1. kai analabousa pasa h sunagwgh edwken fwnhn kai eklaien o laoV olhn thn nukta ekeinhn

2. kai diegogguzon epi mwushn kai aarwn panteV oi uioi israhl kai eipan proV autouV pasa h sunagwgh ofelon apeqanomen en gh aiguptw h en th erhmw tauth ei apeqanomen

3. kai ina ti kurioV eisagei hmaV eiV thn ghn tauthn pesein en polemw ai gunaikeV hmwn kai ta paidia esontai eiV diarpaghn nun oun beltion hmin estin apostrafhnai eiV aigupton

4. kai eipan eteroV tw eterw dwmen archgon kai apostreywmen eiV aigupton

5. kai epesen mwushV kai aarwn epi proswpon enantion pashV sunagwghV uiwn israhl

6. ihsouV de o tou nauh kai caleb o tou iefonnh twn kataskeyamenwn thn ghn dierrhxan ta imatia autwn

7. kai eipan proV pasan sunagwghn uiwn israhl legonteV h gh hn kateskeyameqa authn agaqh estin sfodra sfodra

8. ei airetizei hmaV kurioV eisaxei hmaV eiV thn ghn tauthn kai dwsei authn hmin gh htiV estin reousa gala kai meli

9. alla apo tou kuriou mh apostatai ginesqe umeiV de mh fobhqhte ton laon thV ghV oti katabrwma hmin estin afesthken gar o kairoV ap' autwn o de kurioV en hmin mh fobhqhte autouV

10. kai eipen pasa h sunagwgh kataliqobolhsai autouV en liqoiV kai h doxa kuriou wfqh en nefelh epi thV skhnhV tou marturiou en pasi toiV uioiV israhl

11. kai eipen kurioV proV mwushn ewV tinoV paroxunei me o laoV outoV kai ewV tinoV ou pisteuousin moi en pasin toiV shmeioiV oiV epoihsa en autoiV

12. pataxw autouV qanatw kai apolw autouV kai poihsw se kai ton oikon tou patroV sou eiV eqnoV mega kai polu mallon h touto

13. kai eipen mwushV proV kurion kai akousetai aiguptoV oti anhgageV th iscui sou ton laon touton ex autwn

14. alla kai panteV oi katoikounteV epi thV ghV tauthV akhkoasin oti su ei kurioV en tw law toutw ostiV ofqalmoiV kat' ofqalmouV optazh kurie kai h nefelh sou efesthken ep' autwn kai en stulw nefelhV su poreuh proteroV autwn thn hmeran kai en stulw puroV thn nukta

15. kai ektriyeiV ton laon touton wsei anqrwpon ena kai erousin ta eqnh osoi akhkoasin to onoma sou legonteV

16. para to mh dunasqai kurion eisagagein ton laon touton eiV thn ghn hn wmosen autoiV katestrwsen autouV en th erhmw

17. kai nun uywqhtw h iscuV sou kurie on tropon eipaV legwn

18. kurioV makroqumoV kai polueleoV kai alhqinoV afairwn anomiaV kai adikiaV kai amartiaV kai kaqarismw ou kaqariei ton enocon apodidouV amartiaV paterwn epi tekna ewV trithV kai tetarthV

19. afeV thn amartian tw law toutw kata to mega eleoV sou kaqaper ilewV autoiV egenou ap' aiguptou ewV tou nun

20. kai eipen kurioV proV mwushn ilewV autoiV eimi kata to rhma sou

21. alla zw egw kai zwn to onoma mou kai emplhsei h doxa kuriou pasan thn ghn

22. oti panteV oi andreV oi orwnteV thn doxan mou kai ta shmeia a epoihsa en aiguptw kai en th erhmw tauth kai epeirasan me touto dekaton kai ouk eishkousan mou thV fwnhV

23. h mhn ouk oyontai thn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn all' h ta tekna autwn a estin met' emou wde osoi ouk oidasin agaqon oude kakon paV newteroV apeiroV toutoiV dwsw thn ghn panteV de oi paroxunanteV me ouk oyontai authn

24. o de paiV mou caleb oti egenhqh pneuma eteron en autw kai ephkolouqhsen moi eisaxw auton eiV thn ghn eiV hn eishlqen ekei kai to sperma autou klhronomhsei authn

25. o de amalhk kai o cananaioV katoikousin en th koiladi aurion epistrafhte umeiV kai aparate eiV thn erhmon odon qalassan eruqran

26. kai eipen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

27. ewV tinoV thn sunagwghn thn ponhran tauthn a autoi gogguzousin enantion emou thn goggusin twn uiwn israhl hn egoggusan peri umwn akhkoa

28. eipon autoiV zw egw legei kurioV h mhn on tropon lelalhkate eiV ta wta mou outwV poihsw umin

29. en th erhmw tauth peseitai ta kwla umwn kai pasa h episkoph umwn kai oi kathriqmhmenoi umwn apo eikosaetouV kai epanw osoi egoggusan ep' emoi

30. ei umeiV eiseleusesqe eiV thn ghn ef' hn exeteina thn ceira mou kataskhnwsai umaV ep' authV all' h caleb uioV iefonnh kai ihsouV o tou nauh

31. kai ta paidia a eipate en diarpagh esesqai eisaxw autouV eiV thn ghn kai klhronomhsousin thn ghn hn umeiV apesthte ap' authV

32. kai ta kwla umwn peseitai en th erhmw tauth

33. oi de uioi umwn esontai nemomenoi en th erhmw tessarakonta eth kai anoisousin thn porneian umwn ewV an analwqh ta kwla umwn en th erhmw

34. kata ton ariqmon twn hmerwn osaV kateskeyasqe thn ghn tessarakonta hmeraV hmeran tou eniautou lhmyesqe taV amartiaV umwn tessarakonta eth kai gnwsesqe ton qumon thV orghV mou

35. egw kurioV elalhsa h mhn outwV poihsw th sunagwgh th ponhra tauth th episunestamenh ep' eme en th erhmw tauth exanalwqhsontai kai ekei apoqanountai

36. kai oi anqrwpoi ouV apesteilen mwushV kataskeyasqai thn ghn kai paragenhqenteV diegoggusan kat' authV proV thn sunagwghn exenegkai rhmata ponhra peri thV ghV

37. kai apeqanon oi anqrwpoi oi kateipanteV kata thV ghV ponhra en th plhgh enanti kuriou

38. kai ihsouV uioV nauh kai caleb uioV iefonnh ezhsan apo twn anqrwpwn ekeinwn twn peporeumenwn kataskeyasqai thn ghn

39. kai elalhsen mwushV ta rhmata tauta proV pantaV uiouV israhl kai epenqhsen o laoV sfodra

40. kai orqrisanteV to prwi anebhsan eiV thn korufhn tou orouV legonteV idou oide hmeiV anabhsomeqa eiV ton topon on eipen kurioV oti hmartomen

41. kai eipen mwushV ina ti umeiV parabainete to rhma kuriou ouk euoda estai umin

42. mh anabainete ou gar estin kurioV meq' umwn kai peseisqe pro proswpou twn ecqrwn umwn

43. oti o amalhk kai o cananaioV ekei emprosqen umwn kai peseisqe macaira ou eineken apestrafhte apeiqounteV kuriw kai ouk estai kurioV en umin

44. kai diabiasamenoi anebhsan epi thn korufhn tou orouV h de kibwtoV thV diaqhkhV kuriou kai mwushV ouk ekinhqhsan ek thV parembolhV

45. kai katebh o amalhk kai o cananaioV o egkaqhmenoV en tw orei ekeinw kai etreyanto autouV kai katekoyan autouV ewV erman kai apestrafhsan eiV thn parembolhn

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina