1. eniscusate uioi beniamin ek mesou thV ierousalhm kai en qekoue shmanate salpiggi kai uper baiqacarma arate shmeion oti kaka ekkekufen apo borra kai suntribh megalh ginetai

2. kai afaireqhsetai to uyoV sou qugater siwn

3. eiV authn hxousin poimeneV kai ta poimnia autwn kai phxousin ep' authn skhnaV kuklw kai poimanousin ekastoV th ceiri autou

4. paraskeuasasqe ep' authn eiV polemon anasthte kai anabwmen ep' authn meshmbriaV ouai hmin oti kekliken h hmera oti ekleipousin ai skiai thV esperaV

5. anasthte kai anabwmen en th nukti kai diafqeirwmen ta qemelia authV

6. oti tade legei kurioV ekkoyon ta xula authV ekceon epi ierousalhm dunamin w poliV yeudhV olh katadunasteia en auth

7. wV yucei lakkoV udwr outwV yucei kakia authV asebeia kai talaipwria akousqhsetai en auth epi proswpon authV dia pantoV ponw kai mastigi

8. paideuqhsh ierousalhm mh aposth h yuch mou apo sou mh poihsw se abaton ghn htiV ou katoikhqhsetai

9. oti tade legei kurioV kalamasqe kalamasqe wV ampelon ta kataloipa tou israhl epistreyate wV o trugwn epi ton kartallon autou

10. proV tina lalhsw kai diamarturwmai kai akousetai idou aperitmhta ta wta autwn kai ou dunantai akouein idou to rhma kuriou egeneto autoiV eiV oneidismon ou mh boulhqwsin auto akousai

11. kai ton qumon mou eplhsa kai epescon kai ou sunetelesa autouV ekcew epi nhpia exwqen kai epi sunagwghn neaniskwn ama oti anhr kai gunh sullhmfqhsontai presbuteroV meta plhrouV hmerwn

12. kai metastrafhsontai ai oikiai autwn eiV eterouV agroi kai ai gunaikeV autwn epi to auto oti ektenw thn ceira mou epi touV katoikountaV thn ghn tauthn legei kurioV

13. oti apo mikrou autwn kai ewV megalou panteV sunetelesanto anoma apo ierewV kai ewV yeudoprofhtou panteV epoihsan yeudh

14. kai iwnto to suntrimma tou laou mou exouqenounteV kai legonteV eirhnh eirhnh kai pou estin eirhnh

15. kathscunqhsan oti exeliposan kai oud' wV kataiscunomenoi kathscunqhsan kai thn atimian autwn ouk egnwsan dia touto pesountai en th ptwsei autwn kai en kairw episkophV autwn apolountai eipen kurioV

16. tade legei kurioV sthte epi taiV odoiV kai idete kai erwthsate tribouV kuriou aiwniouV kai idete poia estin h odoV h agaqh kai badizete en auth kai eurhsete agnismon taiV yucaiV umwn kai eipan ou poreusomeqa

17. katestaka ef' umaV skopouV akousate thV fwnhV thV salpiggoV kai eipan ouk akousomeqa

18. dia touto hkousan ta eqnh kai oi poimainonteV ta poimnia autwn

19. akoue gh idou egw epagw epi ton laon touton kaka ton karpon apostrofhV autwn oti twn logwn mou ou prosescon kai ton nomon mou apwsanto

20. ina ti moi libanon ek saba ferete kai kinnamwmon ek ghV makroqen ta olokautwmata umwn ouk eisin dekta kai ai qusiai umwn ouc hdunan moi

21. dia touto tade legei kurioV idou egw didwmi epi ton laon touton asqeneian kai asqenhsousin en auth patereV kai uioi ama geitwn kai o plhsion autou apolountai

22. tade legei kurioV idou laoV ercetai apo borra kai eqnh exegerqhsetai ap' escatou thV ghV

23. toxon kai zibunhn krathsousin itamoV estin kai ouk elehsei fwnh autou wV qalassa kumainousa ef' ippoiV kai armasin parataxetai wV pur eiV polemon proV se qugater siwn

24. hkousamen thn akohn autwn pareluqhsan ai ceireV hmwn qliyiV katescen hmaV wdineV wV tiktoushV

25. mh ekporeuesqe eiV agron kai en taiV odoiV mh badizete oti romfaia twn ecqrwn paroikei kukloqen

26. qugater laou mou perizwsai sakkon katapasai en spodw penqoV agaphtou poihsai seauth kopeton oiktron oti exaifnhV hxei talaipwria ef' umaV

27. dokimasthn dedwka se en laoiV dedokimasmenoiV kai gnwsh me en tw dokimasai me thn odon autwn

28. panteV anhkooi poreuomenoi skoliwV calkoV kai sidhroV panteV diefqarmenoi eisin

29. exelipen fushthr apo puroV exelipen moliboV eiV kenon argurokopoV argurokopei ponhria autwn ouk etakh

30. argurion apodedokimasmenon kalesate autouV oti apedokimasen autouV kurioV

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina