1. tiV dwh moi en th erhmw staqmon escaton kai kataleiyw ton laon mou kai apeleusomai ap' autwn oti panteV moicwntai sunodoV aqetountwn

2. kai eneteinan thn glwssan autwn wV toxon yeudoV kai ou pistiV eniscusen epi thV ghV oti ek kakwn eiV kaka exhlqosan kai eme ouk egnwsan

3. ekastoV apo tou plhsion autou fulaxasqe kai ep' adelfoiV autwn mh pepoiqate oti paV adelfoV pternh pterniei kai paV filoV doliwV poreusetai

4. ekastoV kata tou filou autou katapaixetai alhqeian ou mh lalhswsin memaqhken h glwssa autwn lalein yeudh hdikhsan kai ou dielipon tou epistreyai

5. tokoV epi tokw doloV epi dolw ouk hqelon eidenai me

6. dia touto tade legei kurioV idou egw purwsw autouV kai dokimw autouV oti poihsw apo proswpou ponhriaV qugatroV laou mou

7. boliV titrwskousa h glwssa autwn dolia ta rhmata tou stomatoV autwn tw plhsion autou lalei eirhnika kai en eautw ecei thn ecqran

8. mh epi toutoiV ouk episkeyomai legei kurioV h en law tw toioutw ouk ekdikhsei h yuch mou

9. epi ta orh labete kopeton kai epi taV tribouV thV erhmou qrhnon oti exelipon para to mh einai anqrwpouV ouk hkousan fwnhn uparxewV apo peteinwn tou ouranou kai ewV kthnwn exesthsan wconto

10. kai dwsw thn ierousalhm eiV metoikian kai eiV katoikhthrion drakontwn kai taV poleiV iouda eiV afanismon qhsomai para to mh katoikeisqai

11. tiV o anqrwpoV o sunetoV kai sunetw touto kai w logoV stomatoV kuriou proV auton anaggeilatw umin eneken tinoV apwleto h gh anhfqh wV erhmoV para to mh diodeuesqai authn

12. kai eipen kurioV proV me dia to egkatalipein autouV ton nomon mou on edwka pro proswpou autwn kai ouk hkousan thV fwnhV mou

13. all' eporeuqhsan opisw twn arestwn thV kardiaV autwn thV kakhV kai opisw twn eidwlwn a edidaxan autouV oi patereV autwn

14. dia touto tade legei kurioV o qeoV israhl idou egw ywmiw autouV anagkaV kai potiw autouV udwr colhV

15. kai diaskorpiw autouV en toiV eqnesin eiV ouV ouk eginwskon autoi kai oi patereV autwn kai epapostelw ep' autouV thn macairan ewV tou exanalwsai autouV en auth

16. tade legei kurioV kalesate taV qrhnousaV kai elqetwsan kai proV taV sofaV aposteilate kai fqegxasqwsan

17. kai labetwsan ef' umaV qrhnon kai katagagetwsan oi ofqalmoi umwn dakrua kai ta blefara umwn reitw udwr

18. oti fwnh oiktou hkousqh en siwn pwV etalaipwrhsamen kathscunqhmen sfodra oti egkatelipomen thn ghn kai aperriyamen ta skhnwmata hmwn

19. akousate dh gunaikeV logon qeou kai dexasqw ta wta umwn logouV stomatoV autou kai didaxate taV qugateraV umwn oikton kai gunh thn plhsion authV qrhnon

20. oti anebh qanatoV dia twn quridwn umwn eishlqen eiV thn ghn umwn tou ektriyai nhpia exwqen kai neaniskouV apo twn plateiwn

21. kai esontai oi nekroi twn anqrwpwn eiV paradeigma epi proswpou tou pediou thV ghV umwn kai wV cortoV opisw qerizontoV kai ouk estai o sunagwn

22. tade legei kurioV mh kaucasqw o sofoV en th sofia autou kai mh kaucasqw o iscuroV en th iscui autou kai mh kaucasqw o plousioV en tw ploutw autou

23. all' h en toutw kaucasqw o kaucwmenoV suniein kai ginwskein oti egw eimi kurioV poiwn eleoV kai krima kai dikaiosunhn epi thV ghV oti en toutoiV to qelhma mou legei kurioV

24. idou hmerai ercontai legei kurioV kai episkeyomai epi pantaV peritetmhmenouV akrobustiaV autwn

25. ep' aigupton kai epi thn ioudaian kai epi edwm kai epi uiouV ammwn kai epi uiouV mwab kai epi panta perikeiromenon ta kata proswpon autou touV katoikountaV en th erhmw oti panta ta eqnh aperitmhta sarki kai paV oikoV israhl aperitmhtoi kardiaV autwn

"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina