou ponhriaV pragmatwn umwn apo twn bdelugmatwn wn epoihsate kai egenhqh h gh umwn eiV erhmwsin kai eiV abaton kai eiV aran wV en th hmera tauth

23. apo proswpou wn equmiate kai wn hmartete tw kuriw kai ouk hkousate thV fwnhV kuriou kai en toiV prostagmasin autou kai en tw nomw autou kai en toiV marturioiV autou ouk eporeuqhte kai epelabeto umwn ta kaka tauta

24. kai eipen ieremiaV tw law kai taiV gunaixin akousate ton logon kuriou

25. outwV eipen kurioV o qeoV israhl umeiV gunaikeV tw stomati umwn elalhsate kai taiV cersin umwn eplhrwsate legousai poiousai poihsomen taV omologiaV hmwn aV wmologhsamen qumian th basilissh tou ouranou kai spendein auth spondaV emmeinasai enemeinate taiV omologiaiV umwn kai poiousai epoihsate

26. dia touto akousate logon kuriou paV iouda oi kaqhmenoi en gh aiguptw idou wmosa tw onomati mou tw megalw eipen kurioV ean genhtai eti onoma mou en tw stomati pantoV iouda eipein zh kurioV kurioV epi pash gh aiguptw

27. oti idou egw egrhgora ep' autouV tou kakwsai autouV kai ouk agaqwsai kai ekleiyousin paV iouda oi katoikounteV en gh aiguptw en romfaia kai en limw ewV an eklipwsin

28. kai oi seswsmenoi apo romfaiaV epistreyousin eiV ghn iouda oligoi ariqmw kai gnwsontai oi kataloipoi iouda oi katastanteV en gh aiguptw katoikhsai ekei logoV tinoV emmenei

29. kai touto umin to shmeion oti episkeyomai egw ef' umaV eiV ponhra

30. outwV eipen kurioV idou egw didwmi ton ouafrh basilea aiguptou eiV ceiraV ecqrou autou kai eiV ceiraV zhtountwn thn yuchn autou kaqa edwka ton sedekian basilea iouda eiV ceiraV naboucodonosor basilewV babulwnoV ecqrou autou kai zhtountoV thn yuchn autou

31. o logoV on elalhsen ieremiaV o profhthV proV barouc uion nhriou ote egrafen touV logouV toutouV en tw bibliw apo stomatoV ieremiou en tw eniautw tw tetartw tw iwakim uiw iwsia basilewV iouda

32. outwV eipen kurioV epi soi barouc

33. oti eipaV oimmoi oimmoi oti proseqhken kurioV kopon epi ponon moi ekoimhqhn en stenagmoiV anapausin ouc euron

34. eipon autw outwV eipen kurioV idou ouV egw wkodomhsa egw kaqairw kai ouV egw efuteusa egw ektillw

35. kai su zhteiV seautw megala mh zhthshV oti idou egw epagw kaka epi pasan sarka legei kurioV kai dwsw thn yuchn sou eiV eurema en panti topw ou ean badishV ekei

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina