1. upolabwn de baldad o saucithV legei

2. ti gar prooimion h foboV par' autou o poiwn thn sumpasan en uyistw

3. mh gar tiV upolaboi oti estin parelkusiV peirataiV epi tinaV de ouk epeleusetai enedra par' autou

4. pwV gar estai dikaioV brotoV enanti kuriou h tiV an apokaqarisai eauton gennhtoV gunaikoV

5. ei selhnh suntassei kai ouk epifauskei astra de ou kaqara enantion autou

6. ea de anqrwpoV sapria kai uioV anqrwpou skwlhx

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina