1. kai egeneto logoV kuriou proV iwnan ek deuterou legwn

2. anasthqi kai poreuqhti eiV nineuh thn polin thn megalhn kai khruxon en auth kata to khrugma to emprosqen o egw elalhsa proV se

3. kai anesth iwnaV kai eporeuqh eiV nineuh kaqwV elalhsen kurioV h de nineuh hn poliV megalh tw qew wsei poreiaV odou hmerwn triwn

4. kai hrxato iwnaV tou eiselqein eiV thn polin wsei poreian hmeraV miaV kai ekhruxen kai eipen eti treiV hmerai kai nineuh katastrafhsetai

5. kai enepisteusan oi andreV nineuh tw qew kai ekhruxan nhsteian kai enedusanto sakkouV apo megalou autwn ewV mikrou autwn

6. kai hggisen o logoV proV ton basilea thV nineuh kai exanesth apo tou qronou autou kai perieilato thn stolhn autou af' eautou kai periebaleto sakkon kai ekaqisen epi spodou

7. kai ekhrucqh kai erreqh en th nineuh para tou basilewV kai para twn megistanwn autou legwn oi anqrwpoi kai ta kthnh kai oi boeV kai ta probata mh geusasqwsan mhden mhde nemesqwsan mhde udwr pietwsan

8. kai periebalonto sakkouV oi anqrwpoi kai ta kthnh kai anebohsan proV ton qeon ektenwV kai apestreyan ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai apo thV adikiaV thV en cersin autwn legonteV

9. tiV oiden ei metanohsei o qeoV kai apostreyei ex orghV qumou autou kai ou mh apolwmeqa

10. kai eiden o qeoV ta erga autwn oti apestreyan apo twn odwn autwn twn ponhrwn kai metenohsen o qeoV epi th kakia h elalhsen tou poihsai autoiV kai ouk epoihsen

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina